Nằm lòng cách chọn áo sơ mi nam 40 tuổi cho các quý ông lịch lãm

B??c sang tu?i t? tu?n, nh?ng quý ông trung niên b?t ??u có nh?ng thay ??i trong l?i ?n m?c. V?i item là chi?c s? mi quen thu?c, các quý ông ph?i ch?n nh? th? nào? Trong bài vi?t này, ??ng ph?c ??c Trí mu?n g?i ??n b?n ??c nh?ng tips l?a ch?n áo s? mi nam 40 tu?i r?t ??n gi?n nh?ng không ph?i ai c?ng n?m ???c! Hãy dõi theo nhé! 

Ki?u dáng áo

Th?c ch?t, l?a ch?n áo s? mi nam 40 tu?i không khó. ??u tiên, hãy chú ý ??n dáng áo. B?n nên l?a ch?n cho mình nh?ng m?u có ki?u dáng tho?i mái, v?a v?n, không nên ch?n ?? bó sát ho?c r??m rà.

Nói ??n ki?u áo ??n gi?n, nh?ng chi?c áo dáng suông không cách ?i?u là l?a ch?n t?t nh?t. Nh?ng m?u này v?a th? hi?n nét ch?ng ch?c, nh? nhàng và giúp “?n gian” tu?i. B??c sang tu?i 40, l?a ch?n trang ph?c quá tr? trung hay quá ??ng tu?i ??u là vi?c không nên. 

Ch?t v?i c?a áo

áo s? mi nam 40 tu?i
V?i may áo s? mi nên ch?n nh? th? nào?

Ch?c h?n các quý ông s? không m?y d? ch?u khi m?c chi?c áo có ch?t v?i thô c?ng, không th?m m? hôi hay gây khó kh?n khi v?n ??ng. Vì v?y, khi ch?n áo s? mi nam 40 tu?i, hãy ch?n lo?i v?i th?m hút m? hôi t?t, nh?, m?m m?n, thoáng mát, có ?? ?àn h?i.

?? ??m b?o ng??i m?c tho?i mái nh?t, lo?i v?i th??ng ???c ??ng Ph?c ??c Trí dùng ?? may áo s? mi nam 40 tu?i là cotton, bamboo, viscose, kate, nano… V?i ??c ?i?m m?ng nh?, th?m hút m? hôi và tho?i mái, phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i c?a Vi?t Nam.

Màu s?c và h?a ti?t áo s? mi

Ngoài ra, c?n chú ý ??n chi ti?t màu s?c và h?a ti?t áo cho phù h?p:

Màu s?c

N?u b?n là ng??i am hi?u th?i trang trong cách ph?i màu, ch?n ki?u, thì màu s?c s?c s? c?ng có th? x? lý t?t. Ng??c l?i, n?u b?n ch?a t? tin v?i kh? n?ng ?ó thì nên tránh nh?ng gam màu quá n?i ho?c bóng b?y.

Màu s?c áo s? mi nam 40 tu?i thích h?p nh?t là nh?ng tone ??n gi?n nh? xanh tr?m, nâu, tr?ng, ?en. Nh?ng gam màu này không ch? phù h?p v?i quý ông trung tu?i, mà ngay c? gi?i tr?, ng??i già c?ng r?t ?a chu?ng.

áo s? mi nam 40 tu?i
Gam màu trung tính, h?a ti?t ??n gi?n là s? l?a ch?n hoàn h?o

H?a ti?t

Các chi ti?t trên áo c?ng nên tránh h?a ti?t to b?n, hoa hòe, lòe lo?t. Nh?ng m?u h?a ti?t nh? t? m?, ho?t ti?t chìm hay dòng k? m?nh ??n màu nên ???c các quý ông ?u tiên l?a ch?n

V?i tiêu chí ??n gi?n mà không h? nh?t nhòa, áo s? mi ki?u suông k?t h?p v?i gam màu tr?m s? t?o nên s? thanh l?ch, ch?ng ch?c và ??p nh?t v?i l?a tu?i t? tu?n.

L?a ch?n size áo

Áo s? mi nam 40 tu?i c?ng ???c l?a ch?n theo b?ng size áo chung. Tuy nhiên ?? ??m b?o tho?i mái, không b? gò bó, m?i ng??i nên ch?n lên m?t size. Cách t?t nh?t ?? ch?n ??p, v?a in ?ó là chúng ta tr?c ti?p th? ngay t?i c?a hàng, còn không ti?n thì hãy cung c?p ??y ?? nh?t s? ?o c? th? ?? nh?n ???c t? v?n chính xác nh?t nhé!

áo s? mi nam 40 tu?i
B?ng size áo s? mi nam

??ng b? qua các lo?i ph? ki?n thích h?p ?i kèm

Không ch? v?i áo s? mi, mà c? nh?ng m?u qu?n áo khác nh? áo vest, qu?n âu… ph? ki?n ?i kèm không nhi?u nh?ng ph?i ch?t l??ng. M?i ?? tu?i khác, m?i cá tính khác nhau s? có s? thích trong vi?c l?a ch?n ph? ki?n, ??c bi?t là ??i v?i các quý ông trung niên h? có s? ??u t? khá nghiêm túc v? v? ngoài. 

M?t vài lo?i ph? ki?n r?t thích h?p ?i cùng áo s? mi nh?: Cà v?t, ??ng h?, túi, nh?n, khuy m?ng sét… c?ng góp ph?n th? ki?n nên giá tr? và ??ng c?p. Không c?n quá ??t ??, quan tr?ng là nhìn vào ch?n chu, b?n và h?p m?t.

Trên ?ây là chia s? v? m?t s? cách l?a ch?n áo s? mi nam 40 tu?i ??p, phù h?p nh?t. ?? s? h?u ngay chi?c áo s? mi cao c?p, ch?t l??ng trên tay, hãy liên h? ngay cho công ty th?i trang ??c Trí – m?t trong nh?ng ??n v? cung c?p áo s? mi hàng ??u Hà N?i hi?n nay.

  • ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Email: ductriboutique@gmail.com
  • Websiite: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.