1 bộ vest gồm những gì? Đâu là địa chỉ mua sắm vest uy tín chất lượng?

M?t b? vest hoàn ch?nh s? mang l?i s? ch?n chu, l?ch lãm cho ng??i m?c. V?i tính linh ho?t cao, m?c ?i làm, d? s? ki?n hay ?i ch?i thì khi di?n vest, b?n v?n luôn xu?t hi?n v?i v? ngoài th?t hoàn h?o. N?u b?n ?ang có ý ??nh mua vest mà ch?a bi?t 1 b? vest g?m nh?ng gì thì ??ng b? qua bài vi?t này nhé!

1 b? vest g?m nh?ng gì?

Vest là lo?i trang ph?c t??ng tr?ng cho s? sang tr?ng, l?ch lãm và chuyên nghi?p. Ch?c h?n m?i quý ông ??u có ít nh?t là m?t b? vest trong t? ?? c?a mình. Không ch? dành cho phái m?nh, ch? em ph? n? hi?n nay c?ng ?ang d?n ?a chu?ng lo?i trang ph?c này. V?y b?n có bi?t 1 b? vest g?m nh?ng gì không?

Áo vest – qu?n vest

?ây là 2 chi ti?t c? b?n nh?t c?a m?t b? vest. Hi?n nay qu?n áo vest ???c thi?t k? r?t ?a d?ng v? ki?u dáng, kích th??c, màu s?c, h?a ti?t t? các ch?t li?u khác nhau. Nguyên t?c c? b?n nh?t ?? có m?t b? ?? ??p là nó ph?i v?a v?n v?i c? th?. Vì v?y hãy l?a ch?n set áo vest và qu?n vest v?a nh?t v?i c? th? b?n, có màu s?c và h?a ti?t tinh t?. Khi di?n chúng, b?n s? trông th?t sang tr?ng và nam tính.

1 b? vest g?m nh?ng gì
B? áo vest – qu?n vest

Áo gile

Ngoài áo vest – qu?n vest thì 1 b? vest g?m nh?ng gì khác? ?ó là áo gile. Th??ng thì áo gile ???c s? d?ng vào mùa thu ho?c mùa ?ông. V?a mang ??n s? l?ch lãm, m?nh m?, áo gile m?c trong áo vest còn có tác d?ng gi? ?m cho c? th?. Các m?u gile c?ng r?t ?a d?ng ?? b?n l?a ch?n ra item yêu thích và phù h?p nh?t v?i t?ng th? b? vest c?a b?n.

1 b? vest g?m nh?ng gì
Áo gile nam th?i th??ng

Áo s? mi 

Áo s? mi chính là m?nh ghép cu?i c?a m?t b? vest hoàn ch?nh. Th??ng khi m?c vest, các chàng trai hay ch?n m?c cùng áo s? mi tr?ng ?? t?o hi?u ?ng t??ng ph?n màu s?c. ?i?u ?ó s? mang ??n m?t di?n m?o n?i b?t và cu?n hút h?n. Tuy nhiên b?n hoàn toàn có th? ch?n các màu khác cho áo s? mi, mi?n là t?ng th? luôn ??t ???c s? hài hòa và hoàn h?o nh?t.

1 b? vest g?m nh?ng gì
Áo s? mi là item không th? v?ng bóng trong b? vest hoàn ch?nh

G?i ý ph? ki?n ?i kèm khi di?n vest

Ch?c h?n b?n c?ng nh?n th?y, ph? ki?n là th? vô cùng quan tr?ng giúp b? trang ph?c c?a b?n thêm phong cách, cá tính và m?i l? h?n.

V?y khi di?n vest, b?n nên ch?n nh?ng lo?i ph? ki?n ?i kèm nào?

Cà v?t

Cà v?t ch?c ch?n là v?t b?t ly thân v?i m?t b? vest. Hi?n nay cà v?t ph? bi?n v?i 3 kh?: kh? tiêu chu?n, trung bình và kh? nh?. Tùy vào phong cách b? vest c?a b?n mà ch?n kh? cà v?t cho phù h?p.

M?t l?u ý nh?, b?n hãy ch?n cà v?t t?i màu h?n s? v?i áo s? mi và gi? chúng luôn th?t ph?ng phiu nhé!

??ng h? ?eo tay

Dù b?n m?c b?t c? trang ph?c gì hay ?i b?t c? ?âu thì ??ng h? ?eo tay v?n là lo?i ph? ki?n thi?t y?u. Ngoài tác d?ng xác ??nh th?i gian, ??ng h? còn là ?i?m nh?n th? hi?n phong cách và cá tính c?a ng??i ?eo.

1 b? vest g?m nh?ng gì
??ng h? ?eo tay mang ??n di?n m?o sang tr?ng h?n

Th?t l?ng

Th?t l?ng c?ng là ph? ki?n r?t quan tr?ng khi m?c vest. B?n có th? linh ho?t s? d?ng m?t chi?c th?t l?ng cho nhi?u b? ?? nh?ng ph?i tuân th? quy t?c ph?i màu nhé.

Giày 

Di?n vest thì giày tây chính là s? l?a ch?n thông minh ?? t?o nên m?t outfit hoàn h?o. Màu s?c giày có th? tùy theo s? thích c?a b?n nh?ng v?n ph?i ??m b?o ???c tiêu chí hài hòa. 

Hy v?ng v?i v?i nh?ng thông tin chia s? ? trên ?ã giúp b?n có câu tr? l?i cho câu h?i1 b? vest g?m nh?ng gì. N?u b?n có ý ??nh mua s?m và mu?n s? h?u các s?n ph?m vest uy tín, sang tr?ng, giá t?t thì ??ng ph?c ??c Trí chính là ??a ?i?m mà b?n ?ang tìm ki?m. Hãy liên h? v?i ??c Trí ngay ?? ???c t? v?n mi?n phí và gi?i ?áp t?t t?n t?t m?i th?c m?c. 

Liên h? v?i ??c Trí qua:

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, qu?n ??ng ?a, thành ph? Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.