Mẹo giúp phối đồ áo len cùng sơ mi dành cho các anh em

 

Dù ? th?i ??i nào, b?n có công nh?n r?ng, áo len m?c ngoài s? mi nam v?n là xu h??ng th?i trang mùa ?ông không bao gi? h?t hot. Ch? c?n có m?t chút sáng t?o và tinh t?, ch?c ch?n b?n s? hóa thân thành nh?ng quý ông l?ch lãm mà ai c?ng ph?i ng??c nhìn ??y.

C?n l?u ý gì khi di?n áo len m?c ngoài s? mi nam?

?? t?o nên s? hài hòa nh?t khi ph?i áo len m?c ngoài s? mi nam, b?n hãy chú tâm ??n các y?u t? sau.

Dáng áo

L?a ch?n áo s? mi phù h?p là b??c ??u tiên giúp b?n có ???c m?t b? ?? l?ch lãm. B?n hãy ch?n áo s? mi có dáng áo v?a v?n v?i c? th?. B?i áo s? mi dáng r?ng s? làm b? ?? tr? nên lu?m thu?m, không ?n kh?p v?i nhau. Còn dáng áo s? mi ch?t s? làm b?n th?y v??ng víu và khó ch?u khi ho?t ??ng, làm vi?c.

??i v?i áo len m?c ngoài s? mi nam, các quý ông c?n chú ý l?a ch?n áo có ?? ôm cánh tay và vai v?a ph?i, c? áo ôm và không b? trùng xu?ng.

Ch? c?n tuân th? cách ch?n dáng áo này, yên tâm r?ng b?n s? có ???c m?t b? ?? ghi ?i?m trong m?t ng??i ??i di?n.

Màu s?c và h?a ti?t

Cách ch?n màu s?c cho áo len m?c ngoài s? mi nam r?t quan tr?ng. 3 nguyên t?c ph?i màu c? b?n ?ó là:

  • Màu s?c t??ng ph?n: ?? trang ph?c n?i b?t và b?t m?t, các gam màu t??ng ph?n có th? ph?i v?i nhau ph?i k? ??n là ?en – tr?ng, tím than – tr?ng, xanh navy – tr?ng…
  • Màu trung tính: Các gam màu trung tính nh? ghi xám, be, nâu tây… ???c xem là s? k?t h?p khá an toàn và d? m?c.
  • Ph?i màu khác s?c ??: Ch?ng h?n nh? tr?ng – xám nh?t – xám – ?en, k?t h?p v?i s? tinh t? trong cách ph?i cùng m?t gam màu nh?ng theo nhi?u s?c ?? và b?n v?n có ???c m?t b? ?? hài hòa và th?i th??ng ??y.

 

N?i b?t v?i cách ph?i áo len nam tím than v?i s? mi tr?ng

B?t mí 3 cách mix áo len và s? mi siêu ?n t??ng

Ph?i áo len nam c? V k?t h?p s? mi

Áo len m?c ngoài s? mi nam c? V là m?t item không th? b? qua trong t? ?? mùa ?ông c?a b?n. ??c bi?t, áo len nam c? V có ph?n x? sâu, r?t phù h?p ?? k?t h?p v?i s? mi và m?t chi?c cà v?t. Nh? v?y thôi c?ng ?? giúp b?n có m?t outfit c?c ch?t, phù h?p v?i m?i hoàn c?nh nh? ?i làm, ?i h?p hay d?o ph?.

Ph?i áo len nam c? V cùng s? mi tr?ng ??n gi?n mà l?ch lãm

Mix ?? siêu ??p cùng s? mi nam và áo len c? tròn

Cách ph?i áo len m?c ngoài s? mi nam này v?n luôn là m?t item lý t??ng cho các quý ông, ??c bi?t là vào nh?ng ngày l?nh giá cu?i n?m. ?ây là s? k?t h?p basic, ??n gi?n mà c?c k? thu hút. M?t chút l?u ý nh? ?? ??t ???c tiêu chí mix chu?n – m?c ??p, ?ó là b?n nên m? cúc ? trên và b? c? áo ra phía ngoài nhé.

Áo len nam c? tròn k?t h?p s? mi, ki?u ph?i ?? “kinh ?i?n” c?a ??ng mày râu

Áo len gile nam và áo s? mi, m?t s? k?t h?p hoàn h?o

Áo len gile nam ???c thi?t k? th??ng là c? tròn ho?c c? tim. N?u b?n là ng??i yêu thích phong cách tr? trung, n?ng ??ng nh?ng không kém ph?n l?ch lãm thì nên l?u l?i cách ph?i ?? này ngay.

 

Cá tính, n?ng ??ng cùng cách ph?i áo len gile nam và s? mi

M?t vài hình ?nh phong cách áo len m?c ngoài s? mi nam siêu ??p

?? minh ch?ng cho s? k?t h?p hoàn h?o gi?a s? mi nam và áo len m?c ngoài, cùng tham kh?o các m?o ph?i ?? trong lo?t ?nh d??i ?ây.

Áo s? mi h?a ti?t k? basic nh?ng v?n ??m b?o ?? ch?n chu

Áo len và s? mi cùng m?t tone màu ?em ??n s? hài hòa cho b? trang ph?c

 

?i làm hay ?i d?o ph?, áo len nam k?t h?p s? mi không bao gi? l?i m?t

 

Phong cách áo len m?c ngoài s? mi nam phù h?p v?i m?i l?a tu?i

 

Trên ?ây ?ã chia s? ??n phái m?nh các cách ph?i áo len m?c ngoài s? mi nam c?c chu?n. S? k?t h?p gi?a áo s? mi và áo len không ph?i là m?t s? l?a ch?n quá m?i m? nh?ng ch? c?n b?n có nh?ng bí quy?t ph?i ?? “chu?n” thì b?n v?n c?c “ch?t”.

 

N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng chi?c s? mi ?? mix ?? trong mùa ?ông này, ??ng Ph?c ??c Trí luôn s?n sàng ??ng hành cùng b?n. V?i s? ?a d?ng v? ki?u dáng, ch?t li?u và giá c?, ??c Trí s? ?em l?i cho b?n s? t? tin, l?ch lãm, ?úng chu?n quý ông. ??n v?i ??c Trí ngay hôm nay ?? t? tin s?i b??c và th? hi?n chính mình!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.