Chia sẻ hay mẫu áo sơ mi nữ cộc tay đẹp nhất hiện nay

S? mi c?c tay là m?t trong nh?ng thi?t k? ???c phái n? ?a chu?ng m?i ?? xuân sang, hè v?. V?i ?a d?ng các m?u mã trên th? tr??ng thì ?âu m?i là m?u áo s? mi n? c?c tay ??p và phù h?p nh?t v?i b?n? Hãy cùng chúng tôi khám phá nh?ng m?u áo s? mi c?c tay ??p nh?t xuân hè 2022 qua bài vi?t này nhé.

S? mi c?c tay thích h?p m?c vào nh?ng d?p nào?

Áo s? mi c?c tay là thi?t k? ???c nhi?u ch? em ?a chu?ng trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây. Các m?u áo s? mi n? c?c tay ??p v?a mang l?i s? tho?i mái cho ch? em l?i v?a r?t th?i trang, thích h?p m?c trong nhi?u hoàn c?nh khác nhau. 

M?u áo s? mi n? c?c tay ??p trên th? tr??ng hi?n ???c chia làm 2 lo?i chính là s? mi ?i làm và s? mi ?i ch?i. Trong ?ó:

  • S? mi c?c tay ?i làm có thi?t k? ??n gi?n, basic, không có quá nhi?u h?a ti?t,… mang ??n ch? em hình ?nh ch?n chu, l?ch s? và chuyên nghi?p.
  • S? mi c?c tay ?i ch?i có thi?t k? ?a d?ng h?n, phá cách h?n, màu s?c và h?a ti?t c?ng s? n?i b?t h?n so v?i s? mi ?i làm. Ki?u áo này s? mang ??n ch? em s? n?ng ??ng, tr? trung và c?c th?i trang.

S? mi n? c?c tay thích h?p m?c vào nhi?u d?p khác nhau

S? mi c?c tay có th? ph?i v?i các item nào?

B?n có th? t? do ph?i các m?u áo s? mi n? c?c tay ??p v?i các item khác ?? t?o nên b? trang ph?c ?n t??ng, thu hút ánh nhìn c?a ng??i xung quanh.

K?t h?p cùng qu?n tây

Áo s? mi c?c tay khi k?t h?p v?i qu?n tây ?ng r?ng, qu?n tây ?ng ôm, qu?n tây ?ng loe,… s? mang l?i cho ch? em v? b? ngoài vô cùng l?ch s? và chuyên nghi?p. V?i ki?u ph?i ?? này, b?n hoàn toàn có th? v?a di?n ?i làm, v?a di?n ?i ch?i, vô cùng ti?n l?i.

G?i ý ph?i áo s? mi c?c tay cùng qu?n tây

K?t h?p cùng chân váy dáng ngang g?i

Áo s? mi c?c tay khi k?t h?p v?i chân váy có ?? dài ch?m g?i s? tr? thành b? outfit ?i làm vô cùng l?ch s? nh?ng không kém ph?n b?t m?t, tr? trung. 

S? mi c?c tay cùng chân váy dài ch?m g?i

K?t h?p cùng chân váy dáng dài

Chân váy dáng dài cùng s? mi c?c tay chính là m?t s? k?t h?p hoàn h?o. V?i ki?u ph?i ?? này, b?n s? có m?t b? outfit tô ?i?m thêm nét d?u dàng, n? tính c?a b?n thân.

S? mi c?c tay cùng chân váy dáng dài n? tính

K?t h?p cùng qu?n jeans

V?i nh?ng d?p ?i ch?i, b?n có th? k?t h?p s? mi c?c tay v?i qu?n jeans ?? tho?i mái vui ch?i, xõa h?t mình cùng b?n bè nhé.

Áo s? mi c?c tay n? ph?i cùng qu?n jeans

K?t h?p cùng qu?n shorts, chân váy ng?n

Áo s? mi c?c tay n? khi k?t h?p v?i qu?n shorts, chân váy ng?n s? mang ??n cho b?n m?t hình ?nh vô cùng n?ng ??ng, tr? trung. Ki?u ph?i ?? này r?t phù h?p v?i nh?ng d?p ?i ch?i, t? h?p cùng b?n bè.

G?i ý ph?i s? mi tay ng?n ?i ch?i

Khám phá nh?ng m?u áo s? mi c?c tay ??p nh?t xuân hè 2022

M?u áo s? mi n? c?c tay ??p luôn là c?m t? ???c ch? em tìm ki?m nhi?u nh?t m?i ?? xuân sang, hè v?. N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t nên l?a ch?n ki?u áo s? mi c?c tay nào cho mùa xuân hè s?p ??n, hãy tham kh?o ngay nh?ng thi?t k? d??i ?ây nhé.

S? mi c?c tay tr?n màu c? vest

Áo s? mi c? tròn tay ph?ng

S? mi c? bèo tay ng?n

S? mi c? V tay ng?n

S? mi ng?n tay c? vest h?a ti?t caro

S? mi ng?n tay h?a ti?t 

?âu là ??a ch? may áo s? mi c?c tay n? ??p nh?t hi?n nay?

N?u b?n b?n kho?n không bi?t nên may áo s? mi n? ? ?âu, hãy ??n v?i ??ng ph?c ??c Trí. ?ây là m?t trong nh?ng ??a ch? may m?c uy tín, chuyên nghi?p nh?t Hà N?i, ???c nhi?u ch? em g?i g?m ni?m tin.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong ngh?, ??ng ph?c ??c Trí luôn mang l?i nh?ng m?u áo s? mi n? c?c tay ??p và phù h?p nh?t ??n khách hàng. Nh?ng thi?t k? do ??ng ph?c ??c Trí th?c hi?n luôn ???c ch?m chút t? m? ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t.

Hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n c? th? trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?:

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, TP Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.