Bật mí cách phối đồ với áo sơ mi nam Hàn Quốc đơn giản, thời thượng

Áo s? mi là m?t item quen thu?c c?a các ??ng mày râu. V?y làm sao ?? nâng c?p, khi?n nh?ng chi?c áo s? mi tr? nên ??c bi?t, n?i b?t và cá tính? R?t nhi?u chàng trai ?ã ph?i ??, theo ?u?i phong cách Hàn Qu?c và tr? nên c?c k? fashion. T?i bài vi?t này, chúng ta hãy cùng ?i?m qua các cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c th?i th??ng nhé!

Các cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c ??n gi?n

Ph?i áo s? mi tay ng?n v?i qu?n tây ?en

Áo s? mi và qu?n tây là set ?? mà b?n th??ng th?y các sao nam Hàn l?a ch?n. ?ây là m?t b? ?ôi hoàn h?o và ??n gi?n, nó t?o ???c s? g?n gàng và ch?ng ch?c nh?ng không kém ph?n th?i trang.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam hàn qu?c
Áo s? mi nam tay ng?n cùng qu?n tây

B?n có th? l?a ch?n nh?ng gam màu d? mix v?i nhau nh? tr?ng, ?en basic ?? t?o nên s? hài hòa v? màu s?c c?ng nh? ?ng d?ng ???c trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau.

Set áo s? mi Hàn Qu?c tay dài v?i qu?n tây basic

M?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c ???c yêu thích nh?t chính là ph?i v?i qu?n tây basic. V?i thi?t k? form r?ng rãi, freesize ?em ??n s? tho?i mái vi?c k?t h?p v?i qu?n âu s? ?em ??n m?t s? thu hút riêng, khác v?i nh?ng form áo s? mi fit v?i c? th?.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam hàn qu?c
Ph?i áo s? mi tay dài v?i qu?n tây

Ngoài ra, ??i v?i áo s? mi tay dài, các b?n nam có th? s? d?ng áo s? mi nh? m?t chi?c áo khoác ngoài. Ch? v?i m?t chi?c áo thun, qu?n tây, khoác ngoài m?t chi?c áo s? mi có màu s?c phù h?p, set ?? c?a b?n tr? nên c?c k? hoàn h?o, c?c k? n?ng ??ng.

K?t h?p áo s? mi nam cùng qu?n jean tr? trung

Ngo?i tr? qu?n tây, qu?n jean chính là item ???c nhi?u b?n nam l?a ch?n. ?ây ???c xem là m?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c ??n gi?n, ti?n l?i nh?t. B?i qu?n jean hay áo s? mi ??u là nh?ng item quen thu?c, d? tìm ki?m và ?a d?ng m?u mã l?a ch?n. Set ?? này c?ng d? dàng ?? các chàng trai có th? ph?i cùng v?i các ph? ki?n nh? ??ng h?, m?, kính m?t,…. th?i trang.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam hàn qu?c
K?t h?p áo s? mi nam v?i qu?n jean n?ng ??ng

Áo s? mi nam Hàn Qu?c mix cùng áo sweater

Áo s? mi ???c xem là m?t trong nh?ng item d? m?c, ?ng d?ng ???c trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau. V?y vào mùa ?ông, làm sao ?? có th? v?a gi? ?m c? th? v?a th?i trang cùng áo s? mi?

R?t ??n gi?n khi b?n ph?i m?t chi?c s? mi cùng chi?c áo sweater tay dài, m?ng nh? bên ngoài. Cách ph?i ?? này ?em ??n m?t phong cách ?m áp, nh? nhàng. Vì v?y, b?n có th? ?i làm, ?i ch?i ??u c?c thu hút. S? ??p h?n n?u b?n k?t h?p cùng giày sneaker n?ng ??ng.

D??i ?ây là m?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c ??n gi?n mà v?n ??p, thu hút. Hãy làm m?i mình v?i nh?ng item d? ki?m trong t? ?? nhé.

??a ch? mua s?m áo s? mi nam Hàn Qu?c uy tín

Sau khi tìm hi?u cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c, ch?c h?n các b?n mong mu?n s? h?u item th?i th??ng, tr? trung này trong t? ?? c?a mình.

cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam hàn qu?c
áo s? mi nam Hàn Qu?c ph?i cùng sweater

??n v?i ??ng ph?c ??c Trí, b?n s? có c? h?i l?a ch?n nh?ng item ch?t l??ng, thi?t k? th?i th??ng v?i giá c? ph?i ch?ng. ??ng th?i, v?i tay ngh? cao, nh?ng ???ng c?t may chu?n xác, ???ng kim m?i ch? t? m? c?n th?n s? khi?n b?n hài lòng c?ng nh? t?o nên s? tinh t? và ch?n chu cho s?n ph?m.

??ng quên liên h? v?i chúng tôi thông qua s? hotline 0904.904.303 ho?c truy c?p website https://dongphucductri.com/ ?? nhân viên t? v?n và h? tr? b?n l?a ch?n m?t chi?c áo s? mi phù h?p v?i nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam Hàn Qu?c ??p nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.