Vải poly cotton có mát không? Ưu nhược điểm của vải poly cotton là gì?

Poly cotton là ch?t li?u v?i ???c s? d?ng ph? bi?n hi?n nay nh? có ?? b?n t?t và c?m giác m?m m?n cho ng??i m?c. V?i poly cotton có mát không là ?i?u mà nhi?u ng??i quan tâm hi?n nay khi có ý ??nh l?a ch?n ch?t li?u này cho các lo?i trang ph?c. Bài vi?t d??i ?ây c?a ??ng Ph?c ??c Trí s? gi?i ?áp chi ti?t các thông tin v? ch?t li?u này, ??ng b? qua nhé.

V?i poly cotton là gì? V?i poly cotton có mát không?

Tr??c khi gi?i ?áp th?c m?c v?i poly cotton có mát không, chúng ta nên tìm hi?u xem ?ây là lo?i v?i ???c làm t? ch?t li?u gì.

V?i poly cotton là gì?

Poly cotton ???c c?u t?o t? s?i t?ng h?p qua quá trình pha tr?n nh?ng s?i bông có s?n trong t? nhiên và nh?ng s?i bông nhân t?o. Tuy v?y, không ph?i ch?t li?u v?i poly cotton nào c?ng gi?ng nhau b?i các nhà s?n xu?t s? có nh?ng t? l? pha tr?n s?i khác nhau.

v?i poly cotton có mát không
V?i poly cotton ???c pha tr?n t? s?i bông thiên nhiên và nhân t?o

Ngoài s?i bông t? nhiên, v?i poly cotton còn có thành ph?n t? s?i Ethylene trong v?i Polyester. ?i?u này giúp cho v?i poly cotton mang ??n nhi?u ?u ?i?m trong may m?c nh? ?? b?n qu?n áo cao h?n, tr?ng l??ng nh? h?n và ??c bi?t là chi phí s?n xu?t th?p h?n.

V?i poly cotton có mát không?

?ây là lo?i v?i pha tr?n, ???c s?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i nên c?c k? b?n và t?o c?m giác thông thoáng. S?i v?i poly cotton dai, b?n b? nh?ng không t?o c?m giác bí, nóng cho ng??i m?c.

Bên c?nh ?ó, v?i poly cotton có mát không còn tùy thu?c vào t? l? pha tr?n v?i c?a nhà s?n xu?t. C? th?, t? l? pha tr?n ch?t li?u cotton càng nhi?u thì v?i s? càng mát, thông thoáng và ng??c l?i v?i càng pha tr?n ít cotton thì s? t?o c?m giác bí bách cho ng??i m?c.

?u nh??c ?i?m v?i poly cotton

Cùng v?i v?i poly cotton có mát không thì ?u và nh??c ?i?m c?a ch?t li?u v?i này c?ng ???c nhi?u ng??i quan tâm khi ch?n l?a v?i ?? may m?c.

?u ?i?m v?i poly cotton

V?i poly cotton s? h?u nhi?u ?u ?i?m n?i b?t, chính mà th? mà r?t ???c lòng ng??i dùng. M?t s? ?u ?i?m n?i b?t c?a lo?i v?i này có th? k? ??n nh?:

v?i poly cotton có mát không
V?i poly cotton có nhi?u ?u ?i?m n?i b?t
  • V?i poly cotton có ?? b?n cao, tr?ng l??ng nh? r?t thích h?p cho may m?c, s?n xu?t hàng tiêu dùng…
  • Không ch? mang ??n s? tho?i mái t?i ?u cho ng??i m?c mà v?i poly cotton còn có kh? n?ng ch?ng nh?n, ch?ng bám b?i t?t.
  • Ch?t li?u v?i ???c k?t h?p t? s?i bông thiên nhiên và s?i bông nhân t?o, r?t thân thi?n v?i môi tr??ng, ??c bi?t không gây h?i cho ng??i dùng.
  • V?i poly cotton có giá thành r?, thích h?p v?i túi ti?n c?a t?t c? khách hàng.

Nh??c ?i?m c?a v?i poly cotton

Bên c?nh nhi?u ?u ?i?m n?i b?t thì v?i poly cotton v?n có m?t s? nh??c ?i?m, h?n ch?. Theo ?ó, v?i poly cotton có mát không s? tùy thu?c vào t? l? pha tr?n s?i v?i ?? cho ra nh?ng k?t c?u khác nhau.

?ng d?ng v?i poly cotton

S? h?u nhi?u ?u ?i?m n?i b?t, v?i poly cotton là m?t trong nh?ng ch?t li?u ???c s? d?ng ph? bi?n hi?n nay trong l?nh v?c may m?c và s?n xu?t hàng tiêu dùng.

May ch?n ga, g?i n?m t? v?i poly cotton

V?i poly cotton r?t ???c ?a chu?ng trong l?nh v?c may ch?n ga g?i n?m b?i ?ây là ch?t li?u v?i thoáng mát, th?m hút t?t, không b? bí, h?p h?i. Khi s?n xu?t b? ch?n ga g?i n?m ch?c ch?n s? mang ??n m?t gi?c ng? ngon cho ng??i dùng.

May qu?n áo

V?i cotton là ch?t li?u hàng ??u khi may qu?n áo hi?n nay. ?ây c?ng là l?i gi?i ?áp uy tín nh?t cho câu h?i v?i poly cotton có mát không. Lo?i v?i này v?i kh? n?ng th?m hút t?t, ?? b?n b? cao, tr?ng l??ng nh? s? ?em ??n s? tho?i mái t?i ?u cho ng??i m?c.

v?i poly cotton có mát không
V?i poly cotton r?t ???c ?a chu?ng trong may m?c

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? v?i poly cotton có mát không. N?u còn gì th?c m?c, liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n c? th? h?n.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.