Review mẫu áo sơ mi nữ cổ tròn cực kỳ tinh tế

S? mi c? tròn tuy ??n gi?n nh?ng ?? hot thì ch?a bao gi? gi?m nhi?t. Ki?u áo này ???c ?a chu?ng nh? kh? n?ng ph?i h?p linh ho?t v?i các item khác t?o thành nh?ng set ?? ??p m?t, ?n t??ng. V?y nên ph?i s? mi c? tròn v?i nh?ng item nào? ?âu là m?u áo s? mi n? c? tròn ??p nh?t hi?n nay? Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u nhé.

S? mi c? tròn có th? k?t h?p v?i các item nào?

Áo s? mi c? tròn là thi?t k? quen thu?c, ??p m?t, có kh? n?ng k?t h?p v?i nhi?u item t?o thành nh?ng set ?? ?n t??ng, phù h?p v?i nhi?u hoàn c?nh khác nhau. V?y nh?ng m?u áo s? mi n? c? tròn ??p thì nên ph?i v?i nh?ng item nào? 

S? mi c? tròn là m?t thi?t k? khá “?a – zi – n?ng”, v?y nên cho dù b?n theo phong cách nào thì ki?u áo này c?ng ??u phù h?p.

  • N?u b?n yêu thích s? quý phái, thanh l?ch, hãy th? ph?i ki?u áo này v?i chân váy dáng dài nh? chân váy ch? A, chân váy xòe, chân váy x?p li,…
  • N?u b?n theo ?u?i s? tr? trung, n?ng ??ng, hãy k?t h?p áo s? mi c? tròn cùng qu?n jeans, shorts, chân váy ng?n cùng giày sneaker.
  • N?u b?n h??ng ??n hình ?nh ch?n chu, l?ch s?, hãy th? ph?i áo s? mi c? tròn cùng qu?n tây b?n nhé.

Bên c?nh ?ó, ph? ki?n c?ng ?óng m?t vai trò r?t quan tr?ng giúp t?ng th? b? trang ph?c thêm ph?n thu hút, ??p m?t. B?n có th? k?t h?p các m?u áo s? mi n? c? tròn ??p cùng các ph? ki?n nh? dây chuy?n m?nh, dây chuy?n ng?c trai, nh?n, ??ng h?, túi xách,… Tuy nhiên, hãy l?u ý l?a ch?n ph? ki?n ??ng b? v?i nhau ?? t?ng th? b? trang ph?c hài hòa.

Khám phá các m?u áo s? mi c? tròn ??p nh?t hi?n nay

S? mi c? tròn luôn là thi?t k? ???c nhi?u ch? em tìm ki?m m?i ?? xuân hè. V?y ?âu là m?u áo s? mi c? tròn ??p nh?t 2022? M?i b?n tham kh?o nh?ng thi?t k? d??i ?ây nhé.

S? mi c? tròn ph?i bèo

Áo s? mi c? tròn ph?i bèo

Áo s? mi c? tròn ph?i bèo là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi c? tròn ??p, ???c nhi?u ch? em ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Ki?u áo này r?t thích h?p v?i nh?ng ch? em theo ?u?i phong cách n? tính, sang tr?ng. B?n c?ng có th? khéo léo ph?i ki?u áo này v?i chân váy ?? tôn lên v? yêu ki?u, ?ài các c?a mình.

S? mi c? tròn tay ph?ng

Áo s? mi c? tròn tay ph?ng

Áo s? mi c? tròn tay ph?ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi n? c? tròn ??p và ???c d? ?oán s? “làm m?a làm gió” trong mùa hè s?p t?i. Ki?u áo này trông có v? ??n gi?n nh?ng l?i không h? kém thu hút. B?n có th? k?t h?p áo s? mi c? tròn tay ph?ng v?i chân váy ng?n, qu?n jeans, qu?n short ?? trông n?ng ??ng, tr? trung. Ho?c b?n c?ng có th? ph?i ki?u áo này v?i qu?n tây hay chân váy ?? thêm ph?n n? tính, l?ch s?. 

S? mi c? tròn tay ng?n

Áo s? mi c? tròn tay ng?n

Áo s? mi c? tròn tay ng?n là m?t item r?t ???c ?a chu?ng m?i ?? hè ??n và ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi n? c? tròn ??p nh?t hi?n nay. Ph?n c? tròn cùng thi?t k? tay ng?n s? mang l?i s? tho?i mái, mát m? cho ch? em khi ph?i làm vi?c trong th?i ti?t oi b?c, nóng n?c. Ngoài ra, ki?u áo này còn có th? ph?i h?p ???c v?i c? qu?n tây, chân váy hay qu?n jeans, ?áp ?ng ???c m?i phong cách mà ch? em ?ang theo ?u?i.

Trên ?ây, ??ng ph?c ??c Trí ?ã g?i ??n b?n nh?ng m?u áo s? mi n? c? tròn ??p nh?t 2022. N?u b?n mu?n s? h?u chi?c áo s? mi ch?t l??ng, ??p m?t, hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, TP Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.