Cách may áo sơ mi nam tay ngắn, dài đơn giản nhất

N?u nh? ??i v?i các ch? em, t? ?? s? không k? thi?u ???c bóng dáng c?a các b? váy áo s?c s?, ?a d?ng màu s?c thì v?i các anh em ??ng mày râu, áo phông và áo s? mi chính là nh?ng item quen thu?c nh?t. V?i tính ch?t tr? trung, basic, ??n gi?n, áo s? mi ?em ??n tính h?u d?ng cao, thích h?p cho nhi?u tình hu?ng khác nhau nên ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. T?i bài vi?t này, chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách may áo s? mi nam tay ng?n nói riêng và các lo?i áo s? mi khác nói chung nhé.

Công th?c thi?t k? áo s? mi nam

C?ng nh? các lo?i trang ph?c khác, cách may áo s? mi nam tay ng?n hay dài ??u b?t ??u t? vi?c l?y s? ?o c?a ng??i m?c, thi?t k?, c?t v?i, v? ???ng và ti?n hành may áo theo s? ?o. C? th?:

B??c 1: Vi?c l?y s? ?o áo bao g?m các s? ?o sau:

 • ?o ?? dài c?a áo, kí hi?u Da.
 • ?o ?? r?ng ngang vai, kí hi?u Rv.
 • ?o ?? dài vòng c?.
 • ?o ?? dài tay, kí hi?u Dt.
 • ?o c? tay.
 • ?o vòng ng?c.
 • ?o vòng mông

L?u ý, ng??i may có th? thay ??i kích th??c ph?n nách và ng?c sao cho ?úng v?i s? thích và yêu c?u c?a ng??i m?c, t? ?ó t?o nên s? tho?i mái c?ng nh? ??p m?t nh?t.

cách may áo s? mi nam tay ng?n
Thi?t k? áo s? mi nam t?i ??ng ph?c ??c Trí

B??c 2: Thi?t k? áo, ti?n hành c?t

Sau khi l?y ???c s? ?o, ti?n hành thi?t k? áo theo mong mu?n và c?t may. Trong b??c này, c?n thi?t k? và c?t may nh?ng chi ti?t nh?: vòng nách, s??n áo ? thân sau, thân tr??c g?m vòng c?, vai, s??n áo, vòng nách, túi áo, cu?i cùng là các ph?n c? áo, thép tay, bác tay và ph?n tay áo.

B??c 3: Th?c hi?n may áo s? mi nam

Cách may áo s? mi nam tay ng?n hay tay dài ??u ???c th?c hi?n theo các b??c sau:

 • May bâu áo
 • Lên lai tay, áp d?ng ???ng may mí g?p mép
 • Ráp ?ô áo b?ng ???ng may c?n
 • Ráp s??n vai
 • Ráp bâu vào thân áo b?ng cách may tra l?t ?è mí
 • Ráp tay vào thân áo b?ng ???ng may can l?t
 • Ráp ???ng thân s??n ? thân và tay áo b?ng ???ng may can
 • Lên lai áo b?ng cách s? d?ng ???ng may mí ng?m
 • May túi áo bao g?m vi?c may mi?ng túi b?ng mí g?p mép và ráp túi vào thân áo c?ng b?ng cách dùng ???ng may mí g?p mép, sau ?ó ghép chúng l?i v?i nhau
 • Thêu khuy, k?t nút áo
 • Hoàn t?t áo s? mi ?? ??a ??n s?n ph?m cu?i cùng
cách may áo s? mi nam tay ng?n
Hình ?nh thi?t k? áo s? mi nam ??c ?áo t?i ??c Trí

Nh? v?y, chúng ta ?ã cùng tìm hi?u thông tin v? cách c?t áo s? mi nam tay dài c?ng nh? các b??c c? b?n ?? may chúng. M?c dù công th?c thi?t k? áo s? mi nam khá ph?c t?p, nh?ng n?u nh? kiên trì, c? g?ng và t? m? thì b?n v?n có th? hoàn thành s?n ph?m thành công. Ngoài ra, b?n c?ng có th? l?a ch?n nh?ng c? s? s?n xu?t, thi?t k? may ??ng ph?c ?? s? h?u nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, ??p v?i giá t?t cho b?n thân và b?n bè, ng??i thân nhé.

??a ch? thi?t k? may áo s? mi ??p, uy tín

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong vi?c cung c?p các s?n ph?m th?i trang, ??c bi?t là áo s? mi nam, ??ng ph?c ??c Trí là cái tên uy tín, ???c nhi?u khách hàng trên th? tr??ng yêu thích l?a ch?n.

S? h?u thi?t k? dây chuy?n may áo s? mi nam hi?n ??i cùng ??i ng? nhân viên có k? n?ng t?t, kinh nghi?m cao, ??ng ph?c ??c Trí ?em ??n cho b?n áo s? mi v?i thi?t k? th?i trang, ?a d?ng m?u mã, giá c? ph?i ch?ng,… T? ?ó, nh?n ???c s? hài lòng cao, k? c? nh?ng khách hàng khó tính nh?t.

B?n có th? liên h? ??ng ph?c ??c Trí thông qua s? hotline 0904 904 303 ?? nhân viên t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c. Ngoài ra, ?? bi?t thêm nhi?u thông tin v? cách may áo s? mi nam tay ng?n c?ng nh? các m?u áo t?i ??c trí, hãy tham kh?o thông tin trên website https://dongphucductri.com/ b?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.