Thương hiệu thời trang công sở nữ nổi tiếng nhất

?? t?o nên m?t th??ng hi?u th?i trang công s? n?, các nhà thi?t k? ?ã nghiên c?u t? phong cách, xu h??ng, ch?t li?u ?? phù h?p v?i t?ng l?a tu?i và môi tr??ng làm vi?c. Chính ?i?u này ?ã khi?n ch? em luôn mê m?t nh?ng m?u ??m công s? m?i khi lên ?? xu?ng ph?.

Th?i trang công s? n? là gì?

Th?i trang công s? n? là gì?

 

Th?i trang công s? n? ???c hi?u là nh?ng b? trang ph?c mang phong cách kín ?áo, l?ch s? và có chút c?ng nh?c. Chúng th??ng ???c các ch? em làm vi?c trong môi tr??ng công s? ch?ng di?n.

Th?i trang công s? n? có ??c ?i?m chung là kín ?áo nên nh?ng m?u vest, qu?n tây hay ??m xòe ch? A ???c s? d?ng r?t ph? bi?n. Có th? nói, h?u h?t các ch? em ??u s? h?u nh?ng ki?u trang ph?c này khi ?i làm.

Tuy nhiên, v?i s? phát tri?n c?a th?i trang, nh?ng b? trang ph?c công s? không còn bó h?p trong s? c?ng nh?c n?a. Thay vào ?ó là nh?ng m?u ??m phá cách trong màu s?c, ???ng c?t may mang ??n s? m?i l?, cá tính cho ch? em.

Nh?ng th??ng hi?u th?i trang công s? n? n?i ti?ng ?ã minh ch?ng cho ?i?u này khi các xu h??ng do h? t?o ra ???c ch? em ?ón nh?n nhi?t tình. V?y, nh?ng cái tên nào góp m?t trong danh sách này.

Nh?ng th??ng hi?u th?i trang công s? n? uy tín

Nói ??n các th??ng hi?u th?i trang công s? n? ? Vi?t Nam, không th? không nh?c ??n Ivy moda. Hãng ?ã cho ra m?t nhi?u b? s?u t?p dành riêng cho ph? n? Vi?t v?i nhi?u gam màu n?i b?t, thi?t k? l? m?t và ch?t li?u cao c?p. Ngoài ra, nh?ng m?u ??m d? h?i c?ng là th? m?nh c?a Ivy moda v?i ??y ?? s? quy?n r? và lãng m?n.

Nh?ng th??ng hi?u th?i trang công s? n? uy tín

 

Chic-land

Chic-land ra m?t t? n?m 2007 v?i mong mu?n tr? thành th??ng hi?u th?i trang công s? n? cao c?p t?i Vi?t Nam. Nh?ng thi?t k? c?a Chic-land t?p trung vào s? sang tr?ng, l?ch s? và ?ng d?ng cao trong môi tr??ng công s?.

NEM

Có th? nói, NEM là th??ng hi?u ???c bi?t ??n nhi?u nh?t trong phân khúc s?n ph?m th?i trang công s?. B? s?u t?p c?a NEM mang h?i h??ng th?i trang Pháp, nh? nhàng, sang tr?ng và quy?n r?.

??ng ph?c công s? ??c Trí

N?u b?n ? Hà N?i, ch?c ch?n ?ã t?ng nghe cái tên ??ng ph?c ??c Trí. Không ch? n?i danh v?i nh?ng thi?t k? vest tinh t?, sang tr?ng và ??ng c?p, ??c Trí ?ã th?c hi?n hàng lo?t các m?u qu?n áo công s? dành riêng cho m?i công ty, doanh nghi?p. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, nh?ng thi?t k? c?a ??c Trí ???c may ?o c?n th?n và c? s? trau chu?t ? màu s?c và ch?t li?u.

 

Nh?ng m?u trang ph?c t?i ??ng ph?c ??c Trí h??ng ??n nhi?u l?a tu?i. Chính vì v?y, l??ng khách hàng tìm t?i ?ây là r?t l?n. ?i?u này c?ng giúp các nhà thi?t k? c?a ??c Trí luôn luôn n? l?c sáng t?o ?? làm hài lòng nh?ng yêu c?u khó nh?t.

Khách hàng khi ghé ??n ??ng ph?c ??c Trí, ??i ng? t? v?n s? t?p trung làm rõ phong cách và mong mu?n c?a khách hàng. T? ?ó l?y làm c? s? ?? phác th?o ???c b?n v? thi?t k? ?ng ý nh?t. Nh? v?y, các s?n ph?m ???c thi?t k? ra s? ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m?. V?i nh?ng s?n ph?m th?i trang công s? n?, ??c Trí ??u h??ng ??n các tiêu chu?n nh?: M?u mã ??p m?t, phù h?p xu h??ng, n? tính và ??c bi?t tho?i mái cho phái ??p.

Ngoài ra, chính sách giá và d?ch v? giao hàng, ch?m sóc sau bán c?a ??c Trí c?ng là ?i?m c?ng ???c khách hàng ?ánh giá cao. Nh? v?y, ?ây là ?i?m ??n quen thu?c c?a nhi?u doanh nghi?p khi mu?n ??t may các s?n ph?m ??ng ph?c.

Tham kh?o ngay thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng Ph?c ??c Trí

mua áo s? mi n? ??p chuyên may vest n? may chân váy ch? a
áo s? mi công s? nam cao c?p công ty may ??ng ph?c chuyên nghi?p may áo ??ng ph?c công ty

Nh? v?y, bài vi?t trên ?ây ?ã giúp b?n ??c tham kh?o m?t s? th??ng hi?u th?i trang công s? n? ?ang ???c yêu thích nh?t hi?n nay. N?u quý khách hàng có nhu c?u, hãy tham kh?o các m?u qu?n áo t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.