Top 10 mẫu áo phông đồng phục có cổ đẹp nhất năm 2022

Ngày nay, các m?u áo phông ??ng ph?c có c? luôn là s? l?a ch?n c?a h?u h?t nhi?u chu?i nhà hàng, khách s?n, doanh nghi?p. Nhân viên cùng di?n chung m?t m?u áo ??ng ph?c có bi?u t??ng th??ng hi?u s? t?o nên s? g?n k?t, bình ??ng. Và góp ph?n qu?ng bá th??ng hi?u m?nh m? h?n b?t c? hình th?c truy?n thông nào. N?u b?n ?ang bí ý t??ng v? thi?t k? ??ng ph?c, hãy theo dõi bài vi?t sau ?ây ?? có nh?ng g?i ý tuy?t v?i nhé!

??ng ph?c áo phông có c? màu tr?n

M?u áo phông ??ng ph?c có c? màu tr?n ?ã và ?ang tr? thành m?u áo ph? bi?n ???c nhi?u doanh nghi?p ?a chu?ng. Áo ???c may b?ng ch?t li?u v?i co giãn t?t, ch?t v?i dày d?n, m?m m?n, th?m hút m? hôi giúp ng??i m?c tho?i mái làm vi?c. Ph?n c? áo ???c vi?n màu t?o nên ?i?m nh?n thu hút cho m?u áo ??ng ph?c.

Thi?t k? ??ng ph?c áo phông tr?ng có c? ??n gi?n

 

??ng ph?c áo phông có c? màu xanh d??ng b?t m?t

??ng ph?c áo phông có c? in hình

B?n có th? sáng t?o thi?t k? m?t chi?c áo phông có c? ??n ?i?u tr? thành ??ng ph?c ??p và n?i b?t b?ng cách in hình ?nh, slogan. M?u áo ??ng ph?c này s? mang ??n cho doanh nghi?p m?t s? n?i b?t ?áng ng?c nhiên, t?o nhi?u ?n t??ng v?i khách hàng.

Áo phông ??ng ph?c có c? in hình slogan n?i b?t

 

Thi?t k? logo trên áo ??ng ph?c góp ph?n qu?ng bá th??ng hi?u

??ng ph?c áo phông có c? ph?i màu n?i b?t

N?u ??ng ph?c áo phông màu tr?ng ?ã quá quen thu?c vì ???c s? d?ng ph? bi?n thì b?n hãy ch?n m?t m?u áo phông ??ng ph?c có c? ph?i màu n?i b?t. Màu s?c áo c?n ???c ph?i hài hòa, gi? ???c nét thanh l?ch, nhã nh?n, chuyên nghi?p.

Thi?t k? áo xanh vi?n ?en n?i b?t, hài hòa

 

Áo phông cam ph?i ?en ??c ?áo, ?n t??ng

Tiêu chí ??t may áo phông có c? chu?n ??p

Bên c?nh thi?t k? m?u áo phông ??ng ph?c có c? ?n t??ng, mang d?u ?n th??ng hi?u thì vi?c l?a ch?n các tiêu chí ??t may áo c?ng vô cùng quan tr?ng. T?i ph?n này, chúng tôi xin chia s? ??n b?n m?t s? tiêu chí ?? b?n có th? s? h?u ???c áo ??ng ph?c chu?n ??p. Hãy cùng tham kh?o nhé! 

Ch?t li?u v?i

L?a ch?n lo?i v?i may phù h?p, ??m b?o ?? co giãn t?t, thoáng mát luôn là tiêu chí ?u tiên hàng ??u khi may áo phông ??ng ph?c có c?. M?t chi?c áo ???c may t? ch?t li?u cotton s? giúp ng??i m?c d? dàng di chuy?n, ho?t ??ng tho?i mái trong su?t quá trình làm vi?c.

Kích th??c, màu s?c

Ch?ng ph?i t? nhiên nhi?u doanh nghi?p l?i l?a ch?n áo phông có c? làm ??ng ph?c th??ng hi?u. B?i áo phông có ??c ?i?m kích th??c phù h?p v?i nhi?u dáng ng??i c? nam và n?. Ch?a h?t, m?t chi?c áo phông có màu s?c trang nhã nh?ng v?n làm n?i b?t th??ng hi?u c?a doanh nghi?p ch?c ch?n s? là m?t ?i?m c?ng trong m?t nhi?u ??i tác, khách hàng.  

 

??a ch? may ??ng ph?c uy tín

Tìm ki?m m?t ??a ch? ??t may m?u áo phông ??ng ph?c có c? uy tín, ch?t l??ng s? góp ph?n t?ng thêm v? ??p b?n lâu cho chi?c áo. Chúng tôi s? g?i ý ??n b?n m?t ??n v? kinh nghi?m lâu n?m trong th? tr??ng may m?c là ??ng ph?c ??c Trí.

??c Trí chuyên may áo ??ng ph?c ch?t l??ng

 

??c Trí là ??n v? may ??ng ph?c s? l??ng l?n tiên phong c?i ti?n m?u mã và nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m s? 1 t?i Hà N?i. Quý khách hàng s? ???c chúng tôi cam k?t d?ch v? may nh? sau:

  • Ch?t li?u v?i may co giãn t?t, thoáng mát, không x? lông, không nh?n.
  • In và thêu logo, slogan th??ng hi?u s?c nét, b?n ??p b?ng công ngh? hi?n ??i.
  • Form dáng áo phông có c? ??p, size áo chu?n phù h?p c? nam và n?.
  • ??i ng? nhân viên thi?t k? sáng t?o, k? thu?t c?t may ch?c ch?n ???c th?c hi?n b?i nhân công lành ngh?.

 

Liên h? v?i ??c Trí qua hotline: 0904.904.303 ho?c website: https://dongphucductri.com/ ?? t? v?n ??t may m?u áo phông ??ng ph?c có c? nhanh chóng!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.