Lợi ích khi mặc đồng phục

– Thúc ??y công ty t? hào khi m?c ??ng ph?c làm vi?c, giúp lan truy?n m?t c?m giác t? hào và trách nhi?m và có th? chuy?n ??i nhân viên thành “??i s? th??ng hi?u” bên ngoài n?i làm vi?c th?c t?.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.