Lúc nào quý ông nên mặc vest

B? vest t? lâu ?ã ???c m?c ??nh là b? trang ph?c hoàn h?o và l?ch lãm nh?t c?a m?i quý ông. M?c vest khi?n phái m?nh t? tin h?n trong nh?ng giao ti?p quan tr?ng, và c?ng ??c bi?t h?n trang ph?c h?ng ngày, vest có th? thay cho l? ph?c trong nh?ng b?a ti?c hay nh?ng s? ki?n quan tr?ng khác. Th?c s? bi?t lúc nào nên m?c vest, c?ng là ?i?u mà quý ông c?n chú ý.

ao-vest-nam-7

Trong công vi?c

Doanh nhân c?ng xem vest là b? m?t ch?nh chu và hoàn h?o c?a mình

ao-vest-nam-12

B?n s? th? nào n?u nh? ??n m?t cu?c ph?ng v?n v?i qu?n jeans và áo thun? Ch?c ch?n ng??i ph?ng v?n b?n s? ?ánh giá b?n không có tác phong, và ?i?u ?ó hi?n hi?n lên trang ph?c mà b?n ?ang m?c. ? Vi?t Nam ng??i ta không quá kh?t khe trong vi?c ?i ph?ng v?n b?n ph?i m?c vest, có khi ch? m?t chi?c áo s?mi nhã nh?n và chi?c qu?n tây là ??.

Nh?ng b?n th? m?c vest xem, ch?c ch?n ?i?u ?ó tr??c m?t th? hi?n b?n tôn tr?ng ng??i ?ang ng?i tr??c m?t b?n ?? ph?ng v?n, và h?n n?a là tôn tr?ng công vi?c và công ty mà b?n ?ang mong mu?n ???c vào làm. B? vest không th? hi?n b?n là ng??i nh? th? nào, nh?ng tr??c h?t nó ?em l?i cho b?n m?t ?n t??ng ??u tiên t?t, và khi ?i xin vi?c thì ?ó là m?t l?i th? c?c l?n.

Ch?a k? nh?ng v? trí quan tr?ng nh? giám ??c ?i?u hành hay qu?n lý… b? vest có th? nói là t?i quan tr?ng. Không c?n quá c?u k? l? nghi v?i b? vest ?en và cravat ?en, ch? c?n m?t chi?c vest công s? g?n gàng, áo s?mi k? s?c nhã nh?n và cravat s?c, ?ó là t?t c? ?i?u b?n c?n trong m?t cu?c ph?ng v?n.

ao-vest-nam-5

N?u b?n ?ang gi? ch?c v? giám ??c hay tr??ng phòng, hay ngành ngh? c?a b?n b?t bu?c ph?i g?p ??i tác quan tr?ng và nh?ng khách hàng l?n hay c?p cao c?a công ty ?ang làm vi?c v?i công ty b?n. Thì b?n s? hi?u vi?c di?n m?t b? vest là c?c k? quan tr?ng.

B? vest không ch? ??c bi?t b?i nó có m?t b? dày l?ch s?, và ít thay ??i nhi?u cho dù th?i trang có ti?n hóa ??n ?âu ?i ch?ng n?a, mà còn b?i ki?u dáng c?a nó nghi?m nhiên ?em l?i cho quý ông m?t v? uy nghi. Che gi?u ???c nh?ng khuy?t ?i?m c?n che c?a phái m?nh, h?n n?a l?i ?em ??n m?t s? v?ng chãi, tác phong chuyên nghi?p… vì th? không có gì khó hi?u t?i sao b? vest l?i tr? thành m?t bi?u t??ng c?a m?i quý ông thành ??t.

Nói chuy?n v?i c?p d??i, ?àm phán trong nh?ng cu?c h?p quan tr?ng hay ph?i di?n thuy?t tr??c ?ám ?ông, ? ?âu b? vest c?ng ???c coi là trang ph?c t?i quan tr?ng ?? t?o ???c s? tôn tr?ng và c?n ???c tôn tr?ng c?a ng??i m?c. Bi?t ???c ?i?u này, nh?ng ng??i ?àn ông thành ??t luôn ?i tr??c m?t b??c v?i s? chu?n b? k? càng ngay c? trong cách ?n m?c, ?ây có th? g?i là v? khí m?nh m? c?a h? trong vi?c t?o thi?n c?m v?i ng??i ??i di?n.

Nh?ng d?p quan tr?ng

L? ph?c v?i vest và n? cài

ao-vest-nam-10

Ti?n thân c?a b? vest ???c lan truy?n r?ng rãi bây gi? chính là b? tuxedo phát tri?n m?nh m? v?i t?m ?nh h??ng c?a t?ng th?ng ??u tiên n??c M?. Sau nhi?u th?p niên v?i nh?ng b??c bi?n chuy?n c?a kinh t? và th?i trang, b? suits hay còn ???c g?i là b? vest trong cái hi?u c?a ng??i Vi?t ?ã ng?n h?n, ??n gi?n h?n và gi?m thi?u ti?u ti?t ?i ?? có ???c b? vest nh? ngày hôm nay. Vì th? nghi?m nhiên trong nh?ng d?p quan tr?ng hay trong nh?ng b?a ti?c, b? vest luôn ???c coi là l? ph?c l?ch s? và ??p nh?t c?a quý ông.

B? vest cho nh?ng b?a ti?c th??ng mang chút trang tr?ng h?n, v?i n? cài ho?c cravat màu ?en ?i cùng áo s?mi tr?ng. Ch? m?t chút bi?n ??i b? trang ph?c l?ch s? khi ?i làm ?ã tr? thành m?t b? l? ph?c hoàn h?o. N?u h?i ph? n? thích nhìn phái m?nh nh?t trong b? trang ph?c nào, ch?c h?n ??n 80% ph? n? tr? l?i là trong b? vest. L?ch lãm và sang tr?ng m?t cách k? l?, quý ông ch?c h?n không bi?t r?ng b? vest mà h? di?n vào l?i ???c ái m? ??n th?.

Nh?ng m?u thi?t k? tr? trung phù h?p v?i ti?c tùng c?a Pierre Balmain

ao-vest-nam-2

V?y ngoài ?i làm và kinh doanh hay công vi?c, nh?ng d?p nh? ?ám c??i, ?ám ma hay l? t?t, hay ch? ??n gi?n là m?t b?a ti?c t?t niên, b? vest c?ng không h? gi?m ?i s?c ?nh h??ng c?a nó. Còn nghi ng? gì n?a, b? vest là trang ph?c hoàn h?o cho quý ông trong nh?ng d?p trên. Phái m?nh s? luôn nh?n ???c s? tôn tr?ng t? nhân viên, t? ??i tác và t? phái ??p khi h? di?n trên mình b? trang ph?c l?ch lãm này, mi?n là h? ??ng m?c nó khi ?i ch?i th? thao ho?c ?i d?o ph?.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.