May áo sơ mi nữ cần bao nhiêu vải là đủ?

M?t chi?c áo s? mi v?i các chi ti?t áo khá c?u k?, ?òi h?i nh?ng k? thu?t may tinh x?o. Khi th?c hi?n may áo s? mi, vi?c ??u tiên là ch?n v?i áo. V?y nh?ng lo?i v?i nào phù h?p may áo s? mi và may áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i ?? cho ra ???c s?n ph?m ??t chu?n theo yêu c?u?

Top 4 ch?t li?u v?i may áo s? mi ??p và b?n nh?t

V?i dùng ?? may áo s? mi r?t ?a d?ng. M?i lo?i v?i l?i có nh?ng ??c tính riêng và mang ??n nh?ng c?m giác khác nhau cho ng??i m?c.

V?i l?a

M?u áo s? mi l?a cao c?p

M?t lo?i v?i cao c?p không th? b? qua khi nh?c ??n ch?t li?u may áo s? mi, ?ó chính là v?i l?a. Nh?ng chi?c áo s? mi n? cao c?p b?ng v?i l?a ?ang r?t ???c lòng các quý cô b?i ch?t l??ng siêu x?n c?a nó. M?m m?i, nh? nhàng, l? l??t, có ?? bóng nh?t ??nh, không nh?n là nh?ng ?i?m ?u vi?t c?a lo?i v?i này. May áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i l?a, b?n có th?c m?c không?

V?i cotton

V?i cotton hi?n ?ang ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay ?? may các lo?i trang ph?c, ??c bi?t là trang ph?c hè. V?i ?? co giãn và kh? n?ng th?m hút m? hôi t?t, khi m?c lo?i v?i này s? mang l?i c?m giác tho?i mái, thông thoáng. H?n th? n?a, nh?ng chi?c áo s? mi v?i cotton luôn mang m?t phong cách th?i trang vô cùng tr? trung, cá tính.

S? mi n? v?i cotton tr? trung, n?ng ??ng

V?i voan

V?i voan có ngu?n g?c t? s?i nhân t?o d?t ?an theo ???ng vuông góc t?o thành m?t l??i vô cùng nh?. Vì v?y v?i voan mang l?i s? m?m m?i, bay b?ng và thoáng mát. Các s?n ph?m th?i trang ???c làm t? v?i voan hi?n nay ?ang r?t ???c yêu thích, ??c bi?t là m?u áo s? mi n?.

S? mi voan n? m?m m?i và sang tr?ng

V?i ren 

May áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i ren? 

V?i ren là m?t lo?i v?i ???c ?an t? nhi?u s?i v?i b?ng ph??ng pháp l?p, b?n ho?c xo?n m?t s?i t?o ra các l? h?ng trên b? m?t. Và nh?ng chi?c áo s? mi ren hi?n nay ?ang là m?t m?u item hot hit và ???c các ch? em s?n ?ón hàng ??u. T?i sao v?y? ?ó là b?i vì s? tinh t?, quy?n r? và sang tr?ng c?a ch?t li?u th?i trang này. 

M?u áo s? mi ren n? th?i th??ng

May áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i?

?? may ???c m?t chi?c áo s? mi n? hoàn ch?nh không h? ??n gi?n chút nào. B??c ch?n v?i và c?t v?i là m?t trong nh?ng công ?o?n tiên quy?t trong quy trình may m?u s?n ph?m này. 

M?t chi?c áo s? mi v?a v?n, phù h?p v?i c? th? là chi?c áo s? mi ??p nh?t. Do ?ó ?òi h?i m?t l??ng v?i v?a ?? và k?t h?p v?i bàn tay khéo léo, t? m? c?a ng??i th? may.

?? tr? l?i cho câu h?i “May áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i”, cùng tìm hi?u cách tính v?i cho áo s? mi n? ngay d??i ?ây.

 

Chi?u cao 1m40 – 1m55 1m55 – 1m65 1m65 – 1m72 1m72 – 1m80
S? mi dài tay 1.1m 1.2m 1.3m 1.4m
S? mi ng?n tay 1.0m 1.1m 1.2m 1.3m

 

Nh? v?y, may áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i là ph? thu?c vào chi?u cao và kích th??c c? th? c?a b?n. Khi ?i mua s?m v?i, ch? em l?u ý ch?n kh? v?i 1m50 ?? tránh mua thi?u v?i nhé.

??n v? cung c?p các s?n ph?m th?i trang cao c?p và d?ch v? may ??ng ph?c uy tín

V?i h?n 10 n?m trong l?nh v?c thi?t k? s?n xu?t th?i trang, ??c Trí t? hào là ??a ch? may ??ng ph?c uy tín b?c nh?t v?i tiêu chí ??t ch?t l??ng lên hàng ??u. 

T?t c? ??ng ph?c ??u ???c ??i ng? thi?t k? d?a trên ý t??ng và yêu c?u c?a khách hàng. Màu s?c hài hòa, ???ng may t? m? trau chu?t, ??c Trí luôn ?em l?i s? hài lòng tuy?t ??i cho khách hàng, dù là khách hàng khó tính nh?t.

Bên c?nh ?ó, ??c Trí cam k?t: Chu?n ch?t l??ng – Ch?t li?u ?a d?ng – D?ch v? thi?t k? chuyên nghi?p hàng ??u – Giá thành c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng hi?n nay – H? tr? v?n chuy?n ??n ??a ch? yêu c?u.

Liên h? v?i ??c Trí: 

  • ??a ch?: s? 1-15, ngõ 221, Nguy?n Khuy?n, p.V?n Mi?u, q. ??ng ?a, tp. Hà N?i
  • Website: dongphucductri.com
  • Hotline: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com

M?u áo s? mi n? công s? ??p t?i ??c Trí

Nh?ng thông tin trên ?ây ?ã gi?i ?áp th?c m?c “may áo s? mi n? c?n bao nhiêu v?i” và mách b?n ??a ch? ??t may ??ng ph?c uy tín hàng ??u. N?u b?n ho?c ng??i thân ?ang có nhu c?u ??t may ??ng ph?c công s? cho doanh nghi?p mình, hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí. Ngoài ch?t l??ng s?n ph?m tuy?t v?i thì giá c? d?ch v? t?i ??n v? th?i trang này ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng ??y!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.