Cách chọn đồng phục công sở như ý muốn

1. ??u tiên b?n hãy suy ngh? m?c ?ích s? d?ng ??NG PH?C CÔNG S? n?i mà ??ng ph?c s? d?ng, môi tr??ng, khí h?u, ti?n ích,… Nh?ng tính n?ng ??c bi?t nào b?n c?n.
2. B?n ch?n v?i cotton, thoáng mát, ?? b?n cao. Thân thi?n v?i môi tr??ng, hay v?i pha gi?a cotton va polyester, có tr?ng l??ng nh? h?n, ít nh?n h?n không nên ch?n nh?ng ch?t li?u quá d?y ho?c quá c?ng. Thay vào ?ó nh?ng ch?t li?u nh? s? giúp ng??i m?c tho?i mái h?n hãy ngh? v? nh?ng l?i ích mà nhân viên b?n s? có ???c khi h? m?c ?ông ph?c ?i?u này s? giúp b?n ch?n l?a các lo?i v?i phù h?p nh?t ?? MAY ?ÔNG PH?C.
3. Hãy chú ý nh?ng chi ti?t trên b? ??ng ph?c: Ki?u c?, tay, nút, túi,… Các chi ti?t ???c may k? càng s? giúp b?n kéo dài th?i gian s? d?ng ??ng ph?c.
4. ??ng ph?c công s? xu?t hi?n hàng ngày trong công vi?c, vì v?y y?u t? ??n gi?n và ti?n l?i luôn ???c ??t lên hàng ??u. Tuy nhiên b?n có th? phá cách m?t chút ?? b? ??ng ph?c v?n th?t ??n gi?n l?ch s? mà không h? nhàm chán, n?u ??ng ph?c công s? dành cho nam b?n c?n chú ý ??n các y?u t? giúp h? tr? nên m?nh m? mà không kém ph?n sang tr?ng. Ng??c l?i ??i v?i n? nh?ng b? ??ng ph?c m?m m?i, n? tính luôn ???c chú tr?ng va quan tâm.
5. L?p danh sách toàn b? nhân viên s? m?c ??ng ph?c và ch?n size phù h?p v?i t?ng nhân viên CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ luôn h? tr? b?n.
6. Nhãn mác ???c g?n trên qu?n áo ??ng ph?c kh?ng ??nh b?n ?ã may ??ng ph?c công s? t?i m?t th??ng hi?u, ?i?u này giúp nâng cao giá tr? ??ng ph?c b?n ?ang m?c.
7. Qu?n áo ??ng ph?c s? ???c in thêu nh? th? nào? v? trí mà b?n c?n in thêu. Hãy ?én v?i CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ chung tôi s? cho b?n th?y nh?ng công ngh? in thêu t?t nh?t,giúp th??ng hi?u c?a b?n th?t s? n?i b?t trên qu?n áo ??ng ph?c.
-Hãy tham kh?o nh?ng m?u qu?n áo công s? t?i “dongphucductri.com” b?n s? tìm th?y nh?ng b? ??NG PH?C CÔNG S? t?t nh?t ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a b?n.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.