Bật mí những tips hay khi phối đồ với quần âu nam

Qu?n âu hay qu?n tây nam là món ?? không th? thi?u trong b?t k? t? qu?n áo c?a anh chàng nào. Vi?c ph?i ?? v?i qu?n âu nam chu?n, ??p s? giúp th? hi?n ???c phong cách th?i trang ?n t??ng c?a mình. D??i ?ây là m?t s? tips hay khi ph?i ?? v?i qu?n âu nam mà các chàng không nên b? qua.

Nh? th? nào là m?t chi?c qu?n âu nam ??p?

Ph?i ?? v?i qu?n âu nam có r?t nhi?u cách ph?i ??p. Tuy nhiên tr??c khi ph?i qu?n áo thì c?n ph?i ch?n ???c m?t chi?c qu?n ??p. M?t chi?c qu?n âu nam ??p nên ??m b?o nh?ng tiêu chí nh? sau:

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
Qu?n âu nam ??p c?n ??m b?o nhi?u y?u t?
  • Size qu?n âu nam nên nh? h?n 0.5 – 1 so v?i qu?n kaki, b?i khi gi?t thì qu?n âu s? không có s? co giãn. Vì th?, khi mua qu?n âu nên ch?n qu?n có size nh? h?n so v?i size qu?n kaki mà mình hay m?c. 
  • V?i qu?n âu nam, g?u qu?n không nên sát v?i mép bàn chân, ?i?u này s? làm m?y ?i v? ??p, th?m m? nguyên b?n c?a lo?i qu?n này.
  • Ph?i ?? v?i qu?n âu nam ??p nh?t là khi qu?n có ?? ôm v?i mông, tuy nhiên không có ngh?a là qu?n quá ch?t.
  • Nên ch?n qu?n âu nam có ch?t li?u v?i t?t, ?? ch?ng th?m hút t?t và ??c bi?t là ch?ng nh?n khi ng?i.

Ph?i ?? v?i qu?n âu nam chu?n nam th?n

Ph?i ?? v?i qu?n âu nam có r?t nhi?u cách, m?i cách ph?i ?? s? mang ??n phong cách th?i trang khác nhau.

K?t h?p qu?n âu nam v?i áo s? mi tr?n

Qu?n âu cùng áo s? mi là cách ph?i ??n gi?n nh?t cho b?t k? anh chàng nào. Cách ph?i ?? này phù h?p v?i nhi?u ho?t ??ng khác nhau, t? ?i ch?i cho ??n ?i làm. Chính vì th?, n?u chàng nào ch?a bi?t ph?i qu?n âu nam sao cho chu?n thì ?ây là cách ph?i ?? c?u cánh nh?ng không l?i th?i.

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
Ph?i qu?n âu nam v?i áo s? mi tr?ng tr?n

Qu?n âu nam mang cùng v?i áo thun

Bên c?nh áo s? mi thì nh?ng chi?c áo thu c?ng ???c m?nh danh là áo qu?c dân mà ai c?ng ph?i có trong t? ?? c?a mình. Ph?i ?? v?i qu?n âu nam cùng áo thun mang ??n v? ngoài ??n gi?n, n?ng ??ng nh?ng không kém ph?n thu hút. Tuy nhiên không nên mix qu?n âu v?i áo thun quá r?ng, nên ch?n nh?ng m?u áo thun v?a v?n ?? tôn lên v? ??p c?a c? th?.

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
K?t h?p qu?n âu nam v?i áo thun n?ng ??ng

Mix qu?n âu nam v?i áo s? mi h?a ti?t

B?t mí m?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i qu?n âu nam c?c k? hot hit chính là k?t h?p v?i áo s? mi h?a ti?t. Khác v?i v? ngoài thanh l?ch, ??n gi?n khi mix qu?n âu v?i áo s? mi tr?n, áo thun, nh?ng chi?c áo s? mi h?a ti?t s? mang ??n m?t phong cách m?i l?, cool ng?u h?n nhi?u.

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
Qu?n âu nam mix áo s? mi ho?t ti?t cool ng?u

Tuy?t ph?m qu?n âu nam v?i áo vest

Liên t?c thay ??i phong cách ?n m?c c?a mình ch? v?i m?t chi?c qu?n âu nam, b?n có th? ph?i m?u qu?n này v?i áo vest mang ??n v? ngoài l?ch lãm, chu?n gentleman. Nên ch?n nh?ng m?u qu?n có màu s?c hài hòa v?i áo vest và không nên ch?n qu?n quá bó sát, áo bó sát mà ph?i là nh?ng m?u qu?n áo v?a v?n ?? ??t th?m m? cao nh?t.

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
Ph?i qu?n âu nam v?i áo vest chu?n phong cách l?ch lãm

Tip ph?i ?? hay ho t? qu?n âu nam v?i áo len, áo cardigan

Ph?i ?? v?i qu?n âu nam vào mùa ?ông nên m?c nh? th? nào phù h?p là ?i?u mà nhi?u anh chàng th?c m?c hi?n nay. Theo ?ó, v?i qu?n âu nam, b?n có th? ph?i v?i nh?ng chi?c áo len c? l?, c? tim hay nh?ng chi?c áo cardigan ??c ?áo cho mình. Nên ch?n nh?ng chi?c áo len và cardigan th?t v?a v?n, tránh ch?n nh?ng m?u áo oversize, ?i?u này s? làm cho chân b?n ng?n h?n.

ph?i ?? v?i qu?n âu nam
K?t h?p qu?n âu nam v?i áo len cho mùa ?ông

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? cách ph?i ?? v?i qu?n âu nam. Hy v?ng nh?ng thông tin trên s? có ích v?i các anh chàng ?? thay ??i liên t?c phong cách th?i trang c?a mình. Cùng v?i vi?c ph?i ?? thì ch?n m?t chi?c qu?n âu ch?t l??ng c?ng là ?i?u c?n ???c quan tâm.

??n v?i ??ng ph?c ??c Trí, khách hàng s? ???c t? v?n và ch?n mua ???c nh?ng m?u qu?n tây ch?t l??ng, th?m m? cao, phù h?p v?i mình. Liên h? ngay v?i chúng tôi qua thông tin d??i ?ây ?? ???c t? v?n c? th? h?n v? qu?n âu nam ??p nhé.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.