Top 5 bộ quần áo nữ mùa hè công sở thanh lịch nhất

N?u b?n ?ang phân vân ch?a bi?t nên chu?n b? cho mình b? qu?n áo n? mùa hè công s? nào h?p th?i trang, th?nh hành nh?t n?m 2021 thì có th? tham kh?o m?t s? m?u thi?t k? mà ??ng ph?c ??c Trí chia s? d??i ?ây. Nh?ng m?u thi?t k? này v?a giúp b?n toát lên nét thanh l?ch, sành ?i?u v?a tr? trung, phù h?p v?i nhi?u ?? tu?i và phong cách th?i trang khác nhau.

Top 5 set ?? công s? mùa hè dành cho phái n?

Qu?n culottes ?ng r?ng mix áo s? mi

Thi?t k? c?a chi?c qu?n culottes ?ng r?ng có kh? n?ng che khuy?t ?i?m ?ôi chân c?c t?t. Chi?c qu?n công s? này k?t h?p v?i áo s? mi không nh?ng giúp cho set ?? thêm cá tính mà còn t?o v? tr? trung, n?ng ??ng. V?i màu s?c trang nhã và thi?t k? bi?n ??i liên t?c, set ?? này s? giúp b?n n?i b?t ngay c? ? trong môi tr??ng công s?. ?ây chính là b? qu?n áo n? mùa hè công s? phù h?p v?i m?i ?? tu?i b?n không nên b? qua trong t? ?? c?a mình.

Qu?n culottes ?ng r?ng mix cùng áo s? mi n?ng ??ng, tr? trung

Set ?? công s? mùa hè dành cho nh?ng cô nàng yêu thích s? cá tính

Qu?n culottes thi?t k? ??n gi?n, tho?i mái nh?ng không kém ph?n thanh l?ch

Chân váy ch? A và áo s? mi l?a

N?u b?n yêu thích nét ??p n? tính, sành ?i?u thì set ?? công s? mùa hè này chính là dành cho b?n. S? k?t h?p hoàn h?o c?a chi?c áo s? mi l?a và chân váy ch? A s? mang ??n cho b?n v? ??p không quá c?u k? mà v?n toát lên nét n? tính, d?u dàng.

Set ?? n? tính, sành ?i?u cho nh?ng cô nàng công s?

Chân váy ch? A mix cùng s? mi l?a phù h?p v?i m?i dáng ng??i

Set ?? d? tweed

M?t trong nh?ng b? qu?n áo n? mùa hè công s? mà nhi?u ch? em ?a chu?ng nh?t chính là set ?? d? tweed. M?t set áo khoác c? tròn ch?t d? tweed cùng váy dáng bút chì s? mang l?i cho cô nàng công s? nét tinh t? và nh? nhàng. M?u thi?t k? này không quá kén da, phù h?p v?i c? nh?ng cô nàng có làn da ng?m kh?e kho?n.

M?u thi?t k? d? tweed phù h?p v?i c? nh?ng cô nàng da ng?m

Qu?n ?ng loe và áo voan công s?

Chi?c áo ch?t voan cách ?i?u k?t h?p cùng chi?c qu?n ?ng loe v?a n? tính v?a ?oan trang giúp b?n t? tin h?n khi g?p ??i tác, khách hàng. Hãy mix set ?? này cùng m?t ?ôi giày cao gót ?? m?nh m?i nh?n ?? t?o cho v? ngoài c?a b?n thêm ph?n chuyên nghi?p.

Áo voan ph?i cùng qu?n ?ng loe t?o nên nét n? tính, d?u dàng

Qu?n jean ?ng loe v?a cá tính v?a tr? trung, n?ng ??ng

Chân váy bút chì k?t h?p áo vest công s?

S? th?t thi?u sót n?u không có s? xu?t hi?n c?a chi?c chân váy bút chì trong top nh?ng b? qu?n áo n? mùa hè công s? th?nh hành nh?t n?m 2021. M?u chân váy bút chì thi?t k? ??n gi?n, tinh t?, nh? nhàng tôn lên v? ??p quy?n r? c?a các cô nàng công s?. ??c bi?t, v?i dáng chân váy bút chì, b?n r?t d? k?t h?p ?? vì nó h?p v?i h?u h?t các lo?i áo.

M?u thi?t k? set ?? công s? v?a ??n gi?n v?a quy?n r?, sang tr?ng

Chân váy bút chì có th? ph?i ???c v?i nhi?u ki?u áo khác nhau

Tham kh?o ngay thông tin n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

may ??ng ph?c ngân hàng may ??ng ph?c áo phông nhà may áo vest nam
áo s? mi tr?ng công s? nam áo s? mi nam công s? cao c?p may ??ng ph?c v?n phòng

Trên ?ây là g?i ý m?t s? b? qu?n áo n? mùa hè công s? thanh l?ch, tr? trung th?nh hành nh?t hi?n nay ???c ??c Trí chia s?. Hy v?ng qua bài vi?t này, b?n s? có thêm nhi?u s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho trang ph?c công s? mùa hè. Chúc b?n tìm mua ???c nh?ng s?n ph?m ?ng ý!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.