Bí quyết phối áo sơ mi tay ngắn nữ mặc với quần gì đẹp nhất ?

Áo s? mi tay ng?n n? mang l?i m?t phong cách tr? trung, n?ng ??ng nh?ng v?n gi? nét thanh l?ch nh?t ??nh cho nh?ng cô nàng công s?. Tuy nhiên, áo s? mi tay ng?n n? m?c v?i qu?n gì h?p lý thì không ph?i ai c?ng bi?t. D??i ?ây là m?t s? bí quy?t ph?i áo s? mi tay ng?n n? c?c xinh mà b?n không th? b? qua.

5 phong cách khác nhau v?i áo s? mi tay ng?n n?

Áo s? mi tay ng?n n? là m?t trong nh?ng thi?t k? th?i trang ???c nhi?u cô nàng yêu thích. Vì th?, áo s? mi tay ng?n n? m?c v?i qu?n gì là ?i?u mà phái ??p quan tâm. D??i ?ây là 5 cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n n? c?c x?n, giúp các ch? em có th? thay ??i phong cách liên t?c cho m?u áo c?a mình.

Áo s? mi tay ng?n n? ph?i v?i qu?n tây

N?u là ng??i yêu thích phong cách ??n gi?n nh?ng không kém ph?n thanh l?ch thì áo s? mi tay ng?n n? ph?i v?i qu?n tây chính là s? l?a ch?n hoàn h?o. ?ây là phong cách tuy t?i gi?n nh?ng l?i c?c k? ?n t??ng.

Áo s? mi tay ng?n n? ph?i qu?n tây mang ??n phong cách thanh l?ch

Khi mix v?i qu?n tây, có th? ch?n nh?ng chi?c áo s? mi tay ng?n c? tàu hay c? ch? V khác nhau. V?i set ?? này, hãy l?a ch?n thêm ph? ki?n th?t l?ng và m?t ?ôi giày cao gót ?i kèm ?? t?o ?i?m nh?n cho trang ph?c.

Áo s? mi tay ng?n n? ph?i v?i qu?n jeans

V?i phong cách ph?i ?? này, các cô gái s? khoác lên mình m?t di?n m?o n?ng ??ng, tr? trung vô cùng. Ch?a h?t, combo áo s? mi tay ng?n n? cùng qu?n jeans còn r?t d? ph?i. C? th?, khi ph?i ?? s? không c?n m?t quá nhi?u th?i gian ?? l?a ch?n m?u qu?n jeans thích h?p. H?u h?t các m?u qu?n jeans ??u có th? ph?i cùng lo?i áo này.

S? mi tay ng?n ph?i qu?n jeans n?ng ??ng, tr? trung

Áo s? mi tay ng?n n? mang cùng chân váy

Áo s? mi tay ng?n n? m?c v?i qu?n gì là ?i?u mà nhi?u ng??i quan tâm hi?n nay, V?y, khi k?t h?p v?i các m?u chân váy thì s? nh? th? nào? Bi?n hóa áo s? mi tay ng?n n? v?i ?a d?ng chân váy khác nhau nh? váy ch? A, váy xòe, ??u vô cùng thích h?p.

Mix áo s? mi tay ng?n v?i chân váy là m?t ý t??ng tuy?t v?i

Tuy nhiên, khi l?a ch?n mix cùng chân váy thì nên cân nh?c ??n màu s?c và h?a ti?t c?a c? hai ?? trang ph?c ???c hài hòa nh?t nhé.

Áo s? mi tay ng?n n? mix v?i qu?n short jeans

Mix áo s? mi tay ng?n n? v?i qu?n short jeans là m?t ý t??ng vô cùng tuy?t v?i cho nh?ng ai yêu thích s? n?ng ??ng, phóng khoáng. M?u ?? này mang l?i ngu?n n?ng l??ng t??i m?i, có th? t? tin ?? d?o ph? hay picnic c?ng là m?t l?a ch?n tuy?t v?i.

Tràn ??y n?ng l??ng v?i trang ph?c áo s? mi tay ng?n và qu?n short jeans

Áo s? mi tay ng?n n? cùng v?i qu?n culottes

Thay ??i phong cách, tránh s? nhàm chán v?i vi?c ph?i áo s? mi tay ng?n n? cùng qu?n culottes ch?c ch?n s? c?c k? th?i trang và ?n t??ng. Có th? nói ?ây là m?t s? k?t h?p thú v? b?i qu?n culottes không ch? dành cho nh?ng m?u áo phông n?ng ??ng mà còn phù h?p v?i áo s? mi tay ng?n cá tính.

Phá cách v?i áo s? mi tay ng?n n? ph?i v?i qu?n culottes

Bí quy?t l?a ch?n áo s? mi tay ng?n n? phù h?p

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? áo s? mi tay ng?n n? m?c v?i qu?n gì. Hy v?ng nh?ng cách ph?i ?? này s? giúp cho các ch? em có th? thay ??i phong cách th?i trang liên t?c v?i m?u áo s? mi tay ng?n n?. Và ?? l?a ch?n ???c m?t m?u áo s? mi tay ng?n phù h?p thì c?n ph?i có m?t vài l?u ý nh?.

L?a ch?n m?u áo s? mi tay ng?n c?n l?u ý gì?

  • V?i nh?ng cô nàng ng??i g?y, nh? thì các m?u áo s? mi tay ng?n n? sáng màu, có h?a ti?t s?c to chính là l?a ch?n hoàn h?o. M?u áo này giúp ng??i m?c ?n gian cân n?ng và chi?u cao m?t cách hi?u qu?.
  • V?i nh?ng cô nàng có vòng 1 nh? thì nên tránh nh?ng m?u áo s? mi bó sát. Theo ?ó nên ch?n nh?ng m?u áo có ??ng r?ng t??ng ??i ?? tôn dáng c?a mình.
  • Nh?ng cô nàng có c? h?i dài thì nh?ng m?u áo s? mi tay ng?n v?i thi?t k? c? kín chính là gi?i pháp hi?u qu? ?? che khuy?t ?i?m.

Tham kh?o ngay thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

áo vest nam công s? may ?o áo vest nam may vest n? ??p ? hà n?i
nhà may qu?n âu ??p ? hà n?i may chân váy ch? a may ??ng ph?c ngân hàng

?? ???c t? v?n áo s? mi tay ng?n n? m?c v?i qu?n gì phù h?p và ch?n ???c m?u áo ?ng ý thì ??ng Ph?c ??c Trí là s? l?a ch?n hàng ??u hi?n nay.

THÔNG TIN LIÊN H?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i

Tel: 0904 904 303

Mail: ductriboutique@gmail.com

Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.