6 quy tắc ăn mặc”chuẩn” cho đàn ông lịch lãm

?àn ông th??ng t? h?i chính mình v? vi?c ph?i qu?n v?i v? nào thì phù h?p và hàng ngàn nh?ng câu h?i t??ng t? khác . D??i ?ây là m?t s? nguyên t?c quan tr?ng v? th?i trang , có th? chúng s? r?t h?u ích, giúp ?ánh bay m?i lo l?ng và hoang mang c?a b?n v? vi?c ph?i qu?n áo v?i ph? ki?n sao cho phù h?p mà v?n r?t sành ?i?u.

1.Luôn có s? hài hòa gi?a th?t l?ng và giày

?ây là m?t nguyên t?c c? b?n nh?ng quan tr?ng mà b?n có th? áp d?ng. Nh?ng màu truy?n th?ng nh? ?en, nâu s?m ho?c nâu nh?t luôn r?t ???c ?a chu?ng vì tính ti?n d?ng c?a chúng . Còn nh?ng tông màu sáng s? r?t khó trong vi?c mix ?? và t?t h?n h?t là b?n nên tránh s? d?ng nh?ng màu này.

N?u b?n mang sneakers m?i ngày có ngh?a là b?n m?c qu?n jeans, lúc này b?n nên ?eo chi?c th?t l?ng b?ng v?i ho?c ph? ki?n thông th??ng t??ng t? khác. Nh?ng hãy tránh ph?i th?t l?ng v?i qu?n jeans và giày sneakers nhé!

Và m?t nguyên t?c r?t quan tr?ng khác các b?n nam nên l?u ý là n?u s? d?ng th?t l?ng thì không nên s? d?ng dây ?eo qu?n . Vì s? d? chúng ch?ng kh?p v?i nhau chút nào c?.

2.Ph?i h?p cà v?t v?i áo

Chi?c áo ??ng màu ?i cùng chi?c cà v?t cùng màu – ?ây là cách ph?i ?? r?t ph? bi?n. Nh?ng d??ng nh? chúng ?ã l?i th?i m?t r?i . Hãy cùng tr?i nghi?m và th? ph?i v?i nhi?u màu s?c khác nhau xem th? nào nhé!

M?t chi?c cà v?t trang nhã và có th?m m? s? giúp các b?n trông n?i b?t h?n. S? không sai l?m n?u b?n ch?n cho mình chi?c cà v?t s?c chéo ch?m bi th?i th??ng , s?c vuông ho?c nh?ng cà v?t có hoa v?n tinh t? .

Nh?ng hãy ch?c r?ng chúng h?p v?i áo s? mi, áo tay dài, qu?n hay b?t c? th? gì mà b?n ?ang m?c. Nh?ng chi?c cà v?t theo xu h??ng th??ng r?t d? l?i m?t nên t?t nh?t là ??ng nên mua chúng nhé!

L?u ý : B?n có th? th?t cà v?t theo ý thích cá nhân c?a mình . Nh?ng cách th?t và ki?u th?t khác nhau s? b?c l? nh?ng ?i?u khác nhau. Nh?ng tuy?t ??i không nên ghim k?p bên trên cà v?t các b?n nhé!

3.Qu?n tây có n?p g?p và qu?n th?ng

T?i sao nhi?u b?n nam l?i tránh m?c nh?ng chi?c qu?n th?ng? Th?t ra qu?n th?ng trông ??p h?n qu?n n?p g?p và nó c?ng ph? bi?n ? m?i th?i ??i.

Các b?n nam th??ng r? tai nhau r?ng m?c qu?n n?p g?p tho?i mái h?n, nh?ng chi?c qu?n th?ng kia th??ng ch? phù h?p v?i nh?ng ng??i có thân hình chu?n. Nh?ng s? th?t là ?a s? ?àn ông thích m?c qu?n th?ng h?n. N?u mu?n tho?i mái và ti?n l?i thì nên mua size l?n h?n m?t chút ?? ph?n eo ???c th? l?ng.

B?n có th? mua ? ti?m ho?c ??t may theo ý thích c?a mình. Và ?i?u cu?i cùng , qu?n th?ng trông th?i trang h?n.

4.T?t

?i?u c? b?n nh?t là ph?i hài hòa gi?a màu t?t và qu?n. Trong tr??ng h?p b?n m?c màu ?en thì t?t màu gì c?ng ???c mi?n là nó ?n và th?m m?.

Theo l?i c?a Glenn O’Brien t? t?p chí GQ thì : “…. Cu?i cùng b?n c?ng s? nh?n ra r?ng v??t kh?i hàng ngàn nh?ng quy t?c ?ó là ng?n núi c?a tính th?m m? ???c ?n gi?u trong nh?ng áng mây b?ng b?nh mang nhi?u màu s?c . Chúng trông nh? nh?ng chi?c v? ??y s?c màu c?a tôi v?y “

L?u ý : T?t màu tr?ng ch? thích h?p khi ??n phòng t?p th? hình thôi nhé các b?n.

5.??ng h?

Tuy là m?t ph? ki?n ??n gi?n nh?ng quan tr?ng nh?t mà phái m?nh c?n ph?i có.

S? th?t tuy?t n?u b?n s? h?u chi?c ??ng h? phù h?p v?i s? thích và tính cách c?a b?n. Tuy nhiên , n?u b?n có s? thích s?u t?m nhi?u ??ng h? thì nên ch?n lo?i ??ng h? nào phù h?p v?i b? qu?n áo mà b?n ?ang m?c nh?t : dây ??ng h? màu ?en ?i ?ôi v?i giày ?en và th?t lung, dây nâu phù h?p v?i giày nâu và th?t l?ng, dây ?eo màu b?c thì có th? ?i cùng v?i màu gì c?ng ???c.

6.M?t kính

B?n bi?t không, vi?c thay ??i g?ng kính c?ng khá quan tr?ng. Nó không nh?ng phát huy ch?c n?ng c?a kính mà còn giúp b?n trông n?i b?t h?n. Các b?n nên c? g?ng tìm ki?m nh?ng g?ng kính phù h?p v?i hình dáng khuôn m?t nh?t và còn phù h?p v?i tính cách c?a mình n?a.

Hãy h?i ý ki?n nh?ng ng??i xung quanh ho?c nh?ng ai ?i cùng v?i b?n lo?i nào phù h?p v?i khuôn m?t nh?t và có tính n?ng t?t nhé.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.