Các mẫu đồng phục công sở nữ đẹp hiện đại

??ng ph?c công s? là m?t trong nh?ng phân khúc l?n trong ngành th?i trang. Các m?u ??ng ph?c công s? n? ??p ??n t? nhi?u th??ng hi?u khác nhau. M?t ?i?m chung c?a các thi?t k? này là l?ch s?, sang tr?ng nh?ng r?t hi?n ??i. D??i ?ây là 5 m?u ??ng ph?c v?n phòng ??p cho các ch? em tham kh?o.

Top 5 m?u ??ng ph?c công s? n? sang tr?ng, tinh t? 

Các m?u ??ng ph?c công s? n? ??p, sang tr?ng và tinh t? ???c nhi?u công ty s? d?ng cho nhân viên c?a mình. Tiêu chí ???c l?a ch?n là ki?u dáng l?ch s? và thu?n ti?n khi làm vi?c.

may áo s? mi n? ? ?âu ??p

Chân váy bút chì và áo s? mi 

Chân váy bút chì và áo s? mi 

 

Áo s? mi cùng chân váy bút chì là c?p ?ôi kinh ?i?n nh?t ??i v?i ??ng ph?c công s? dành cho n?. C? hai “item” này ??u toát lên s? thanh l?ch, nh? nhàng, phù h?p v?i n? gi?i làm vi?c t?i v?n phòng.

Chân váy bút chì có ?? dài qua g?i nên r?t kín ?áo. V?i áo s? mi, b?n có th? ch?n s? mi dài tay ho?c ng?n tay, s? mi c? ??c ho?c c? Tàu ??u r?t phù h?p. V? màu s?c, h?u h?t các công ty ??u l?a ch?n theo màu ch? ??o c?a mình. ?i?u này giúp t?ng th? hài hòa và ?úng tinh th?n c?a b? ??ng ph?c n?i công s?.

Qu?n ?ng suông và áo s? mi 

Qu?n ?ng suông và áo s? mi 

??i v?i áo s? mi, b?n có th? k?t h?p qu?n ?ng suông ?? t?o nên m?t b? ??ng ph?c mang phong cách n?ng ??ng, tho?i mái và thu?n ti?n khi làm vi?c. Lo?i qu?n này ???c s? d?ng khá ph? bi?n nên ?ây chính là ??ng ph?c n? ???c ?ng d?ng nhi?u trong các c? quan, doanh nghi?p.

 

Chân váy xòe k?t h?p áo thun 

Chân váy xòe k?t h?p áo thun 

Chân váy xòe k?t h?p v?i áo thun c?ng là m?t s? k?t h?p không t?i. V?i b? trang ph?c này, ?? dài váy trên g?i ho?c ch?m g?i s? r?t phù h?p v?i các môi tr??ng tr? trung, start-up, sáng t?o,…

Chân váy ?uôi cá k?t h?p áo s? mi

Chân váy ?uôi cá k?t h?p áo s? mi

Áo s? mi là m?t thi?t k? không th? thi?u trong các m?u ??ng ph?c công s? b?i nó r?t d? k?t h?p v?i nhi?u ki?u váy, qu?n khác nhau. T??ng t? nh? qu?n ?ng suông và chân váy bút chì, áo s? mi cùng chân váy ?uôi cá ?em l?i s? duyên dáng, l?ch thi?p cho ch? em ph? n?. Tuy nhiên, m?t khuy?t ?i?m c?a nó là s? gây khó kh?n khi di chuy?n.

??ng ph?c d?ng vest sang tr?ng 

??ng ph?c d?ng vest sang tr?ng 

Nh?ng b? vest sang tr?ng ?ã quá quen thu?c ??i v?i các ngân hàng, công ty b?t ??ng s?n, c? quan nhà n??c,… V?i m?u áo này, b?n có th? m?c áo thun ho?c s? mi bên trong cùng chân váy zip ?en. H?n n?a, ??ng ph?c vest c?ng r?t phù h?p khi th?i ti?t tr? l?nh.

?i?m danh m?t vài tiêu chí c?a m?u ??ng ph?c công s? ??p

Có r?t nhi?u các m?u ??ng ph?c công s? n? ??p t? các th??ng hi?u l?n nh? t?i Vi?t Nam. M?i nhà may, th??ng hi?u ??u có phong cách, s? d?ng ch?t li?u,… khác nhau nh?ng v?n ph?i ??m b?o yêu c?u c?a khách hàng. M?t m?u ??ng ph?c công s? ??p c?n có các tiêu chi sau ?ây:

?i?m danh m?t vài tiêu chí c?a m?u ??ng ph?c công s? ??p

  • Ch?t li?u thoáng mát: Ch?t li?u là tiêu chí ??u tiên khi nói ??n m?t b? trang ph?c ??p. Thông th??ng, ch?t li?u cotton thoáng mát, th?m hút m? hôi s? ???c l?a ch?n cho các thi?t k? ??ng ph?c công s?.
  • Ki?u dáng hi?n ??i: Tr??c khi ??t may, nhà thi?t k? s? ??a ra m?t vài m?u thi?t k? phù h?p d?a theo nhu c?u c?a khách hàng. Nh?ng m?u ??ng ph?c có ki?u dáng thanh l?ch, hi?n ??i, thu?n ti?n khi làm vi?c ???c ?ánh giá cao h?n.
  • Màu s?c phù h?p: H?u h?t các công ty, c? quan, doanh nghi?p khi l?a ch?n ??ng ph?c cho nhân viên ??u s? d?ng màu s?c ch? ??o trên logo, bi?u ng? c?a mình. ?ây c?ng chính là m?t cách ?? nh?n di?n th??ng hi?u t?t nh?t.

Tham kh?o ngay thông tin s?n ph?m n?i b?t t? ??ng Ph?c ??c Trí

may vest nam ??p ? hà n?i giá may áo vest nam may vest n? ? ?âu ??p hà n?i
may qu?n âu n? ? ?âu ??p may chân váy ch? a ??ng ph?c ngân hàng vietinbank

 

??t may ??ng ph?c công s? n? ? ?âu t?t nh?t? 

Hi?n nay, có r?t nhi?u nhà may cung c?p d?ch v? ??ng ph?c công s?. Chính vì v?y, ?? s? h?u b? ??ng ph?c ?ng ý, b?n c?n ch?n l?a ??a ch? cung c?p uy tín, ch?t l??ng. 

??ng ph?c ??c Trí là m?t cái tên khá quen thu?c trong l?nh v?c này. Bên c?nh các m?u ??ng ph?c công s?, ??c Trí còn th?c hi?n ??ng ph?c h?c sinh theo nhi?u l?a tu?i. ??n v?i ??c Trí, các b? trang ph?c ???c trau chu?t t?ng ???ng may, s? ?o, ch?t li?u và c? màu s?c n?a.

 

Nh? v?y, bài vi?t trên ?ây ?ã ??a ra các m?u ??ng ph?c công s? n? ??p ?? b?n ??c tham kh?o. N?u quý khách hàng có nhu c?u, hãy tham kh?o các m?u qu?n áo t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.