Ngày nay, ??ng ph?c không ch? bi?u ??t tính chuyên nghi?p mà còn tr? thành bi?u t??ng không th? tách r?i trong vi?c xây d?ng th??ng hi?u c?a các công ty, doanh nghi?p. V?y ??a ch? ? ?âu may ??ng ph?c Hà N?i uy tín, giá r?, ch?t l??ng nh?t, m?i b?n tham kh?o thông tin qua bài vi?t sau!

Nh?ng l?u ý khi may ??ng ph?c Hà N?i

Tr??c khi tìm hi?u ??a ch? may ??ng ph?c Hà N?i ch?t l??ng, chúng tôi xin chia s? ??n b?n m?t s? thông tin h?u ích c?n nên bi?t ?? ??t may ??ng ph?c.

??ng ph?c ??c Trí gia công thi?t k? ch?t l??ng, uy tín s? 1 t?i Vi?t Nam

??ng ph?c ??c Trí gia công thi?t k? ch?t l??ng, uy tín s? 1 t?i Vi?t Nam

Ch?t li?u v?i may ??ng ph?c

Ch?t li?u v?i s? tr?c ti?p ?ánh giá lên ch?t l??ng c?a ??ng ph?c, ?nh h??ng ??n suy ngh? và c?m giác c?a ng??i s? d?ng.

Ch?t li?u ???c s? d?ng ?? may ??ng ph?c ph? thu?c vào t?ng nhu c?u c?a m?i công ty. Hi?n có 2 lo?i v?i ???c s? d?ng r?ng rãi là v?i thun cotton 100% và v?i s?mi. Hai lo?i v?i này ??u có th? kh? n?ng th?m m? hôi t?t, t?o c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c.

M?i lo?i v?i s? có nh?ng ??c tr?ng riêng, ?áp ?ng yêu c?u c?a ng??i dùng và chi phí m?i lo?i v?i có s? chênh l?ch. Do v?y, b?n có th? c?n c? vào nhu c?u ngu?n kinh phí c?a công ty ?? ch?n lo?i v?i có m?c giá ??ng ph?c dành h?p lý nh?t.

Ch?t li?u v?i s?mi ??c Trí mang l?i c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c

Ch?t li?u v?i s?mi ??c Trí mang l?i c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c

Th? tr??c khi ??t hàng ?? tránh ??t nh?m size

Hi?n nay ?? gi?m b?t th?i gian ch? ?o may ??ng ph?c Hà N?i th??ng ???c s? d?ng theo size khác nhau nh? S, M, X, XL,… Có nhi?u tr??ng h?p ??t size áo theo ?úng yêu c?u s? ?o c?a m?i ng??i s? d?ng, nh?ng ??n khi nh?n ???c lô ??ng ph?c l?i có ng??i m?c không v?a. ?i?u này ?ã t?o ra r?t nhi?u r?c r?i, vì v?y vi?c th? tr??c khi quy?t ??nh ??t may ??ng ph?c vô cùng quan tr?ng, giúp nhân viên công ty may có th? t? v?n v? kích th??c size c?ng nh? ki?u m?u cho công ty c?a b?n.

??ng ph?c ??c Trí có nhi?u m?u mã ?a d?ng phù h?p size c?a khách hàng

??ng ph?c ??c Trí có nhi?u m?u mã ?a d?ng phù h?p size c?a khách hàng

??t s? l??ng ??, có th? ??t d? ?? d? phòng

H?u h?t, s? l??ng may ??ng ph?c Hà N?i ???c các công ty ??t d?a theo s? nhân viên hi?n t?i ?? có th? ti?t ki?m các kho?n chi phí không c?n thi?t cho công ty.

Tuy nhiên khi tuy?n nhân viên m?i, b?n s? không ?? có ??ng ph?c ?? phát d?n ??n vi?c ??t may ??ng ph?c v?i s? l??ng ít r?t khó kh?n. Chính vì v?y, hãy cân nh?c ??n v?n ?? ??t may d? nhé!

Công ty may ??c Trí cung c?p ??y ?? s? l??ng theo ??n ??t hàng v?i giá t?t

Công ty may ??c Trí cung c?p ??y ?? s? l??ng theo ??n ??t hàng v?i giá t?t

Gi?i thi?u x??ng may ??ng ph?c t?i Hà N?i

Do nhu c?u s? d?ng ??ng ph?c cho nhân viên t?i các c? s?, công ty ngày m?t t?ng nên r?t nhi?u công ty may ??ng ph?c Hà N?i ???c thành l?p nh?m ?áp ?ng nhu c?u khách hàng.

Tuy nhiên, theo kinh nghi?m c?a r?t nhi?u công ty ?ã s? d?ng ??ng ph?c thì vi?c l?a ch?n ??a ch? may uy tín, có ch?t l??ng t?t th??ng g?p r?t nhi?u khó kh?n b?i các nhà qu?n lý không bi?t n?i nào th?t s? có ch?t l??ng.

Chúng tôi xin gi?i thi?u công ty may ??ng ph?c ??c Trí, m?t trong nh?ng ??n v? uy tín, ch?t l??ng s? 1 Vi?t Nam ???c nhi?u ch? doanh nghi?p, khách hàng tin t??ng. ??c Trí t? hào là ??a ch? may ??ng ph?c Hà N?i uy tín b?c nh?t v?i ch?t l??ng s?n ph?m hàng ??u và giá thành c?c r?.

