Kinh nghiệm chọn màu áo sơ mi cho nam da ngăm độc đáo

B?n ?ang g?p khó kh?n khi l?a ch?n màu áo s? mi vì s? h?u làn da ng?m bánh m?t? V?y thì bài vi?t hôm nay c?a ??ng ph?c ??c Trí chính là dành riêng cho b?n ??y. Chúng tôi s? chia s? cách l?a ch?n màu áo s? mi cho nam da ng?m ?? có ???c nh?ng set ?? ??p tr? nên l?ch lãm và thu hút h?n bao gi? h?t!

Áo s? mi màu ?m

Tông ?m luôn là s? l?a ch?n màu áo s? mi cho nam da ng?m ???c cánh mày râu yêu thích vì hi?u qu? th? giác ?n t??ng. Chi?c áo s? mi có tông màu ?m s? giúp làn da ng?m c?a b?n tr? nên sáng h?n, khi?n di?n m?o n?i b?t, t?a sáng b?t ng?. M?t s? màu s?c tông ?m b?n có th? tham kh?o nh? ?? Burgundy, vàng Mustard, nâu ??m,…

S? mi màu ?m giúp nam gi?i ??nh ??c, tr??ng thành

 

S? mi màu ?m t?o c?m giác g?n g?i h?n

Áo s? mi màu xanh d??ng

Nh?ng ng??i ?àn ông có làn da ng?m th??ng g?i lên s?c hút cá tính, m?nh m? v?i ng??i ??i di?n. ?? hình t??ng này tr? nên nam tính h?n, m?t chi?c áo s? mi màu xanh d??ng s? là item hoàn h?o dành cho b?n.

Khi ch?n màu xanh d??ng cho làn da ng?m, b?n c?n l?u ý không mua nh?ng chi?c áo có form quá r?ng ho?c quá ch?t, b?i có th? làm m?t v? cân ??i ng??i m?c. Hãy l?a ch?n chi?c áo v?a v?n v?i vóc dáng ?? t?o nên s? nam tính, tho?i mái nh?t.

S? mi xanh d??ng phù h?p v?i nh?ng ng??i da ng?m

S? mi s?c xanh giúp phái m?nh thêm phong ??

Áo s? mi màu pastel

Làn da ng?m r?t k? nh?ng gam màu chói n?i b?t vì th? l?a ch?n s? mi có màu pastel nh? nhàng s? t?o ???c s? hài hòa, ?n t??ng h?n. Chi?c áo s? mi có màu pastel s? giúp hình ?nh các quý ông tr? nên nh? nhàng, tinh t?. B?n có th? l?a ch?n màu xanh da tr?i nh?t, be nh?t,… ?? làm phong phú thêm t? ?? c?a mình.

Màu pastel nh? nhàng hài hòa v?i làn da ng?m

S? mi màu pastel giúp nam gi?i da ng?m tr? nên thu hút 

Áo s? mi màu trung tính

S? trung tính cho màu áo s? mi cho nam da ng?m không ch? có th? d? dàng k?t h?p v?i r?t nhi?u lo?i trang ph?c mà bi?n t?u ???c nhi?u set ?? thú v?. Áo s? mi màu s?c trung tính ???c ?ánh giá là chu?n ??p khi m?c trên ng??i phái m?nh có n??c da ng?m t?ng thêm v? l?ch lãm, phong ??. B?n có th? l?a ch?n màu s?c s? mi trung tính cho nam gi?i da ng?m nh?: Ghi xám, nâu nh?t, ?en,…

S? mi màu ?en ???c ?ánh giá phù h?p v?i làn da ng?m

Màu s?c trung tính giúp làn da ng?m càng thêm nam tính

Cách ph?i ?? v?i áo s? mi cho nam da ng?m

Ngoài vi?c l?a ch?n màu áo s? mi phù h?p v?i làn da ng?m thì b?n c?ng c?n l?u ý ??n cách ph?i ??. D??i ?ây là 2 cách ph?i ?? ph? bi?n nh?t dành cho nam da ng?m không b? l?i m?t.

S? d?ng ph? ki?n ?i kèm

Trang ph?c ch? g?m áo và qu?n trong m?i ho?t ??ng s? khi?n hình ?nh c?a nam gi?i có làn da ng?m tr? nên nhàm chán, m? nh?t. Chính vì v?y b?n c?n chú tr?ng ??n nh?ng chi ti?t, ph? ki?n ?i kèm ?? khi?n di?n m?o thu hút tr??c m?t ng??i ??i di?n. Ph? ki?n k?t h?p có th? là ??ng h?, cà v?t, giày,… s? t?o nên ?i?m nh?n ?n t??ng cho set ??.

L?a ch?n lo?i qu?n phù h?p

Áo s? mi màu có th? k?t h?p trong nhi?u hoàn c?nh, làm n?i b?t phong cách riêng khi b?n bi?t cách ph?i cùng lo?i qu?n phù h?p. Ví d? set ?? áo s? mi & qu?n tây toát lên v? sang tr?ng, l?ch lãm hay áo s? mi & qu?n jeans t?o nên s? n?ng ??ng, cá tính. Tùy vào t?ng hoàn c?nh, b?n hãy l?a ch?n item hài hòa cho set ?? c?a mình nhé.

Trên ?ây là nh?ng g?i ý tuy?t v?i c?a ??ng ph?c ??c Trí, hy v?ng s? giúp b?n l?a ch?n ???c nh?ng màu áo s? mi cho nam da ng?m ??p nh?t, t?o d?u ?n riêng cho b?n thân! Hãy liên h? v?i ??c Trí ?? s? h?u nh?ng m?u áo s? mi nam ??p, ?a d?ng ki?u dáng, màu s?c phù h?p cho t?ng phong cách th?i trang và màu da khác nhau.

??a ch?: s? 1-15, ngõ 221, Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i

Website: dongphucductri.com

Hotline: 0904 904 303

Mail : ductriboutique@gmail.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.