Đón hè cùng những mẫu áo sơ mi cộc tay nữ đẹp nhất 2022

Hè sang là th?i ?i?m áo s? mi c?c tay ???c ?a chu?ng h?n bao gi? h?t. Nh? ki?u dáng tr? trung, n?ng ??ng mà ki?u áo này ???c ch? em h?t m?c “l?ng xê”. N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t nên ch?n ki?u áo s? mi nào cho mùa hè s?p t?i, hãy tham kh?o nh?ng m?u áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t 2022 qua bài vi?t này nhé.

Áo s? mi c?c tay – d?n ??u xu h??ng th?i trang xuân hè ch?n công s? 

S? mi c?c tay là m?t trong nh?ng ki?u áo r?t hot và ???c ch? em công s? ??c bi?t ?a chu?ng. Ki?u áo này không ch? mang ??n cho n? gi?i v? tr? trung, n?ng ??ng mà còn là “v? c?u tinh” c?a ch? em vào nh?ng ngày hè oi b?c, nóng n?c. Cùng tìm hi?u nh?ng m?u áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t 2022 ngay nhé.

Áo s? mi c?c tay c? b? truy?n th?ng

S? mi c? b? – basic nh?ng không h? ??n ?i?u

M?u áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t 2022 ??u tiên mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n các b?n chính là m?u áo c? b? truy?n th?ng. Chi?c áo này tuy có thi?t k? ??n gi?n nh?ng luôn có s?c hút và có kh? n?ng k?t h?p v?i nhi?u item khác nhau t?o thành nh?ng b? trang ph?c ?n t??ng. Ngoài ra, dù b?n theo phong cách nào – n? tính, d?u dàng hay n?ng ??ng, cá tính – thì ??u có th? di?n ki?u áo này.

Áo s? mi c?c tay c? vest

S? mi c? vest r?t th?nh hành trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây

Áo s? mi c? vest c?ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t 2022. S? mi c? vest dù ph?ng ph?t h?i h??ng c? ?i?n nh?ng l?i không h? l?i th?i, ng??c l?i l?i r?t hot trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây. V?i chi?c áo s? mi c?c tay c? vest, b?n có th? t? do bi?n t?u và k?t h?p v?i các item khác ?? phù h?p v?i phong cách mà mình h??ng ??n.

Áo s? mi c?c tay c? sen

S? mi c? sen ?i?u ?à

Nhi?u ch? em v?n ngh? r?ng áo s? mi c? sen ?ã l?i th?i và không còn h?p m?t. Tuy nhiên, trong nh?ng n?m g?n ?ây, áo s? mi c? sen ?ã ???c thi?t k?, cách tân ?? phù h?p h?n v?i xu h??ng th?i trang hi?n ??i và ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t 2022. Ki?u áo này ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng ch? em theo ?u?i phong cách c? ?i?n, nh? nhàng. B?n hãy th? ph?i ki?u áo này cùng v?i chân váy voan m?ng nh?, b?ng b?nh ?? t?ng thêm ph?n n? tính nhé.

Ch?n áo s? mi c?c tay ??p nh? th? nào? 

?? s? h?u m?u áo s? mi c?c tay n? ??p, phù h?p v?i b?n thân và môi tr??ng, b?n ghi nh? m?t vài l?u ý nh? sau:

  • Ch?t v?i: Thông th??ng s? mi c?c tay s? ???c ch? em ?u ái l?a ch?n vào mùa xuân hè. Chính vì th? b?n hãy ?u tiên nh?ng lo?i v?i có ?? dày v?a ph?i, th?m hút m? hôi t?t ?? không b? bí bách, khó ch?u.
  • Màu s?c: ??i v?i nh?ng chi?c áo m?c ?i làm, b?n hãy ?u tiên nh?ng gam màu nhã nh?n, không quá n?i b?t nh? màu tr?ng, pastel. V?i chi?c s? mi m?c ?i ch?i, b?n có th? t? do l?a ch?n màu s?c mà mình yêu thích ?? làm n?i b?t cá tính c?a b?n thân.
  • Ki?u dáng: Hãy ?u tiên l?a ch?n nh?ng thi?t k? v?a h?p th?i, v?a có kh? n?ng che khuy?t ?i?m c?a b?n thân hi?u qu?. 

 

May áo s? mi c?c tay n? ? ?âu ??p nh?t t?i Hà N?i?

T?i Hà N?i hi?n có r?t nhi?u ??n v? may m?c, tuy nhiên không ph?i ? ?âu c?ng mang ??n khách hàng nh?ng s?n ph?m th?t s? ch?t l??ng. N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t nên ch?n may m?u áo s? mi c?c tay n? ??p ? ?âu, hãy ??n v?i ??ng ph?c ??c Trí.

??n v?i ??ng ph?c ??c Trí, b?n s? ???c ??i ng? nhân viên t? v?n t?n tình, giúp b?n ch?n ra thi?t k?, màu s?c, ki?u dáng áo phù h?p nh?t. 

Ngoài ra, v?i kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c may m?c, ??ng ph?c ??c Trí cam k?t mang ??n quý khách nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng, ???c ch?m chút t? m? ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t v?i giá thành ?u ?ãi và c?c k? ph?i ch?ng.

Hãy liên h? ngay ??n ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n k? h?n v? nh?ng m?u áo s? mi c?c tay n? ??p, h?p xu h??ng th?i trang hi?n th?i.

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, TP Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.