Cách phối đồ với áo sơ mi form rộng chuẩn đẹp cho cả nam và nữ

T?ng làm m?a làm gió xu h??ng th?i trang gi?i tr?, hi?n nay nh?ng chi?c áo s? mi form r?ng v?n là m?t item mang phong cách street style vô cùng n?ng ??ng và cá tính. V?y b?n ?ã bi?t cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng th? nào thì m?i h?p th?i trang và không xu? xòa? 

Công th?c ph?i ?? chu?n v?i áo s? mi form r?ng 

Ch?c h?n ai c?ng mu?n mình luôn th?t ch?n chu và n?i b?t m?i khi xu?t hi?n. V?y hãy b? túi ngay m?t vài cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng sau ?ây.

Mix áo s? mi form r?ng cùng qu?n tây thanh l?ch

?ây là cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng không bao gi? l?i m?t. Khi k?t h?p v?i chi?c qu?n tây qu?c dân, outfit này s? mang ??n cho b?n v? thanh l?ch chu?n phong cách công s?. ?? t?ng th? g?n gàng và hoàn h?o h?n, hãy ch?n nh?ng ki?u áo có chi?u dài che ??n ph?n hông và có ch?t li?u v?i m?m m?i ?? tránh b? nhàu b?n nhé.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Ph?i áo s? mi form r?ng n? cùng qu?n tây ?úng chu?n fashionista
cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Chu?n soái ca trong outfit qu?n tây ph?i cùng áo s? mi form r?ng nam

Cá tính trong phong cách áo s? mi form r?ng ph?i v?i qu?n jeans

Là 2 item cùng mang phong n?ng ??ng, cá tính pha chút b?i b?m, áo s? mi form r?ng k?t h?p v?i qu?n jeans t?o nên m?t style c?c sành ?i?u và giúp tôn dáng vô cùng hi?u qu?. Di?n outfit này xu?ng ph? hay ?i cafe thì ?úng sang ch?nh và hút m?t ng??i nhìn. Vì v?y cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng này v?n r?t ???c yêu thích.

 

cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Sang tr?ng và cá tính khi di?n áo s? mi form r?ng cùng qu?n jeans
cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Phong cách street style tr? trung và cu?n hút

Áo s? mi form r?ng k?t h?p qu?n short n?ng ??ng

V?i cách mix – match này, b?n s? có ???c phong cách ??y s? kh?e kho?n và cool ng?u. ??c bi?t, ?ây là trang ph?c c?c k? phù h?p cho chuy?n ?i dã ngo?i b?i trông b?n lúc nào c?ng tràn ??y n?ng l??ng tích c?c. L?u l?i ngay cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng cùng qu?n short cá tính ?? ?a d?ng hóa phong cách th?i trang c?a b?n.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Tr? trung v?i cách mix áo s? mi form r?ng cùng qu?n short

 

cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
Áo s? mi form r?ng nam ph?i cùng qu?n short c?c ch?t

Ph?i áo s? mi form r?ng và chân váy cho phái n?

B?n là cô nàng công s? thì ch?c ch?n không th? b? qua m?o ph?i ?? này. Áo s? mi form r?ng k?t h?p cùng chân váy ch? A v?n r?t ???c ch? em ?a chu?ng. Tr? trung, thanh l?ch và hi?n ??i, di?n outfit này ?i làm hay ?i ch?i, nàng v?n luôn có v? ngoài th?t hoàn h?o và ??y t? tin.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
M?t cách ph?i ?? ??n gi?n, nh? nhàng mà c?c xinh x?n

Mua áo s? mi form r?ng ? ?âu uy tín, ch?t l??ng?

??n v? th?i trang nào cung ?ng các m?u s? mi form r?ng ???c c?p nh?t theo xu h??ng m?i nh?t? 

M?t trong các hãng th?i trang công s? n?i ti?ng hi?n nay ph?i k? ??n ?ó là ??ng ph?c ??c Trí. N?u b?n ?ã b? túi ???c các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng chu?n ??p thì hãy nhanh chóng ghé th?m ??c Trí và tr?i nghi?m s? tuy?t v?i c?a s?n ph?m và d?ch v? n?i ?ây.

Nh?ng ?u th? mà chúng tôi ?ang s? h?u ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng:

  • Nhi?u n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c th?i trang, là th??ng hi?u ???c ?ông ??o khách hàng yêu thích.
  • M?u mã s?n ph?m phong phú và luôn ???c c?p nh?t ?? b?t k?p xu h??ng.
  • ??i ng? nhân viên nhi?t tình, chuyên nghi?p, t?n tâm ph?c v? m?i khách hàng.
  • Hình th?c ??t hàng linh ho?t. H? tr? mua s?m online v?i thao tác ??n gi?n, giao hàng nhanh chóng.
  • Giá thành ?i ?ôi v?i ch?t l??ng s?n ph?m, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.
cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng
M?u s? mi form r?ng t?i ??c Trí

V?i các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng ???c chia s? ? trên, hy v?ng ?ã giúp b?n có thêm nhi?u m?o mix – match ?? không ng?ng nâng t?m phong cách th?i trang c?a b?n thân.

N?u b?n có b?t k? th?c m?c nào v? s?n ph?m và d?ch v? c?a ??ng ph?c ??c Trí, hãy liên h? qua Hotline: 0904 904 303 ho?c Website: dongphucductri.com. ??c Trí luôn s?n sàng ?ón ti?p và h? tr? quý khách hàng 24/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.