Lựa chọn áo sơ mi cho người lớn tuổi nam theo tiêu chí nào? 

S? mi ???c coi là m?u áo truy?n th?ng mà nam gi?i ? m?i ?? tu?i ??u c?n ph?i có. Th? nh?ng, ?? mua ???c s?n ph?m áo s? mi cho ng??i l?n tu?i nam l?i c?n d?a vào nhi?u tiêu chí khác nhau. ?? tìm hi?u các m?u s? mi nam ph? bi?n, m?i b?n ??c theo dõi bài vi?t sau ?ây.

Ch?n áo s? mi cho ng??i l?n tu?i nam nh? th? nào?

Trên th? tr??ng hi?n nay, có r?t nhi?u c? s? kinh doanh các s?n ph?m th?i trang nam. Th? nh?ng, ?? l?a ch?n áo s? mi cho ng??i l?n tu?i nam ?ng ý thì có r?t ít shop th?i trang ?áp ?ng ???c. ?? tìm ???c chi?c áo phù h?p v?i ?? tu?i này, b?n ??c có th? tham kh?o m?t vài g?i ý d??i ?ây.

Ch?n áo s? mi cho ng??i l?n tu?i nam nh? th? nào?

Ch?t li?u

Ch?t li?u c?a áo là tiêu chí ???c quan tâm ??u tiên. Áo s? mi nam ???c làm t? nhi?u ch?t li?u khác nhau. Tuy nhiên, cotton v?n là ch?t li?u lý t??ng h?n c?. Lý do mà ch?t l??ng này ???c ?a chu?ng là b?i ?? b?n cao, không gây d? ?ng da nên r?t phù h?p v?i nam gi?i có làn da nh?y c?m ho?c ra m? hôi nhi?u.

Ngoài ra, trong tr??ng h?p n?u phái nam th??ng xuyên ph?i ?i công tác ho?c di chuy?n nhi?u trong ngày thì có th? tham kh?o áo s? ch?t li?u poly không nh?n. Ho?c có th? dùng áo có ch?t li?u v?i l?nh, t?o c?m giác d? ch?u, thoáng mát. Tuy nhiên, chúng r?t d? nh?n nên b?n có th? cân nh?c tr??c khi l?a ch?n.

Màu s?c

Màu s?c ???c s? d?ng khi thi?t k? áo s? mi nam dành cho ng??i l?n tu?i là nâu, xám, tr?ng,… ho?c các gam tr?m tính. ??i v?i nam gi?i có làn da ng?m thì áo s? mi màu tr?ng, kem không quá n?i b?t s? r?t phù h?p. Ng??c l?i, v?i ?àn ông l?n tu?i có làn da tr?ng thì b?n hoàn toàn có th? l?a ch?n b?t c? màu s?c nào.

Thi?t k?

Khi ch?n áo s? mi nam dành cho ng??i trung niên, b?n c?n chú ý ??n g??ng m?t và vóc dáng c?a ng??i m?c. Ch?ng h?n nh?:

  • Nam gi?i m?t nh?, dài nên ch?n áo s? mi có c? cao, phom áo v?a ng??i. H?a ti?t k? s?c là phù h?p nh?t.
  • Nam gi?i m?p m?p không nên m?c s? mi màu sáng. Thay vào ?ó hãy ch?n các gam màu t?i, tr?n.

Các m?u áo s? mi nam cho ng??i l?n tu?i

V?i ng??i cao tu?i, áo s? mi luôn là s? l?a ch?n hàng ??u. N?u b?n ?ang b?n kho?n, các m?u áo s? mi nam cho ng??i l?n tu?i nam d??i ?ây s? giúp b?n ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý.

Áo s? mi nam cho ng??i l?n tu?i lo?i nào ??p?

S? mi nam ng?n tay

 

S? mi ng?n tay là m?u áo ???c nhi?u ng??i ?a thích, nh?t là nam gi?i l?n tu?i. Màu tr?ng và xanh than là hai s? l?a ch?n hàng ??u. Thi?t k? này mang ??n c?m giác l?ch s?, g?n gàng và t?o thi?n c?m cho ng??i ??i di?n.

S? mi nam màu t?i

M?u s? mi t?i màu phù h?p v?i nam gi?i có làn da tr?ng

N?u nh? các b?n tr? th??ng ch?n nh?ng chi?c áo s? mi có màu s?c t??i sáng kèm theo h?a ti?t cách ?i?u b?t m?t thì nam gi?i l?n tu?i l?i hoàn toàn ng??c l?i. Các gam màu tr?m, t?i th? hi?n s? ch?ng ch?c, chín ch?n m?i là thi?t k? phù h?p nh?t.

S? mi nam có ho?t ti?t nh?

Áo s? mi có h?a ti?t k? r?t d? m?c cho m?i l?a tu?i

Nh?ng chi?c s? mi có h?a ti?t siêu nh? ?ang tr? thành m?u áo ???c yêu thích nh?t hi?n nay. V?i thi?t k? này, các quý ông có th? di?n ?i làm, ?i d? ti?c, ?i ch?i,… ??u r?t phù h?p.

Áo s? mi c? Tàu

Bên c?nh s? mi c? ??c thì c? Tàu c?ng là m?u áo r?t ph? bi?n. Khi s? d?ng, nam gi?i toát lên v? sang tr?ng, tinh t? và có chút hoài c?. Do ?ó, ?ây ch?c ch?n là thi?t k? c?n có trong t? ?? c?a các quý ông.

 

giá may áo vest nam may qu?n âu nam ??p hà n?i may ??ng ph?c ngân hàng
áo s? mi v?n phòng nam m?u ??ng ph?c công s? ??p may áo ??ng ph?c công ty

Trên ?ây là cách l?a ch?n và m?t s? m?u áo s? mi cho ng??i l?n tu?i nam mà ??c Trí chia s? cùng bàn ??c. B?n có th? tham kh?o nh?ng m?u áo này t?i ??ng ph?c ??c trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909.904.303.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.