Mách bạn 3 cách xắn tay áo sơ mi nữ cực đơn giản

X?n tay áo là m?t hành ??ng tuy nh? nh?ng mang ??n s? thay ??i l?n ??n t?ng th? b? trang ph?c. Chính vì th?, cách x?n tay áo s? mi n? ??p m?t nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n 3 cách x?n tay áo s? mi c?c th?i th??ng mà l?i r?t d? th?c hi?n. Hãy cùng ?ón xem 3 cách này là gì nhé.

Khi nào nên x?n tay áo s? mi?

M?t chi?c áo s? mi ph?ng phiu, v?i ph?n tay áo ???c cài nút nghiêm ch?nh s? mang ??n cho ng??i m?c v? trang tr?ng, l?ch s?. Tuy nhiên, c?ng có m?t vài tr??ng h?p mà b?n c?n ph?i x?n tay áo lên, ch?ng h?n nh?:

 • Khi b?n c?n r?a tay;
 • Khi áo s? mi có ph?n tay áo quá dài, không thích h?p ?? cài nút;
 • Khi b?n ?ang làm vi?c ? m?t môi tr??ng nóng b?c, nhi?t ?? cao;
 • Nh?ng d?p không quá trang tr?ng, nh?ng bu?i t? h?p, ?i ch?i, c?n s? tho?i mái,…

Tr??ng h?p mà b?n nên x?n tay áo không ph?i là ít. Do v?y, vi?c n?m rõ các cách x?n tay áo s? mi n? là ?i?u r?t c?n thi?t ??y nhé.

X?n tay áo c?ng góp ph?n giúp t?ng th? b? trang ph?c ??p m?t h?n

B? túi ngay 3 cách x?n tay áo s? mi c?c th?i th??ng

S? r?t ??n ?i?u n?u b?n ch? x?n tay áo theo ki?u truy?n th?ng. Hãy b? túi thêm cho mình 3 cách x?n tay áo s? mi n? c?c th?i th??ng d??i ?ây nhé.

X?n tay ki?u The Marine

Ki?u The Marine là cách x?n tay áo s? mi n? r?t ???c ch? em ?a chu?ng. So v?i ki?u x?n tay áo truy?n th?ng thì ki?u x?n tay áo này l?i có ph?n ch?n chu, g?n gàng và l?ch s? h?n.

Ph??ng pháp x?n tay áo này ?òi h?i s? t? m? cao. ??u tiên b?n c?n cài l?i các nút ? ph?n c? tay áo. Sau ?ó, l?t ph?n trong c?a tay áo lên trên và ti?p t?c g?p ??n khi ??t ???c ?? dài nh? mong mu?n. Cu?i cùng, b?n ch? c?n m?c áo vào r?i ch?nh sao cho ph?n tay áo ?ã x?n áo vào n?p là ???c.

X?n tay áo ki?u The Marine

X?n tay áo ki?u J.Crew

X?n tay áo ki?u J.Crew là cách x?n tay áo s? mi n? ???c nhi?u ch? em áp d?ng. Cách th?c hi?n ph??ng pháp x?n tay áo này c?ng r?t ??n gi?n. 

??u tiên, b?n c?n m? h?t cúc áo ph?n c? tay ra và ?? ?ng tay ??ng th?ng. Sau ?ó, hãy x?n ph?n tay áo lên m?t kho?ng b?ng 2 l?n c? tay áo. Ti?p ??n, b?n ch? c?n x?n chúng lên thêm 2 l?n n?a và ?? ph?n c? tay áo l? ra m?t chút là ?ã hoàn thành vi?c x?n tay áo theo ki?u J.Crew r?i.

X?n tay áo ki?u J.Crew

X?n tay áo cu?n Cardigan

X?n tay áo cu?n Cardigan là cách x?n tay áo s? mi n? ???c nhi?u b?n tr? ?a thích. ??u tiên, b?n c?n kéo tay áo len lên trên khu?u tay r?i th?c hi?n x?n tay áo theo ki?u J.Crew. Ti?p ??n, b?n ch? c?n nhét ?ng tay áo len vào ph?n áo s? mi ?ã x?n và ?i?u ch?nh m?t chút là ?ã hoàn thành r?i.

Ki?u x?n tay áo cu?n cardigan

Áo s? mi x?n tay nên k?t h?p v?i trang ph?c gì? 

Khác v?i ki?u cài nút truy?n th?ng, áo s? mi x?n tay có th? k?t h?p v?i nhi?u lo?i trang ph?c, mang ??n cho ng??i m?c nh?ng n?ng l??ng khác nhau. Ch?ng h?n nh?:

 • Áo s? mi x?n tay k?t h?p v?i qu?n jeans, qu?n shorts, chân váy tennis,… s? mang ??n b?n s? tr? trung, n?ng ??ng, tràn ??y n?ng l??ng.
 • Áo s? mi x?n tay k?t h?p v?i chân váy bút chì, chân váy xòe, chân váy ch? A,… s? khi?n b?n tr? nên vô cùng tinh t?, n? tính.
 • Áo s? mi x?n tay k?t h?p v?i qu?n tây ?ng ôm, qu?n tây ?ng ??ng, qu?n tây ?ng loe,… s? mang ??n b?n v? trang tr?ng, l?ch s? và c?c ch?n chu.

Trên ?ây chúng tôi ?ã h??ng d?n b?n 3 cách x?n tay áo s? mi n? ??p m?t, c?c th?i th??ng mà l?i d? th?c hi?n. N?u b?n có nhu c?u s? h?u nh?ng chi?c s? mi ch?t l??ng, hãy liên h? v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n và h? tr? trong th?i gian s?m nh?t. 

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

 •  ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
 •  Tel: 0904 904 303
 •  Email: ductriboutique@gmail.com
 •  Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.