Top 7 các mẫu áo sơ mi nữ tay lỡ đẹp

Bên c?nh nh?ng m?u áo s? mi dài tay thanh l?ch hay nh?ng m?u áo s? mi ng?n tay n?ng ??ng thì nh?ng m?u áo s? mi n? tay l? ??p, tr? trung ?ang r?t ???c lòng các quý cô công s?. 

Nh?ng m?u áo s? mi n? tay l? ??p ?ón hè thu 2022

Các m?u áo s? mi n? tay l? ??p có thi?t k? ??c ?áo, mang ??n s? duyên dáng, thanh l?ch và c?m giác thoáng mát cho ng??i m?c. Muôn vàn ki?u áo s? mi tay l? v?i ki?u dáng và màu s?c khác nhau s? ?em ??n cho nàng nh?ng phong cách th?i trang siêu ?n t??ng trong mùa thu này.

Kín ?áo và thanh l?ch chu?n style công s? v?i m?u áo s? mi n? tay l? ??n s?c

Nh?ng chi?c s? mi voan n? h?a ti?t, v?i thi?t k? cách ?i?u ph?n tay l? xòe nh?, giúp nàng trông vô cùng n? tính, tr? trung và sang tr?ng. Di?n m?u áo s? mi n? tay l? ??p này ??n công s? thì h?t ý nhé các ch? em.

Áo s? mi n? tay l? ch?t li?u voan thanh thoát

Là cô nàng công s? yêu thích phong cách d?u dàng, n? tính pha chút ?i?u ?à thì không th? b? qua nh?ng m?u áo s? mi tay l? ph?i bèo ho?c th?t n? duyên dáng. ?i?m nh?n chính là nh?ng ph?n bèo và n? áo, b?n s? d? dàng l?y ???c thi?n c?m c?a ng??i ??i di?n ngay t? l?n g?p ??u tiên.

M?u áo s? mi n? tay l? chân ái c?a các cô nàng bánh bèo

Ki?u s? mi n? tay l? c? V là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi n? tay l? ??p mà ch? em nên có trong t? ?? c?a mình. Thi?t k? c? V mang ??n phong cách th?i trang v?a t??i tr? v?a th?i th??ng. ??c bi?t, m?u s? mi n? tay l? c? V trong s?c tr?ng tinh khôi l?i càng tô thêm v? ??p thanh tao và vô cùng sang tr?ng. M?t m?u áo s? mi n? tay l? ??p mê ly ?úng không nào!

N?i b?t trong s?c tr?ng c?a áo s? mi n? tay l? c? V 

Áo s? mi n? tay l? dáng r?ng – m?t item không th? không nh?c t?i trong b? s?u t?p các m?u áo s? mi n? tay l? ??p. Che khuy?t ?i?m c?c t?t và giúp b?n có ???c s? tho?i mái nh?t khi v?n ??ng là nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a ki?u áo này.

??m ch?t th?i trang v?i m?u áo s? mi tay l? dáng suông

M?o ph?i ?? v?i áo s? mi n? tay l? siêu ?n t??ng cho ch? em 

Ch? em ?ã b? túi ???c m?t vài m?u áo s? mi n? tay l? ??p nh?ng ?ang loay hoay ch?a bi?t cách ph?i ?? cùng m?u item này? M?t vài g?i ý d??i ?ây s? giúp b?n có nhi?u ý t??ng mix – match h?n ??y!

Áo s? mi n? tay l? k?t h?p qu?n tây công s?

Có th? nói, qu?n tây công s? ??i v?i nam hay n? ??u là m?u trang ph?c qu?c dân b?i s? “d? tính” c?a nó. Qu?n tây có th? ph?i v?i m?i lo?i ?? và luôn ?em ??n nh?ng  phong cách quen mà l?. 

Trong s? k?t h?p gi?a áo s? mi tay l? và qu?n tây, b?n s? có m?t phong cách th?i trang v?a n? tính duyên dáng, v?a thanh l?ch chu?n style công s?. Di?n set ?? này dù ? b?t c? ?âu, ?ôi chân thon dài và vóc dáng m?nh mai c?a b?n s? là tâm ?i?m c?a s? chú ý.

Áo s? mi n? tay l? cùng qu?n tây – outfit hoàn h?o cùng nàng ??n công s?

Tr? trung trong set ?? áo s? mi n? tay l? và qu?n jeans

Qu?n jeans mang ??n phong cách th?i trang n?ng ??ng, cá tính và sành ?i?u. Chính vì v?y khi mix áo s? mi n? tay l? cùng qu?n jeans là m?t ý t??ng quá tuy?t v?i. B?n s? xu?t hi?n v?i m?t th?n thái c?c k? sang và cu?n hút. Cu?i tu?n di?n set ?? này d?o ph? hay ?i cafe v?i h?i b?n thân thì r?t gì và này n? ?úng không nào!

Khoe khéo vóc dáng nu?t nà trong set ?? áo s? mi tay l? và qu?n jeans cá tính

Áo s? mi n? tay l? và chân váy, cách mix – match chu?n ??p

Chân váy bút chì, chân váy ch? A, chân váy ng?n hay chân váy dài thì khi k?t h?p cùng nh?ng m?u áo s? mi n? tay l? ??p ??u t?o ra nh?ng combo hoàn h?o. 

Nh?ng m?u chân váy ng?n giúp nàng hack dáng c?c ??nh, khoe tri?t ?? ?ôi chân thon dài và ???ng cong c? th? hút m?t. Còn n?u b?n ch?a th?c s? t? tin v?i ?ôi chân c?a mình thì hãy l?a ch?n m?u chân váy dài an toàn và tho?i mái nhé! S? k?t h?p nào c?ng ??u giúp nàng thêm ph?n tr? trung, n?ng ??ng. 

S? mi tay l? n? mix v?i chân váy ch? A ng?n siêu tôn dáng

Áo s? mi tay l? k?t h?p chân váy dài n? tính

Trên ?ây ?ã chia s? ??n b?n các m?u áo s? mi n? tay l? ??p nh?t hi?n nay và m?t vài tips ph?i ?? v?i m?u item này. Nhanh chóng ?i?m thêm m?t vài màu s?c m?i cho t? ?? c?a mình ?? cùng chào ?ón hè thu 2022 thôi nào. 

N?u b?n ?ang b?n kho?n trong vi?c l?a ch?n ??a ?i?m mua s?m thì ??ng ph?c ??c Trí là m?t trong nh?ng ??n v? uy tín, ch?t l??ng hàng ??u. N?i ti?ng v?i s? ?a d?ng v? m?u mã ki?u dáng, thi?t k? tinh t? và hi?n ??i, nh?ng m?u áo s? mi và ??ng ph?c công s? n?i ?ây ch?c ch?c không làm ch? em th?t v?ng!

??a ch?: s? 1-15, ngõ 221, Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i

Website: dongphucductri.com

Hotline: 0904 904 303

Mail : ductriboutique@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.