Cách làm cho áo hết nhăn cực dễ, đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà

Nh?ng chi?c áo b? nh?n nhúm khi?n b?n không t? tin khi di?n xu?ng ph?. N?u m?t ngày chi?c bàn là c?a b?n b? h?ng, b?n s? làm gì ?? kh?c ph?c nh?ng v?t nh?n trên áo? Hãy cùng ??ng Ph?c ??c Trí tham kh?o nh?ng cách làm cho áo h?t nh?n trong bài vi?t d??i ?ây nhé!

S? d?ng máy s?y ?? làm ph?ng áo b? nh?n

cách làm cho áo h?t nh?n
S? d?ng máy s?y ?? là ph?ng áo

Cách làm cho áo h?t nh?n nh? th? nào? Máy s?y là d?ng c? phát huy tác d?ng làm ph?ng qu?n áo ch? sau bàn là. ??u tiên, b?n hãy v?y m?t chút n??c lên chi?c áo b? nh?n. Sau ?ó c?ng th?t ph?ng b? m?t áo và dùng máy s?y ? m?c m?nh nh?t s?y l?n l??t t? trên xu?ng d??i. Ch? sau vài phút khi áo khô d?n, các v?t nh?n nheo c?ng d?n bi?n m?t. 

Máy n??c nóng giúp áo ???c là ph?ng

cách làm cho áo h?t nh?n
Máy n??c nóng giúp áo ???c là ph?ng

H?i n??c nóng c?ng là m?t m?o làm ph?ng qu?n áo b? nh?n r?t hi?u qu?. B?n có th? m? vòi hoa sen ? ch? ?? nóng và h?i n??c b?c lên s? giúp nh?ng v?t nh?n bi?n m?t ngay l?p t?c. ?? t?ng hi?u qu?, hãy treo qu?n áo ? v? trí g?n vòi hoa sen nh?t và ??ng ?? qu?n áo b? ??t nhé!

S? d?ng ?á viên là ph?ng qu?n áo

cách làm cho áo h?t nh?n
S? d?ng ?á viên là ph?ng qu?n áo

N?u nh? hai cách trên ??u s? d?ng s?c nóng thì ? cách này, b?n ch? c?n vài viên ?á l?nh. Hãy ??t vài b? qu?n áo nh?n nhúm vào máy gi?t cùng 3 – 4 viên ?á và b?t ch? ?? s?y khô. Ch? sau 15 phút, qu?n áo c?a b?n s? ph?ng nh? ???c s? d?ng bàn là.

?i ph?ng áo b?ng ?áy n?i kim lo?i

cách làm cho áo h?t nh?n
?i ph?ng áo b?ng ?áy n?i kim lo?i

Ch?c h?n s? có nhi?u b?n b?t ng? khi ?áy n?i kim lo?i có công d?ng ?i ph?ng qu?n áo b? nh?n nhúm. Nh?ng ?ó hoàn toàn là s? th?t. ??u tiên, hãy ch?n m?t chi?c n?i kim lo?i có ph?n ?áy s?ch. ?un n??c sôi trong n?i này và x?t n??c l?nh lên ph?n áo b? nhàu. Cu?i cùng b?n ch? c?n ??t ?áy n?i ?ang nóng lên b? m?t áo m?t cách t? t?. Nh? v?y, m?i n?p nh?n ??u bi?n m?t nhanh chóng.

Làm th? nào ?? h?n ch? vi?c qu?n áo b? nh?n nhúm?

Bàn là và các m?o trên ??u có th? giúp b?n làm ph?ng qu?n áo nhanh chóng. Tuy nhiên, không ph?i lúc nào b?n c?ng có th?i gian ?? gi?i quy?t chúng. Do ?ó, hãy khám phá nh?ng bí quy?t gi? qu?n áo ph?ng phiu trong ph?n d??i ?ây nhé!

cách làm cho áo h?t nh?n
Làm th? nào ?? h?n ch? vi?c qu?n áo b? nh?n nhúm?
  • N?u b?n không có thói quen phân lo?i qu?n áo thì ngay sau bài vi?t này, hãy t?p thói quen này ?? ??m b?o qu?n áo luôn nh? m?i. Vi?c phân lo?i qu?n áo theo ch?t v?i và tr?ng l??ng có th? làm gi?m tình tr?ng b? nh?n nhúm. Ch?ng h?n nh? khi gi?t qu?n jeans, b?n không nên gi?t chung v?i áo v?i cotton ?? làm h?n ch? ma sát gây nh?n nhúm. Ngoài ra, cách này c?ng giúp qu?n áo khô m?t cách ??ng ??u.
  • B?n có quá nhi?u qu?n áo khi?n vi?c s?p x?p g?n gàng không th? duy trì ???c? ?i?u này t??ng ch?ng hoàn toàn vô h?i nh?ng nó l?i khi?n qu?n áo c?a b?n d? b? nh?n và d? b? c?. Do ?ó, n?u b?n dành hàng gi? ??ng h? ?? tìm ki?m m?t chi?c áo trong t? ?? ???c nh?i nhét k? l??ng thì hãy d?ng l?i ngay. Hãy s?p x?p qu?n áo ng?n n?p ?? v?i ???c thông khí và ng?n hi?n t??ng nh?n nhúm hi?u qu?.
  • N??c x? v?i là m?t s?n ph?m quen thu?c trong m?i gia ?ình. Không ch? làm m?m và l?u h??ng th?m lâu dài mà nó còn góp ph?n giúp qu?n áo gi? ???c ?? ph?ng nh?t ??nh. 

Nh? v?y, các cách làm cho áo h?t nh?n ?? c?p ? trên ?ã giúp b?n ph?n nào kh?c ph?c ???c khi không có s? h? tr? c?a bàn ?i. Bên c?nh ?ó, ?? không còn b?n tâm ??n ?i?u này, b?n c?ng có th? ch?n nh?ng chi?c áo v?i ch?t li?u ch?ng nh?n. Tham kh?o các m?u áo này t?i ??ng Ph?c ??c Trí, truy c?p vào website https://dongphucductri.com ho?c g?i ??n s? hotline 0909.904.303 ?? nh?n t? v?n và báo giá. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.