Bật mí các kiểu cổ áo đẹp nhất không thể thiếu trong tủ đồ

C? áo là chi ti?t vô cùng quan tr?ng t?o nên s? ch?n chu và là ?i?m nh?n c?a trang ph?c. ?? l?a ch?n ???c m?t chi?c áo th?t th?i trang và phù h?p v?i b?n thân t?t y?u ph?i chú tr?ng ??n ph?n c? áo. Bài vi?t d??i ?ây s? t?ng h?p các ki?u c? áo ??p nh?t n?m 2022 mà b?n nên có trong t? ?? c?a mình.

Top các ki?u c? áo ??p nh?t hi?n nay

Xu h??ng th?i trang ngày m?t hi?n ??i và xu?t hi?n nhi?u style c? áo m?i l?, ??c ?áo. M?i dáng c? áo l?i ?em ??n cho ng??i m?c s? m?i m? theo nh?ng phong cách khác nhau.

C? áo vuông

M?t trong các ki?u c? áo ??p nh?t không th? không nh?c ??n ?ó là c? vuông. ?ây là ki?u c? áo giúp tôn dáng và v? ??p thân hình c?a ng??i m?c. ??c bi?t là nh?ng b?n có x??ng quai xanh thì c? vuông chính là item lý t??ng giúp b?n khoe ???c ph?n c? cu?n hút c?a mình. Vì v?y mà nh?ng chi?c áo hay váy c? vuông luôn là s? l?a ch?n hàng ??u b?i khi di?n chúng, ch?c ch?n ch? em s? vô cùng t? tin và quy?n r?.

các ki?u c? áo ??p nh?t
C? vuông th?i trang và cu?n hút

C? áo Choker

Áo v?i ph?n c? choker là thi?t k? c?c kì l? và b?t m?t. ???c xem là thi?t k? dành riêng cho nh?ng cô nàng cá tính, n?ng ??ng xen chút b?i b?m, ki?u c? áo này giúp ng??i m?c tr? nên n?i b?t h?n bao gi? h?t. N?u b?n ?ang mong mu?n làm m?i phong cách th?i trang cá nhân thì m?u c? áo choker là s? l?a ch?n hoàn h?o ??y. 

các ki?u c? áo ??p nh?t
Ki?u c? choker cá tính và sang tr?ng

C? áo tàu

L?y ý t??ng t? nh?ng b? s??n xám sang tr?ng c?a ph? n? Trung Qu?c, áo c? tàu có thi?t k? dáng tr? ng?n và m? g?n. ?ây là item mang ??n s? c? ?i?n mà r?t hi?n ??i, sang tr?ng, c?c k? thích h?p v?i môi tr??ng công s?. C? tàu x?ng ?áng ???c x?p vào top các ki?u c? áo ??p nh?t mà b?t k? ai c?ng nên có trong b? s?u t?p th?i trang c?a mình.

các ki?u c? áo ??p nh?t
Áo c? tàu ??n gi?n mà l?ch s?

C? áo th?t n? cách ?i?u

B?n là cô nàng yêu thích phong cách n? tính pha chút ?i?u ?à? V?y thì các item váy áo có dáng c? th?t n? ch?c ch?n là chân ái dành cho b?n. V?i ?i?m nh?n là n? c? áo, khi di?n lên trông b?n s? th?t d?u dàng mà không gây nhàm chán. ?ây c?ng là m?t trong các ki?u c? áo ??p nh?t ???c các nàng dành s? quan tâm và s?n ?ón. ??c bi?t, v?i ki?u c? áo th?t n?, b?n có th? th?a s?c mix – match cùng nh?ng dáng qu?n ho?c chân váy mà b?n yêu thích.

các ki?u c? áo ??p nh?t
Áo c? th?t n? n? tính và sang tr?ng

B?t k?p xu h??ng v?i các s?n ph?m th?i trang t?i ??ng ph?c ??c Trí

??ng ph?c ??c Trí là m?t th??ng hi?u th?i trang n?i ti?ng v?i các s?n ph?m ch?t l??ng và ???c c?p nh?t xu h??ng th??ng xuyên. T?i ?ây, ch?c ch?n b?n s? nhanh chóng tìm th?y nh?ng m?u item ???c thi?t k? theo các ki?u c? áo ??p nh?t hi?n nay.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh th?i trang, ??c Trí luôn là ??n v? ???c khách hàng ?ánh giá cao và tin t??ng. Ngoài s? ?a d?ng trong m?u mã ki?u dáng, s? chuyên nghi?p trong d?ch v? c?a chúng tôi ch?c ch?n không làm quý khách hàng th?t v?ng. V?i quy trình làm vi?c khoa h?c, ??i ng? nhân viên t? v?n nhi?t tình, ch? ?? ??t hàng, giao hàng linh ho?t cùng m?c giá c?nh tranh, ??n v?i ??c Trí b?n s? có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i.

các ki?u c? áo ??p nh?t
??c Trí – th??ng hi?u c?a các s?n ph?m th?i trang hi?n ??i

Trên ?ây ?ã chia s? ??n b?n các ki?u c? áo ??p nh?t và ??n v? cung ?ng các s?n ph?m th?i trang th?i th??ng. Hy v?ng ?ó là nh?ng thông tin h?u ích dành cho b?n.

N?u b?n ?ang có d? ??nh mua s?m hay mu?n ???c t? v?n c? th? v? các m?u s?n ph?m th?i trang m?i nh?t, hãy liên h? v?i ??ng ph?c ??c Trí. ??ng ?? cu?i tu?n trôi qua nh?t nh?o mà hãy cùng b?n bè ghé th?m ??c Trí ngay hôm nay b?n nhé!

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, qu?n ??ng ?a, thành ph? Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.