Bí mật chăm sóc đôi mắt luôn khỏe đẹp

?ôi m?t là c?a s? c?a tâm h?n không ch? ?em l?i v? ??p cho khuôn m?t, s?c kh?e c?a ?ôi m?t c?ng là ?i?u r?t quan tr?ng, ?ôi m?t thi?u ?i s? tinh t??ng ?nh h??ng r?t nhi?u t?i cu?c s?ng c?a m?i ng??i, v?y nên vi?c b?o v? ?ôi m?t là th?c s? c?n thi?t.

Cu?c s?ng b?n r?n m?i ng??i th??ng quên ?i vi?c b?o v? và ch?m sóc ?ôi m?t h?ng ngày, nh?ng ?ôi m?t th??ng suy y?u và kém ?i m?i ngày ch? nó không ??t ng?t lão hóa khi?n m?i ng??i ch? quan không quan tâm ch?m sóc c?n thi?t. C?n l?u ý các vi?c sau ?ây ?? luôn có ?ôi m?t kh?e ??p b?n nhé.

Làm vi?c v?i máy tính trong ?i?u ki?n ánh sáng ??y ??

Nên ??t máy tính ? nh?ng n?i có ?? sáng thích h?p, không chói lóa nh?ng c?ng không quá t?i. Sau m?i gi? làm vi?c bên máy tính nên th? giãn m?t, không nhìn vào màn hình máy tính, nh?m m?t l?i ho?c ch?p m?t nhi?u l?n

ch?m sóc m?t h?ng ngày

T?p th? d?c cho m?t

?ây là ph??ng pháp t?t ?? c?ng c? th? l?c. R?t ??n gi?n, b?n hãy t?p nhìn vào các không gian r?ng, ??c bi?t là cây xanh. Ch?p m?t nhanh 1 ??n 2 phút ?? t?ng c??ng tu?n hoàn máu và giúp m?t th? giãn. ??t chi?c bút chì tr??c m?t, du?i th?ng tay ra.T? t? g?p cánh tay v? phía m?i và m?t luôn nhìn vào cây bút chì cho ??n khi b?n không th? t?p trung nhìn vào nó ???c n?a. L?p l?i ??ng tác này 10 l?n.

B?n nên ?i khám m?t ??nh kì ?? bi?t ???c s?c kh?e c?a m?t mình ra sao m?c dù b?n c?m nh?n r?ng m?t mình v?n bình th??ng. Vì khi b?n ?i khám m?t, bác s? s? d?a vào n?i làm vi?c c?a b?n, vi?c mà b?n làm và môi tru?ng mà b?n ti?p xúc ?? có th? ?oán tr??c ???c nguy c? v? m?t c?a b?n. B?n hãy c? g?ng cho dù ?i?u ?ó b?n không thích hay b?n không có th?i gian, nh?ng b?n hãy nh? ?ó là vì l?i ích c?a chính b?n. Nó giúp cho b?n có 1 ?ôi m?t th?t thông minh, linh ??ng, long lanh và nh?y bén. Ng??i ta th??ng không nh?n th?y t?m nhìn c?a h? luôn luôn thay ??i, vì b? não c?a chúng ta có xu h??ng ?i?u ti?t nh?ng thay ??i h?ng ngày vì th? các b?n nên ?i ki?m tra m?t ??nh kì là t?t nh?t, ?? phòng ng?a m?i v?n ?? s? x?y ra.

S? d?ng kính c?n ??t chu?n.

B?n nên s? d?ng các lo?i kính phù h?p v?i ?? c?n c?a b?n, không ?eo kính l?ch c?n có th? d?n t?i ?? c?n t?ng lên m?t ph?i ?i?u ti?t nhi?u h?n khi?n nhanh b? m?i m?t. B?n có th? s? d?ng kính th??ng ho?c kính áp tròng c?n phù h?p v?i t?ng ?i?u ki?n và không gian, nh?ng ??m b?o chúng ???c mua t? nh?ng nhà s?n xu?t kính uy tín b?n nhé.

Ki?m tra m?t ??nh k? 6 tháng 1 l?n.

Ki?m tra m?t ??nh k? b?n có th? k?t h?p cùng l?n ki?m tra s?c kh?e toàn di?n ??nh k?, thông th??ng ki?m tra m?t b? b? qua b?n nên ch?n c? ki?m tra m?t khi khám s?c kh?e ??nh k? b?n nhé, các t?t ? m?t th??ng bi?u hi?n rõ nh?t sau 6 tháng, kho?ng th?i gian 6 tháng là c?n thi?t ?? tái khám m?t l?n.

massage m?t

Massage cho m?t vào sáng s?m.

??i v?i nh?ng ng??i ph?i th?c khuya sáng ng? d?y th??ng b? thâm qu?ng xung quanh m?t, n?u tình tr?ng này kéo dài có th? khi?n v?t thâm tr? nên tr?m tr?ng h?n khó mà x? lý h?t trong th?i gian ng?n, ?? h?n ch? hi?n t??ng này m?i sáng th?c d?y b?n nên massage m?t nh? nhàng t? trong ra ngoài, t?o ?? ?àn h?i t? nhiên và t?ng l?u thông máu cho m?t.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.