Gợi ý cách phối quần short với áo sơ mi nữ tinh tế nhất

Cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? luôn là ch? ?? mà nhi?u ch? em quan tâm, ??c bi?t là nh?ng cô nàng n?ng ??ng, cá tính. Nh?ng mix & match qu?n short v?i áo s? mi nh? th? nào m?i là chu?n nh?t? Hãy cùng ??c Trí tìm hi?u các cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? trong bài bi?t này nhé.

Qu?n short và áo s? mi – item th?i trang siêu d? ph?i ?? 

Có l? qu?n short và áo s? mi là 2 item không th? thi?u trong t? ?? c?a b?t kì cô gái nào! ??c bi?t, cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? c?ng là cách d? ph?i ?? nh?t và ph? bi?n nh?t hi?n nay. V?i outfit này b?n có th? d? dàng mix & match ?? ?i ch?i, du l?ch hay là picnic ??u r?t phù h?p và th?i trang.

 

N?u b?n mu?n phá cách h?n thì có th? ch?n m?t chi?c short jeans tr?n ph?i cùng m?t chi?c áo s? mi h?a ti?t ??c ?áo. Ho?c ??n gi?n h?n là m?t chi?c short jeans màu s?c n?i b?t và m?t chi?c áo s? mi tr?ng. Thêm m?t ?ôi sneaker ho?c ?ôi boots c? cao s? giúp b?n tr? nên cá tính và n?i b?t h?n r?t nhi?u.

G?i ý cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? siêu ng?u dành cho b?n 

Qu?n short jean tr?n mix áo s? mi tr?ng

Áo s? mi tr?ng ph?i cùng qu?n âu, chân váy là nh?ng b? trang ph?c l?ch s?, trang tr?ng dành cho các cô nàng công s?. Còn khi k?t h?p qu?n short jean v?i áo s? mi tr?ng thì b?n s? có m?t set ?? c?c cá tính n?ng ??ng phù h?p ?? ?i ch?i, d?o ph?.

Qu?n short jean tr?n mix áo s? mi tr?ng, phong cách ph?i ?? ??n gi?n

Áo s? mi ki?u croptop mix cùng qu?n short

N?u ?ã chán v?i nh?ng m?u s? mi truy?n th?ng thì b?n nên s?m ngay trong t? ?? c?a mình m?t vài chi?c s? mi croptop cá tính. V?i s? k?t h?p th?i th??ng, cá tính này b?n s? có ngay m?t outfit th?i trang, n?ng ??ng xu?ng ph?. ??c bi?t, set ?? này s? giúp b?n khoe ???c vòng eo, giúp b?n tr? nên h?p d?n, quy?n r? h?n.

Mix áo s? mi caro cùng qu?n short

Có th? nói h?a ti?t caro ch?a bao gi? là h?t hot! ??c bi?t xu h??ng mix áo s? mi caro cùng qu?n short còn có d?u hi?u ???c ?a chu?ng h?n trong n?m 2022. Vì v?y, n?u b?n là cô gái yêu thích phong cách tr? trung, pha thêm m?t chút n?i lo?n thì không th? b? qua cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? này ?âu nhé!

Xu h??ng mix áo s? mi caro cùng qu?n short

Qu?n short mix áo s? mi ?en

S? mi ?en và qu?n âu v?n là trang ph?c r?t ch?n chu, trang nhã. Nh?ng khi ph?i cùng short s? cho ra m?t outfit ??n gi?n nh?ng c?c k? cu?n hút, th?n thái. B?n có th? l?a ch?n qu?n short jean ho?c kaki, nh?ng l?u ý ch?n qu?n có tone màu n?i b?t s? làm t?ng tính th?m m? c?a outfit này nhé. 

Qu?n short h?a ti?t mix cùng áo s? mi

N?u b?n là cô gái yêu thích phong cách l? m?t, ??c ?áo thì không nên b? qua cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? này. ??c bi?t, ??ng quên k?t h?p m?t s?i dây chuy?n, m?t chi?c ??ng h? cùng v?i túi xách nh? ?? outfit c?a b?n trông th?i trang, cá tính h?n nhé.

Qu?n short k?t h?p áo s? mi ph?i bèo

?ây s? là ki?u ph?i ?? phù h?p v?i các cô nàng yêu thích s? kín ?áo nh?ng v?n mu?n m?t chút g?i c?m. ??c bi?t, v?i nh?ng ngày th?i ti?t mùa hè n?ng nóng, outfit này s? là l?a ch?n thông thái và c?c k? hoàn h?o. N?u b?n mu?n trông l?ch s? h?n thì có th? s? vin và ?i cùng m?t ?ôi giày cao gót nhé.

Qu?n short k?t h?p áo s? mi ph?i bèo, outfit l?ch s?, kín ?áo

L?a ch?n ph? ki?n cho b? trang ph?c qu?n short và áo s? mi n? 

?? cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? tr? nên n?i b?t, cá tính h?n thì b?n không th? thi?u m?t s? ph? ki?n nh?:

  • Giày th? thao: Có th? nói giày th? thao phù h?p v?i m?i phong cách th?i trang. Và ?? outfit xu?ng ph? c?a b?n n?ng ??ng, t??i m?i thì không th? thi?u item này ?âu nhé.
  • Túi ?eo chéo: Túi ?eo chéo v?a là công th?c mix ?? d? th??ng và v?a là món ?? giúp b?n mang theo ?? dùng cá nhân bên mình khi xu?ng ph? c?c k? ti?n l?i.
  • M? l??i trai: ?? cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? c?a b?n thêm ph?n ?a d?ng h?n, hãy th? mix thêm m?t chi?c m? l??i trai cá tính nhé. ?ây s? v?a là cách che n?ng hi?u qu? và v?a t?ng tính th?m m? cho trang ph?c n?a ??y!

Trên ?ây là m?t s? cách ph?i qu?n short v?i áo s? mi n? cá tính, phong cách mà ??ng ph?c ??c Trí ?ã t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thông tin trong bài vi?t này s? giúp b?n tìm ra phong cách ph?i qu?n short và áo s? mi phù h?p v?i mình. Liên h? ngay v?i ??c Trí n?u có nhu c?u mua nh?ng m?u s? mi n? ??p nhé!

??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i

Hotline: 0904 904 303

Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.