Top 5 mẫu áo sơ mi trắng nam công sở đẳng cấp hàng đầu 2022

Áo s? mi tr?ng nam công s? t? tr??c ??n nay v?n là trang ph?c công s? ph? bi?n nh?t. D??i ?ây là bài vi?t giúp các b?n nam hi?u rõ h?n v? áo tr?ng công s? nam.

??nh ngh?a “soái ca” mà m?i ng??i th??ng hay nh?c t?i chính là nh?ng anh chàng b?nh bao thành công trong nh?ng b? s? mi, qu?n âu ph?i không nào? T? lâu, áo s? mi tr?ng luôn khi?n ng??i nhìn c?m th?y s? n?ng ??ng, thanh thoát t? phía ng??i m?c.

? n?i làm vi?c c?ng v?y, ngo?i hình c?ng là m?t nhân t? giúp chúng ta ghi ?i?m trong công vi?c hàng ngày. Bài vi?t d??i ?ây s? giúp các b?n nam hi?u rõ t?i sao áo s? mi tr?ng nam công s? l?i ???c ?a thích ??n nh? v?y!

1. Vì sao nam gi?i nên m?c áo s? mi tr?ng công s? ?

Áo s? mi tr?ng công s? chính là m?t trong nh?ng ?i?m nh?n quan tr?ng giúp nam gi?i t?o khí ch?t trong công vi?c. V?i s? ??n gi?n, phù h?p, d? m?c – áo s? mi công s? s? giúp b?n có m?t d?u ?n ??c ?áo v? m?t ngo?i hình, gây ?n t??ng trong m?t ??ng nghi?p và các ??i tác kinh doanh.

áo s? mi tr?ng nam công s?

Bên c?nh ?ó, áo s? mi tr?ng nam công s? c?ng giúp cho nam gi?i toát lên s? tr??ng thành và thanh l?ch h?n. M?t l?i th? c?a áo s? mi tr?ng công ?ó là giúp nam gi?i d? dàng k?t h?p v?i b?t k? chi?c qu?n nào c?a mình, k? c? qu?n tây, qu?n jeans hay kaki ??u ??p. Chính vì v?y, vi?c l?a qu?n áo tr??c khi ?i làm không còn tr? nên m?t th?i gian nh? tr??c n?a.

S? ?a d?ng trong th? tr??ng th?i trang may m?c hi?n nay giúp nam gi?i công s? không quá khó ?? ch?n cho mình nh?ng chi?c áo s? mi ??p, phong cách, và l?ch lãm v?i hàng lo?t th??ng hi?u t? bình dân ??n cao c?p.

?àn ông th??ng không quá c?u k? trong cách ?n m?c, tuy nhiên nh?ng m?u s? mi này v?n c?n ??m b?o v? ch?t li?u m?m, co giãn nh?, thoáng mát vì h? th??ng v?n ??ng khá nhi?u.

2. Top 5 áo s? mi tr?ng nam công s? ???c ?a thích nh?t 2022

2.1. Áo s? mi tr?ng c? ??c

Áo s? mi tr?ng c? ??c  chính là m?t ki?u c? nguyên b?n dành cho áo s? mi. K? t? khi ???c áp d?ng trong th?i trang ??n nay, áo s? mi c? ??c áo s? mi th??ng ???c tráng m?t l?p h? c?ng ?? gi? dáng th?ng, không b? ?? xu?ng, tránh nh?n v? hai phía.

áo s? mi tr?ng nam công s? 2

Chính vì dáng v? c?ng cáp ?y mà s? mi c? ??c th??ng ???c g?n li?n v?i phong cách th?i trang công s?, trang tr?ng, ?i kèm v?i cà v?t ho?c có th? không, tùy thu?c vào s? thích c?a b?n.      

2.2. Áo s? mi tr?ng c? cài nút

C?m t? “button-down” (cài nút) chính là ?? ch? hai chi?c khuy nh? ???c ??t ? cu?i hai góc ?uôi c? áo, giúp c? áo không b? xô l?ch trong khi c? ??ng. Hai chi?c khuy này th??ng ???c lu?n vào bên trong c? áo v?i kích th??c th??ng nh? h?n khuy chính. C? cài nút th?c ra chính là m?t bi?n th? c?a c? áo ??c nh?ng b?t ?i m?t chút v? trang tr?ng.

áo tr?ng công s? nam

C? cài nút v?n ???c t?o ra ?? dành riêng cho nh?ng ng??i ch?i polo ? Anh vào cu?i th? k? 19. Theo th?i gian, m?u c? áo này d?n tr? nên th?nh hành và chinh ph?c phái m?nh b?ng v? ??p kh?e kho?n và nam tính.

