Tổng hợp mẫu áo dài đồng phục công sở đẹp nhất 2022

B?n ?ang có nhu c?u ??t may các m?u áo dài ??ng ph?c công s? ??p nh?ng ch?a có kinh nghi?m v? tiêu chí ch?n may áo dài ch?t l??ng? Bài vi?t hôm nay, ??ng ph?c ??c Trí s? chia s? ??n b?n m?t s? kinh nghi?m may ??ng ph?c áo dài ??p nh?t hi?n nay ? Vi?t Nam nhé!

Các tiêu chí ??t may ??ng ph?c áo dài công s? ??p

?? ch?n may ???c các m?u áo dài ??ng ph?c công s? ??p, b?n c?n quan tâm ??n m?t s? tiêu chí quan tr?ng sau:

Ch?t li?u v?i may

Ch?t li?u v?i may ?óng vai trò r?t quan tr?ng góp ph?n t?o nên v? ??p cho áo dài ??ng ph?c. Hi?n nay, ch?t li?u v?i ???c ?a chu?ng nhi?u nh?t trên th? tr??ng là l?a Thái Tu?n, l?a Hàn Qu?c, l?a Garnet. Ba lo?i v?i này ??u có ?? co giãn cao, hút ?m t?t giúp ng??i m?c thoáng mát và d? ho?t ??ng khi làm vi?c h?n.

L?a là ch?t li?u v?i may áo dài ??ng ph?c ???c ?a chu?ng

Màu s?c v?i may

??ng ph?c công s? c?a các doanh nghi?p th??ng thi?t k? theo màu th??ng hi?u c?a mình nh?m m?c ?ích giúp khách hàng nh?n di?n công ty t?t h?n. Tuy nhiên, không ph?i th??ng hi?u nào c?ng có màu s?c ?? may ??ng ph?c áo dài phù h?p. Chính vì v?y, b?n c?n ch?n cách ph?i h?p nh?ng màu s?c khác v?i màu th??ng hi?u c?a công ty ?? t?o ?i?m nh?n n?i b?t, hài hòa th?m m? h?n.

H?a ti?t áo dài ??ng ph?c

M?t kinh nghi?m n?a khi may m?u áo dài ??ng ph?c công s? ??p ?ó là ch?n nh?ng lo?i v?i tr?n ??n gi?n, không quá nhi?u h?a ti?t c?u k?. B?i h?a ti?t c?u k? s? khi?n ng??i nhìn c?m th?y r?i m?t, ??ng th?i qua nhi?u l?n gi?t d? b? bung ch?, rách ho?c xù lông làm gi?m v? ??p d?n theo th?i gian.

Top 3 m?u áo dài ??ng ph?c công s? ph? bi?n

Ti?p theo ?ây, chúng tôi xin g?i ý ??n b?n top 3 m?u áo dài công s? ???c thi?t k? làm ??ng ph?c ph? bi?n nh?t n?m 2022. Nh?ng m?u thi?t k? này v?a gi? ???c v? ??p thanh l?ch, tinh t? cho phái n? v?a toát lên s? chuyên nghi?p, ?n t??ng mang d?u ?n th??ng hi?u.

M?u áo dài ??ng ph?c ??n s?c

M?u áo dài ??n s?c th??ng ???c các doanh nghi?p l?a ch?n nh?t b?i thi?t k? ??n s?c v?a thanh l?ch, v?a sang tr?ng. M?i nhân viên n? trong công ty s? có s? ?o khác nhau nên ??ng ph?c áo dài càng ??n gi?n s? phù h?p h?n, t?o nên s? ??ng nh?t trong t?p th?.

Áo dài ??n s?c tinh t?, thanh l?ch

 

Màu s?c ??n gi?n t?o nên s? ??ng nh?t cho công ty

M?u áo dài ph?i màu và h?a ti?t ?n t??ng

M?u áo dài ??ng ph?c công s? ??p thi?t k? màu s?c tinh t?, b?t m?t s? gây ?n t??ng m?nh v?i khách hàng trong l?n ??u tiên nhìn th?y. Qua ?ó áo dài t?o thành ?i?m nh?n n?i b?t, nâng cao th??ng hi?u c?a công ty, nhân viên m?c ??ng ph?c c?ng s? t? tin h?n trong quá trình làm vi?c.

Áo dài thi?t k? thêu hoa duyên dáng, ?n t??ng

 

Thi?t k? h?a ti?t c? áo và tà váy tinh t?

M?u áo dài ??ng ph?c phân chia t?ng b? ph?n trong công ty

M?i công ty, doanh nghi?p th??ng có nh?ng b? ph?n khác nhau v?i ??c thù tính ch?t công vi?c riêng. Chính vì v?y vi?c phân chia thi?t k? m?u áo dài ??ng ph?c s? giúp phân bi?t ch?c v? d? dàng h?n, t?ng tính chuyên nghi?p h?n trong m?t khách hàng.

Thi?t k? màu s?c áo dài khác nhau ?? phân chia b? ph?n d? dàng

 

??ng ph?c áo dài dành cho nhân viên l? tân 

G?i ý ??a ch? may ?o áo dài công s? ??p dành cho các doanh nghi?p

??c Trí ???c xem là ??a ch? may ??ng ph?c áo dài công s? uy tín t?i Hà N?i. ??n v? có nhi?u n?m kinh nghi?m cung c?p th?i trang công s? cho các công ty và doanh nghi?p, mang t?i các m?u thi?t k? phù h?p v?i nhi?u ngành ngh? nh? ngân hàng, nhà hàng, khách s?n, hàng không,…

V?i l?i th? l?n v? nhân l?c s?n xu?t, trang thi?t b? may m?c hi?n ??i, x??ng v?i riêng, ??c Trí cam k?t mang ??n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m hoàn h?o, s?c nét và tính x?o.

 

Hy v?ng qua bài vi?t này c?a ??ng ph?c ??c Trí, b?n s? có ???c g?i ý tuy?t v?i ?? thi?t k? nh?ng m?u áo dài ??ng ph?c công s? ??p nh?t, t?o d?u ?n riêng cho th??ng hi?u. Liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? t? v?n và thi?t k? áo dài ??ng ph?c cho doanh nghi?p c?a mình!

 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

 ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i

 S?T: 0904 904 303

 Mail: ductriboutique@gmail.com

 Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.