Cách xắn tay áo sơ mi nam chuẩn Hàn Quốc cực kỳ độc đáo

Phong cách x?n áo s? mi không còn xa l? v?i m?i chàng trai cá tính. Tuy nhiên, không ph?i chàng trai nào c?ng bi?t l?a ch?n và tìm ra cách x?n tay áo phù h?p v?i phong cách c?a mình. V?y hãy cùng ??c Trí khám phá ra các cách x?n tay áo s? mi nam Hàn Qu?c trong bài vi?t này nhé!

X?n tay áo s? mi nam th? nào chu?n soái ca Hàn Qu?c?

X?n tay áo s? mi ki?u c? ?i?n

N?u b?n là tín ?? th?i trang yêu thích phong cách Hàn Qu?c thì ch?c ch?n không còn xa l? v?i ki?u x?n tay áo c? ?i?n này. Phong cách này không ch? toát lên v? sang tr?ng, l?ch lãm và mà còn mang ??n s? tr??ng thành. Bên c?nh ?ó, ?ây còn là cách x?n tay áo s? mi nam Hàn Qu?c ??n gi?n, c?c k? phù h?p v?i các chàng trai ?a thích phong cách t?i gi?n. 

 

Các b??c x?n tay áo ki?u c? ?i?n: Du?i th?ng c? tay áo, m? cúc áo, g?p kho?ng 2-3 l?n nh?ng ?o?n có ?? dài v?a ph?i. 

X?n tay áo giúp th? hi?n s? l?ch lãm tr??ng thành

X?n áo ki?u AIFA

Ki?u x?n tay AIFA 

Ki?u AIFA là ki?u x?n c?c k? ??n gi?n. Cách x?n tay áo này ch? ?? l? 1 ph?n 3 cánh tay. Ki?u x?n tay áo này phù h?p cho các chàng trai cao g?y, t?o s? tho?i mái nh?ng v?n khá sành ?i?u và phong cách. 

 

Các b??c th?c hi?n AIFA c?ng khá ??n gi?n. B?n m? cúc ? c? tay áo, vu?t th?ng và x?n tay áo 2 l?n sao cho mép tay áo ? g?n khu?u tay b?n là ?ã hoàn thành cách x?n tay áo s? mi nam Hàn Qu?c này r?i.

X?n áo s? mi ki?u J.Crew

?ây là ki?u x?n áo phù h?p v?i áo khoác jean ho?c áo s? mi có c? tay áo và thân áo khác màu nhau. Nh?m t?o ?i?m nh?n cho áo và s? thu hút. Cách th?c hi?n x?n áo ki?u J.Crew c?c k? ??n gi?n và t??ng t? nh? ki?u c? ?i?n. Nh?ng b?n l?u ý và ?? l? ph?n c? áo ?? t?o s? khác bi?t.

X?n ki?u J.Crew phù h?p v?i áo khoác jean ho?c áo s? mi có thân áo và c? áo khác màu nhau

X?n tay áo ki?u High Roller

?úng nh? tên g?i, ki?u x?n áo s? mi High Roller s? cu?n tay áo r?t cao, lên ??n b?p tay và ?? l? toàn b? cánh tay. ?ây là ki?u x?n phù h?p v?i nh?ng b?n nam có b?p tay to ho?c có hình x?m cá tính ? cánh tay. Vì ki?u x?n tay áo này giúp tôn lên v? r?n ch?c c?a cánh tay và th? hi?n ???c phong cách m?nh m? c?a phái m?nh.

 

Cách th?c hi?n x?n tay áo ki?u High Roller c?ng t??ng t? nh? các ki?u x?n c? ?i?n. Nh?ng b?n l?u ý nên th?c hi?n x?n áo tr??c khi m?c vào. Và g?p tay áo cao h?n bình th??ng 1 n?p và ??ng quên ?i?u ch?nh cân ??i hai bên tay áo nhé!

X?n tay áo ki?u The Master Sleeve Roll

Cách x?n tay áo này th??ng phù h?p v?i các lo?i áo có hoa v?n ho?c h?a ti?t ??c ?áo ? c? tay. Nh?m t?o ?i?m nh?n và làm n?i b?t trang ph?c c?a b?n. ??c bi?t, ?ây còn là ki?u x?n tay áo phù h?p v?i các chàng trai ch?n chu và yêu thích s? cá tính.

X?n tay áo ki?u The Master Sleeve Roll phù h?p v?i các chàng trai ch?n chu

C?n l?u ý gì khi x?n tay áo s? mi nam?

X?n tay áo không ?úng cách có th? khi?n b?n tr? nên lu?m thu?m. M?t s? l?u khi x?n tay áo s? mi nam b?n c?n l?u ý ?ó là:

  • Th??ng xuyên thay ??i ki?u x?n áo ?? tìm ra ki?u x?n áo phù h?p.
  • Chú ý ph?n cúc ? c? tay áo ?? th?c hi?n thao tác x?n áo d? dàng h?n.
  • Tránh ?? các n?p nh?n xu?t hi?n ? tay áo ?ã x?n.

 

Trên ?ây là cách x?n tay áo s? mi nam Hàn Qu?c mà ??ng ph?c ??c Trí mu?n chia s? ??n b?n. Mong nh?ng thông tin trong bài vi?t này s? giúp b?n bi?t thêm nhi?u cách x?n tay áo s? mi ??c ?áo. ??ng quên liên h? v?i ??c Trí ?? s? h?u nh?ng m?u s? mi nam ??p và cá tính nhé!

  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.