Áo s? mi tr?ng nam công s? c? cài nút giúp b?n bi?n hóa phong cách th??ng ngày c?ng nh? tr?ng di?n trong các s? ki?n trang tr?ng. N?u mu?n k?t h?p v?i suit và cà v?t, b?n nên ch?n lo?i c? áo có ve r?ng ?? d? dàng lu?n vào trong mà không làm chúng c?m lên. Ho?c ??n gi?n h?n, ch? c?n ph?i áo s? mi nam cài nút v?i qu?n kaki, qu?n âu hay chinos là ?ã ?? l?ch lãm r?i ?ó!

2.3. Áo s? mi tr?ng c? bè (Spread)

N?u tr?ng di?n m?t chi?c áo s? mi tr?ng công s? c? bè, ch?c ch?n b?n s? là tâm ?i?m c?a s? chú ý. ?ây là ki?u c? áo v?i s? hoà h?p c?a r?t nhi?u phong cách nh? l?ch lãm, tr? trung, cá tính…

Áo s? mi tr?ng c? b?

??c ?i?m nh?n d?ng chính là góc nh?n c?a áo ???c n?m v?t ngang gi?a x??ng ?c và x??ng ?òn gánh tr??c ng?c. B?n hoàn toàn có th? ph?i chi?c áo s? mi nh? th? cùng vest, nh? là ??ng quên th?t cà v?t b?i thi?t k? c? áo có m?c ?ích chính là làm n?i b?t lên th? ph? ki?n ??c tr?ng c?a nam gi?i.

2.4. Áo s? mi tr?ng c? vát (Cutaway)

Áo s? mi tr?ng nam công s? c? vát là phiên b?n “mãnh li?t” h?n c?a c? bè v?i ph?n góc c? n?m ngang so v?i vai. G?n gàng và hi?n ??i là hai tính t? chính miêu t? ki?u c? áo này b?i nó giúp b?n linh ho?t ngay c? khi b?n có ch?n ?eo cà v?t ho?c không.

Áo s? mi tr?ng c? vát (Cutaway)

Ch?a h?t, s? mi tr?ng nam công s? c? vát còn c?c k? ti?n d?ng khi ph?i cùng qu?n jeans n?ng ??ng và c?ng r?t d? ?? có v? ch?n chu khi s? vin cùng qu?n tây.

2.5. Áo s? mi tr?ng c? tr? (Grandad)

Tr??c h?t hãy phân bi?t c? áo mandarin (hay còn g?i là áo c? Tàu) và c? grandad. Áo s? mi c? mandarin th??ng có khuy trên cùng n?m bên d??i c? áo, vì v?y ngay c? khi cài h?t khuy thì c? áo không bao gi? khép kín mà luôn có m?t khe ch? V nho nh? gi?ng nh? c? áo truy?n th?ng c?a ng??i Trung Qu?c. C? grandad th??ng có khuy trên cùng n?m ? c? áo s? mi, khi cài l?i thì ???c khép kín và ôm g?n vào ph?n c?

Áo s? mi tr?ng c? tr? (Grandad)

=> Xem thêm áo s? mi nam công s? cao c?p

3.Nh?ng tips nh? c?n l?u ý khi m?c áo s? mi tr?ng nam công s?

3.1 Quy t?c “ngón tay”

C? áo g?n nh? chi?m tr?n ánh nhìn c?a m?t chi?c s? mi tr?ng. B?n có th? ch?n cho mình ???c m?t chi?c s? mi ch?t li?u ??p, phù h?p v?i hình th? và th?i th??ng, nh?ng ?ó c?ng ch? là nh?ng y?u t? ph? n?u c? áo không v?a v?n. Hãy h?n ch? mua s? mi có c? áo quá r?ng hay quá ch?t.

Theo quy t?c “ngón tay”, n?u sau khi cài cúc áo trên cùng mà b?n có th? cho v?a ngón tay tr? vào khe h? gi?a c? áo s? mi và c? thì ?ó chính tr? thành chi?c áo tr?ng công s? dành cho b?n.

áo s? mi tr?ng nam công s?
áo s? mi tr?ng k?t h?p v?i vest

=> Tham kh?o: ??a ch? may vest nam hà n?i

3.2 Chi?u dài tay áo phù h?p

Quy ??nh thông th??ng c?a ?? dài tay áo là c? tay áo v?a ch?m ??n v? trí giao nhau gi?a ngón cái và ngón tr?. Nh? ?ó, khi b?n g?p khu?u tay ho?c gi? tay th?ng qua ??u c? tay áo không b? thu ng?n v? phía trên c? tay.

N?u b?n m?c có ý ??nh m?c suit thì nên ??m b?o ph?n c? tay áo s? mi tr?ng bên trong l? ra kho?ng t? 1 – 2,5cm so v?i chi?u dài tay áo vest.

3.3 Ch?n ch?t li?u v?i

Cotton t? tr??c ??n nay v?n là ch?t li?u ?a n?ng nh?t ???c dùng trong ngành may m?c. Ch?t li?u cotton có ?? b?n cao, m?m m?i, th?m hút m? hôi t?t, ?em l?i c?m giác thoáng mát và tho?i mái, có ?? b?n cao.

