“Hô biến” cách chế áo sơ mi nam thành áo nữ đầy cá tính

B?n ngh? sao v? vi?c bi?n t?u, ch? áo s? mi nam thành áo n? ??y cá tính? Hãy ?? chúng tôi h??ng d?n b?n nh?ng cách bi?n t?u chi?c áo s? mi nam thành chi?c áo n? hoàn toàn m?i c?c k? ??n gi?n và không t?n quá nhi?u th?i gian. Cùng khám phá xem nh?ng cách bi?n t?u này là gì nhé.

Có bao nhiêu cách ch? áo s? mi nam thành áo n??

Có 2 cách chính ?? tái ch? áo s? mi c?:

  • Th? nh?t, áo s? mi hay các lo?i áo qu?n c? khác ??u s? ???c thu gom và x? lý t?i các nhà máy tái ch? v?i quy mô l?n và tr? thành nguyên li?u cho m?t quy trình s?n xu?t khác. Cách này ???c g?i là tái ch? công nghi?p.
  • Th? hai, b?n có th? t?n d?ng và ch? áo s? mi nam thành áo n? ho?c các v?t d?ng có ích khác. Cách này ???c g?i là tái ch? th? công.

Cùng v?i ?ó, có 2 cách ?? tái ch? qu?n áo c? theo cách th? công, ?ó là:

  • Bi?n t?u ki?u dáng, thêm h?a ti?t, thay ??i màu s?c ?? bi?n chi?c áo c? thành m?t b? qu?n áo m?i. (Ví d?: Ch? áo s? mi nam thành áo n?)
  • Bi?n t?u chi?c áo s? mi c? thành các v?t d?ng khác nh? kh?n tay, túi xách,…

B?n hoàn toàn có th? ch? s? mi nam thành trang ph?c n? g?i c?m

Cách “ch?” áo s? mi nam thành áo n? siêu ??n gi?n 

S? mi nam th??ng có thi?t k? r?t ??n gi?n. Vì v?y, các b?n n? mu?n t?n d?ng chi?c áo s? mi nam ?? “hô bi?n” thành trang ph?c n? tính c?ng không h? khó. 

S? d?ng ph? ki?n nh? cà v?t, th?t l?ng ho?c bu?c v?t tr??c

V?i nh?ng chi?c áo s? mi nam r?ng, các b?n n? có th? th?t cà v?t ho?c th?t l?ng ?? t?o ???ng chi?t eo. Cách này phù h?p v?i nh?ng b?n n? có vòng 2 nh? nh?n. 

Ngoài ra, b?n có th? khéo léo bu?c v?t tr??c ?? t?o ?? n? tính cho chi?c áo. Cách này ???c ?ánh giá là vô cùng nhanh g?n và d? làm. 

Khéo léo bu?c v?t tr??c ?? hô bi?n chi?c áo nam thành áo c?a n?

Bi?n t?u áo s? mi nam thành croptop n? 

H?n là ai trong chúng ta c?ng s? h?u nh?ng chi?c áo s? mi c?. T?i sao chúng ta không bi?n t?u chi?c s? mi c? ?ó tr? thành chi?c croptop và chân váy hoàn toàn m?i nh?? Croptop và chân váy khi “mix and match” v?i nhau s? mang ??n cho b?n v? ngoài v?a n? tính v?a cá tính. N?u yêu thích ki?u trang ph?c này, b?n hãy th? áp d?ng cách ch? áo s? mi nam thành áo n? d??i ?ây nhé.

B?n ?ã bi?t cách hô bi?n s? mi nam thành croptop và chân váy n? cá tính ch?a?

B??c 1: ??u tiên b?n c?n chu?n b? m?t chi?c áo s? mi nam form r?ng, kéo, kim ghim, kim khâu, ch? khâu, th??c dây,…

B??c 2: Dùng kéo c?t 2/3 thân áo ?? chia thành 2 ph?n cho áo và chân váy.

B??c 3: Dùng n?a d??i (ph?n dài h?n) ?? làm chân váy. ? b??c này, b?n có th? t? do sáng t?o ki?u chân váy mà mình mu?n ch?ng h?n nh? chân váy x?p ly, chân váy ch? A,… Sau ?ó, b?n ch? c?n may ph?n vi?n c?a l?ng váy và cài cúc áo là ?ã hoàn thành b??c may chân váy.

B??c 4: ?? ch? áo s? mi nam thành áo n? dáng croptop b?n hãy s? d?ng th??c dây ?o ph?n trên c?a áo s? mi r?i c?t theo ?? dài mà b?n mong mu?n.

B??c 5: C?t nh? ph?n phía sau áo ?? làm dây c?t.

B??c 6: T?n d?ng m?t ph?n v?i ?? may thành dây áo.

V?i 6 b??c ch? áo s? mi nam thành áo n? trên là b?n ?ã s? h?u m?t b? trang ph?c ??p – ??c – l? r?i ??y nhé.

Trên ?ây chúng tôi ?ã h??ng d?n b?n cách ch? áo s? mi nam thành áo n? l? m?t, v?a n? tính v?a cá tính. Ngoài ra, n?u b?n có nhu c?u s? h?u chi?c áo s? mi ch?t l??ng v?i giá thành c?nh tranh trên th? tr??ng, hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

 

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.