V?i ??i ng? thi?t k? chuyên nghi?p, x??ng may ??ng ph?c hi?n ??i, ngu?n nguyên li?u d?i dào cùng nhân công tay ngh? cao, ??ng ph?c ??c Trí luôn s?n sàng ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u làm ??ng ph?c công ty l?y ngay cho khách hàng.

5 Y?u t? n?i b?t khi?n khách hàng ch?n ??c Trí

Công ty ??c Trí v?i h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thi?t k? s?n xu?t may ??ng ph?c Hà N?i t? tin ?áp ?ng m?i yêu c?u v? ??ng ph?c, s? l??ng, ki?u cách, m?u mã v?i nhi?u ??i tác, doanh nghi?p l?n nh? trên kh?p c? n??c

Chúng tôi không nh?ng mang ??n cho khách hàng m?c giá t?t nh?t th? tr??ng mà còn mang t?i ch?t l??ng ph?c v? hài lòng, t?n tâm v?i ??i ng? nhân viên chuyên môn cao.

T?t c? ??ng ph?c ??u ???c ??i ng? ??c Trí thi?t k? d?a trên ý t??ng c?a khách hàng. Màu s?c ???c k?t h?p hài hòa theo màu th??ng hi?u, n?u có logo và slogan s? ???c thêu trau chu?t, t? m? ??n t?ng ???ng kim m?i ch? ?? t?o nên v? thanh l?ch cho chi?c áo.

??ng ph?c ??c Trí thi?t k? may t? m?, ch?t l??ng ??n t?ng ???ng kim m?i ch?

??ng ph?c ??c Trí thi?t k? may t? m?, ch?t l??ng ??n t?ng ???ng kim m?i ch?

Chúng tôi có n?ng l?c s?n xu?t t?i ?a v?i s? l??ng m?i ??n hàng mà khách hàng yêu c?u. Bên c?nh ?ó, m?c giá c?nh tranh và các chính sách chu ?áo, chuyên nghi?p mà ??ng ph?c ??c Trí ???c khách hàng tin t??ng l?a ch?n.

Cam k?t Chu?n ch?t l??ng

  • S?n ph?m ???c ?ánh giá uy tín:

Các s?n ph?m do ??ng ph?c ??c Trí s?n xu?t ???c Liên hi?p các H?i Khoa h?c và K? thu?t Vi?t Nam ?ánh giá phù h?p v?i yêu c?u c?a Quy chu?n k? thu?t Qu?c gia (QCVN 01:2017/BCT) – ??m b?o trên m?i s?n ph?m.

  • ?a d?ng ch?t li?u

Kho v?i s? l??ng l?n, ?a d?ng ch?t li?u, màu s?c d? dàng lên ?úng màu th??ng hi?u c?a b?n.

  • D?ch v? thi?t k? hàng ??u

Mi?n phí thi?t k? ??ng ph?c và xem m?u v?i t?n n?i s?n xu?t theo yêu c?u.

  • Chu?n m?u mã, màu s?c thi?t k?

V?i may ??ng ph?c Hà N?i ch?t l??ng cao, tho?i mái l?a ch?n màu s?c và ch?ng lo?i.

  • Giá thành c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng

H? tr? phí v?n chuy?n ??n ??a ch? yêu c?u.

N?u quý khách hàng, ch? doanh nghi?p, công ty ?ang có nhu c?u thi?t k?, ??t may ??ng ph?c Hà N?i uy tín, ch?t l??ng, giá r? thì ??ng ng?n ng?i hãy liên h? v?i công ty may ??c Trí qua hotline: 0904.904.303 ho?c website: https://dongphucductri.com/ ?? ???c nhân viên c?a chúng tôi t? v?n t?n tình nhanh chóng!

Chuyên thi?t k? may các lo?i ??ng ph?c ki?u dáng ??p, ch?t l??ng, giá thành h?p lý ??c Trí là m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p qu?n áo ??ng ph?c l?n t?i Hà N?i. V?i kinh nghi?m lâu n?m cùng ??i ng? thi?t k?, công nhân lành ngh?. ??c Trí s? ?áp ?ng k?p th?i và nhanh chóng m?i yêu c?u v? ch?t l??ng và s? l??ng, qu?n áo ??ng ph?c khi khách hang có yêu c?u.

Ch?t li?u v?i tuy?t v?i mà ??c Trí mang ??n khách hàng


Mô t?: Ch?t li?u v?i kate m?, kate ý, kate silk, kate 100% cotton.
Màu s?c s?n ph?m: Theo nhu c?u c?a khách hàng.
In thêu, logo s?c nét không phai màu, c?t hàng k?, may b?n ch?c.

Hình th?c c?t theo s? ?o: Theo size. Dáng r?ng v?a có nhi?u size ?? l?a ch?n.

Mô t?: Ch?t li?u v?i kate m?, kate ý, kate silk, kate 100% cotton.
Màu s?c s?n ph?m: Theo nhu c?u c?a khách hàng.

In thêu, logo s?c nét không phai màu, c?t hàng k?, may b?n ch?c.

Hình th?c c?t theo s? ?o: Dáng r?ng v?a có nhi?u size ?? l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.