Th? hai chính là ch?t li?u bamboo v?i nhi?u ?u ?i?m nh? ch?ng nh?n nhàu, ch?ng tia UV, kháng khu?n, r?t thoáng mát và thân thi?n môi tr??ng. V?i ??c ?i?m c?u t?o c?a ch?t li?u, v?i s?i tre bamboo th??ng r?t gi? màu và b?n v?i.

Áo s? mi tr?ng nam
chu?n “soái ca” khi m?c áo s? mi tr?ng k?t h?p v?i qu?n âu

=> Tham kh?o ??a ch? may qu?n âu nam ??p hà n?i

Cu?i cùng chính là l?a – ch?t li?u ??t nh?t trong ngành th?i trang. L?a ?em ??n nét l?ch thi?p, sang tr?ng cùng v? th?i th??ng cho b? trang ph?c c?a. Tuy nhiên, nh??c ?i?m c?a chúng là vi?c gi?t là r?t khó kh?n và ?? b?n không cao.

3.4 Hãy s? vin ?? có ?n t??ng t?t nh?t

Khi m?c âu ph?c, m?t vài ng??i th??ng quan ni?m không c?n thi?t ph?i s? vin m?i khi ?i làm hay tham d? các s? ki?n. Th?c t?, áo s? mi tr?ng nam công s? ???c thi?t k? v?i ph?n lai áo may dài ??c tr?ng ?? d? dàng s?-vin. B?n v?n nên s? vin ?? mang l?i c?m giác g?n gàng nh?t. Ch? m?t ít th?i gian nh?ng s? ?? l?i ?n t??ng t?t ??p và lâu dài h?n v?i ??ng nghi?p và ??i tác.

áo s? mi tr?ng công s? nam

                                        

4. ??a ch? mua áo s? mi tr?ng nam công s? t?t nh?t

V?i th? tr??ng may m?c ?a d?ng nh? hi?n nay, tìm nh?ng ??a ?i?m mua áo s? mi tr?ng công s? là ?i?u vô cùng d? dàng. ?i?n hình là nh?ng c?a hàng ?ã có m?t t? lâu nh? An ph??c, Viettien,….Bên c?nh ?ó, m?t s? c?a hàng m?i n?i th?i gian g?n ?ây dành cho gi?i tr? nh? Highway Menswear, 3 Boutique hay SSStutter ?ang ???c m?i ng??i h?t s?c ?a chu?ng.

áo s? mi tr?ng nam công s?

Tuy nhiên, nh?ng chi?c áo ???c may s?n ? c?a hàng th??ng không th? phù h?p ???c v?i t?t c? dáng ng??i. Chính vì v?y, ??t may áo s? mi tr?ng nam công s? là m?t s? l?a ch?n c?a r?t nhi?u ng??i trong th?i gian g?n ?ây nh?m tìm ra cho mình chi?c áo phù h?p và tôn dáng nh?t có th?.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c th?i trang nói chung và h?n h?t trong l?nh v?c thi?t k? ??ng ph?c, ??ng ph?c ??c Trí chuyên nh?n may áo s? mi nam , may ??ng ph?c hà n?i cung c?p nhi?u ??ng ph?c cho các c?a hàng, doanh nghi?p, cá nhân. ??c Trí luôn l?y s? hài lòng c?a quý khách hàng ??t lên hàng ??u, s?n sàng ?áp ?ng t?t c? các m?t hàng theo yêu c?u c?a khách hàng.

áo s? mi tr?ng nam công s?

Quý khách hàng có nhu c?u v? may ??ng ph?c s? mi tr?ng nam công s? t?i ??c Trí s? ???c t? v?n chuyên nghi?p v? màu s?c, ki?u dáng, ch?t li?u phù h?p v?i giá c? c?nh tranh ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t.

B?n ??n gi?n ch? c?n ch?n m?u ??ng ph?c ho?c ??a ra ý t??ng và ??i ng? thi?t k? s? thi?t k? và t? v?n mi?n phí cho b?n. “??ng ph?c ??c Trí s? giúp b?n có ???c chi?c áo s? mi nam phù h?p nh?t cho mình”

Trên ?ây là nh?ng thông tin c? b?n v? áo s? mi tr?ng nam công s? c?ng nh? cách ch?n l?a áo s? mi tr?ng khi ?i làm vi?c. Hi v?ng nh?ng ki?n th?c b? ích trên s? giúp b?n tìm ???c chi?c áo tr?ng công s? phù h?p v?i b?n thân mình nhé! M?i thông tin c?n t? v?n v? s?n ph?m, vui lòng liên h? v?i công ty may ??ng ph?c công s? chúng tôi qua:

=> Có th? b?n quan tâm:

áo ??ng ph?c công ty ??p in áo ??ng ph?c hà n?i
m?u ??ng ph?c công s? ??p may áo phông ??ng ph?c

 

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.