Cách mắc áo vest đẹp cho nam

D?a trên các cách m?c c?a ?àn ông Vi?t Nam, có 3 lo?i vest nam ph? bi?n ?? l?a ch?n.

– Vest nam d? ti?c, l? h?i: hay còn là vest c??i c?a các chú r?, hai h? th??ng dùng màu ??m nh? ?en, xanh ?en ?? n?i b?t v? sang tr?ng: màu sáng nh? tr?ng, kem ?? th? hi?n tính ch?t trang tr?ng c?a bu?i l?, ho?c dung vest nam màu ??, xanh, vàng ?? làm n?i b?t nét khác bi?t c?n thi?t.

Lo?i vest nam này nên ch?n v?i t?t, m?c v?i có ?? ??ng và nên may có l?p d?ng h?i c?ng

ao-vest-nam-10

– Vest nam công s?, giao ti?p hàng ngày : c?a doanh nhân ho?c nhân viên công ty n??c ngoài: ch?n màu nh?, không n?i b?t nh?ng v?n th? hi?n s? trang tr?ng nh? xanh rêu, xám nh?t, nâu nh?t…

Lo?i vest này nên ch?n v?i có pha m?t chút polyeste ho?c v?i s?i thiên nhiên ít nh?n, gi?c ?i ???c ?? ti?n s? d?ng và b?o qu?n.

H?n ch? ch?n lo?i v?i ??t ti?n ph?i gi?t h?p ho?c t? t?m thiên nhiên mau nh?n. L?p v?i lót và d?ng bên trong ch?n lo?i m?ng, nh? nhàng ?? có th? m?c tho?i mái c? ngày.

Bi-quyet-chon-ao-vest-nam-dep_1(1)

– Vest nam m?c theo ki?u áo khoác nh? : trong mùa hè ho?c ?i du l?ch có th? ch?n s?c, carô, v?i có hoa…b?ng ch?t li?u m?ng, nh? và thoáng mát, th?m chí h?n nh?n nh?n, thô b?i nh? cotton, linen.

Vest nam này có th? may m?t l?p ?? d? m?c và d? gi?c ?i.

nguyen-tac-khi-mac-ao-vest-2

M?t b? vest nam dù c?u k? ??t ti?n ??n ?âu c?ng s? không ??p n?u không v?a v?n. Sau ?ây là 4 cách ?? bi?t b? vest nam ?ó có khít v?i thân hình b?n hay không.

Vai áo vest nam ph?i v?a v?n

b

Mi?ng ??m vai c?a áo vest nam c?n ph?i n?m trên vai b?n. N?u nó b? tr? ra ngoài và t?o v?t lõm trên v?i thì có ngh?a là chi?c áo h?i r?ng. B?n c?n tìm s? nh? h?n.

?? dài tay phù h?p

a

?ng tay c?a áo vest nam không nên dài quá ph?n g?c c?a ngón cái n?i v?i c? tay. N?u nó dài h?n, thì ph?i thu nh? l?i m?t c?.

B?n không c?n kho?ng tr?ng quá r?ng ? tr??c áo, nh? v?y x? làm cho b?ng to h?n.

c

?ng qu?n nên ch?m giày v?i ?? dài ch?a ra ch? kho?ng 2,0 cm. N?u dài h?n thì c?n ph?i c?t b?t.

Khi m?c vest, các b?n nam chú ý nh?ng v?n ?? này nhé:

Ng??i cao và g?y:

– ??ng m?c s?c d?c vì trông b?n s? khô héo. S?c ngang l?n ? vùng ng?c có th? làm vai b?n r?ng h?n.

– Tránh ??n s?c. N?u ch? m?c b? vest nam m?t màu t? ??u ??n chân, ??c bi?t là màu ?en, b?n s? g?y ?m h?n. Vì th?, nên ng?t cái nhìn ra b?ng cách m?c vài màu khác nhau.

– Ch?n áo s? mi nam v?a v?n (body, slimfit). S? mi lùng thùng, không g?n gàng s? khi?n b?n gi?ng nh? cây c?t bu?m. Tuy nhiên, chi?c áo vest nam quá ôm ng??i c?ng s? nh?n thân trên g?y gò c?a b?n.

– Tránh giày m?i nh?n vì s? khi?n b?n trông không cân ??i. ?? cân b?ng, nên ?i giày m?i vuông, hay góc c?nh. N?u ch?i th? thao, giày m?i vuông h?i khó tìm, b?n nên tránh lo?i quá tròn mà thôi.

– Ch?n màu sáng: Nh?ng b? vest màu tr?ng, kem, xanh d??ng nh?t, xám nh?t s? giúp b?n nhìn ?? g?y.
Ng??i to m?p:

– Tránh xa các b? vest nam có s?c ngang, nh?t là t?i khu v?c b?ng. Nh?ng gì b?n có th? m?c m?t cách t? hào là áo s? mi và qu?n dài v?i s?c d?c. S?c d?c s? kéo m?t h??ng xu?ng, làm ng??i b?n nhìn dài h?n và thanh m?nh h?n.

– B? vest nam s?c nh? r?t phù h?p v?i b?n, nh?t là ?i cùng v?i áo s? mi ?en. S?c nh? c?ng r?t tuy?t khi ph?i cùng jeans ?en hay qu?n dài ?en. ?? m?c bình th??ng, b?n nên tìm ch?t li?u nhung k?, ch?t li?u nh? v?i ???ng k? th?t thanh m?nh.

– Tránh áo x? tà ?ôi, nh?t là ??i v?i áo jacket, vì ???ng x? s? t?p trung chú ý vào mông c?a b?n. B?n có th? dùng lo?i x? m?t tà hay không x? gì c? thì t?t h?n.

– Mua qu?n áo v?a v?n, không quá ôm hay quá r?ng.

– Dùng màu ??n s?c: Áo s? mi và qu?n dài có màu t??ng ph?n v?i nhau (nh? tr?ng và ?en) s? khi?n hình ?nh c?a b?n b? ng?t ?ôi và làm cho ph?n b?ng n?i b?t h?n. Hãy ch?n áo và qu?n có cùng tông màu ?? t?o s? g?n gh?. Nên thêm màu cho các ph? trang ?? cái nhìn không u ám.

– Tránh áo c? l?. Nên ch?n áo c? ch? V, tay dài. Ki?u c? này s? kéo cái áo nhìn xu?ng d??i và hi?u ?ng c?a nó khi?n ng??i b?n trông ??p h?n. C? ch? V c?ng giúp c? b?n trông cao h?n.

Ng??i th?p:

– Nên ch?n giày m?i vuông. Giày m?i nh?n ch? phù h?p khi b?n cao và ?ng qu?n có th? ph? g?n h?t giày. N?u b?n nh? con mà ?ôi giày l?i quá to hay dài, trông b?n s? h?i gi?ng chàng h?. Nên t?ng thêm chi?u cao cho giày và m?c qu?n dài ph? che gót giày.

– Có th? dùng cà v?t, dây chuy?n hay m? ?? khuôn m?t tr? thành tr?ng tâm c?a s? chú ý thay vì chi?u cao.

– V?i ng??i nh? con, nh?ng h?a ti?t l?n trên trang ph?c s? nh?n chìm h?. Nên ch?n h?a ti?t nh? thôi, có màu tr?ng hay ?en.

– Hãy c? g?ng dùng h?a ti?t cân x?ng v?i vóc dáng c?a b?n.

– Nên m?c qu?n có h? ?áy ng?n (h? ?áy là kho?ng cách t? ??ng qu?n ??n c?p qu?n) ?? chân có v? dài h?n.

– Ch?n ki?u c? áo thanh m?nh. Lo?i c? l?n s? khi?n c? th? b?n không cân x?ng. N?u quá th?p, b?n nên ki?m lo?i cà v?t kh? nh? và ng?n.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.