Top 5 kiểu may áo sơ mi nữ đẹp nhất ở Hà Nội

??t may áo s? mi n? ??p ngày càng ???c khách hàng cá nhân và t? ch?c, doanh nghi?p ?a chu?ng. Vi?c này v?a giúp ng??i dùng có ???c s?n ph?m ?ng ý, v?a giúp ti?t ki?m chi phí khi mua s? l??ng l?n. Cùng ??ng Ph?c ??c Trí ?i?m qua nh?ng m?u áo s? mi n? hot hit và ??a ?i?m ch?n mua nhé!

may áo s? mi n? ??p

Nh?ng ki?u may áo s? mi n? ??p

Có vô vàn ki?u may áo s? mi n? ??p ?ang th?nh hành hi?n nay. Chúng tôi s? t?ng h?p 4 dáng áo chính mà b?n nh?t ??nh ph?i có trong t? ?? c?a mình.

>>>Top m?u ??ng ph?c công s? ??p ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay

Áo s? mi n? c? ??c có tay dài

S? mi n? tay dài c? ??c
S? mi n? tay dài c? ??c

Nh?c ??n s? mi c? ??c thì không ai b?t ng? b?i chúng ?ã quá quen thu?c v?i cô nàng công s?. ?ây ???c coi là item an toàn phù h?p trong h?u h?t m?i hoàn c?nh t? h?p m?t ??n ?i ch?i.

Áo s? mi c? tròn

Áo s? mi c? tròn-may áo s? mi n? ??p ? hà n?i
M?u áo s? mi n? c? tròn th?nh hành

V?i nh?ng cô nàng h?ng thú v?i ki?u may áo s? mi n? ??p mang nét d?u dàng thì c? tròn là s? l?a ch?n tuy?t v?i. K?t h?p v?i chân váy bút chì ho?c váy midi s? càng làm n?i b?t lên v? n? tính c?a ng??i m?c.

Áo s? mi c? tr?

Áo s? mi c? tr?

?ây ???c coi là m?u áo ???c h?i ch? em c?c k? ?a chu?ng. Áo s? mi c? tr? có thi?t k? m?i l?, che ???c nh?ng khuy?t ?i?m ph?n vai. ?i?u này giúp ng??i m?c làm phong phú thêm nh?ng l?a ch?n c?a mình.

>>Tham kh?o ngay ??a ch? may áo ??ng ph?c t?i hà n?i ??p nh?t

Áo s? mi c? bèo

M?u s? mi n? c? bèo duyên dáng
M?u s? mi n? c? bèo duyên dáng

Ki?u dáng c? bèo mang l?i cho chi?c áo s? mi t??ng ch?ng ch? dùng n?i công s?, ???c bi?n hóa thành item ??c ?áo cho nh?ng bu?i h?n hò. Tuy nhiên ki?u may s? mi này s? không phù h?p v?i nh?ng b?n cá tính và phá cách.

Nh?ng ?i?u chú ý khi may áo s? mi n?

Nhi?u ng??i có th?c m?c may áo s? mi n? ? ?âu ??p? Có 2 chú ý quan tr?ng là ch?n lo?i v?i và cách ch?n lo?i áo.

Ch?n lo?i v?i

Vi?c ?ánh giá c? s? may có ch?t l??ng hay không ph? thu?c nhi?u vào ch?t li?u làm áo. D??i ?ây là 4 lo?i v?i dùng ?? may áo s? mi n? ??p ?? b?n tham kh?o.

V?i ren

Ch?t li?u này th??ng ???c dùng may váy nh?ng nay c?ng bi?n t?u làm áo s? mi n?. Nhi?u s?i v?i ?an xen vào nhau t?o nên nh?ng h?a ti?t ??c ?áo, b?t m?t ng??i nhìn. Th? s?m cho t? ?? c?a mình m?t chi?c áo v?i ren b?n nhé.

V?i l?a

May áo s? mi n? ch?t li?u v?i l?a
May áo s? mi n? ch?t li?u v?i l?a

S? h?u ???ng nét m?m m?i quy?n r?, v?i l?a ???c ph? n? t?m trung ?a chu?ng. Tuy nhiên, lo?i ch?t li?u này có ?? bóng nh?t ??nh, b?n nên cân nh?c k? tr??c khi l?a ch?n.

V?i kate

V?i kate-x??ng may áo s? mi n?
Ch?t v?i kate ??ng ??n dành cho áo s? mi n?

Không còn xa l? gì chính là ch?t li?u kate dùng ?? may áo s? mi n? ??p. V?i ?u ?i?m ít nh?n và gi? form t?t, chúng ???c s? d?ng v?i m?c ?? ph? bi?n nh?t.

V?i voan

Lo?i v?i cu?i cùng mà chúng tôi mu?n nh?c ??n là v?i voan. M?t vài n?m g?n ?ây, m?c ?? bao ph? th? tr??ng may m?c c?a chúng ngày càng nhi?u. Ng??i m?c s? mi v?i voan v?a trang tr?ng và tôn ???c nét d?u dàng c?a mình.

Áo s? mi dài tay n? v?i voan nh? nhàng-ti?m may áo s? mi n? ??p
Áo s? mi dài tay n? v?i voan nh? nhàng

Cách ch?n áo s? mi n? phù h?p

Vi?c m?c áo s? mi n? có ??p hay không ph? thu?c r?t l?n v?i dáng ng??i và óc th?m m? c?a b?n. D??i ?ây là m?t vài tips chia s? cách ch?n may áo s? mi n? ??p theo form.

May s? mi n? ??p h?p v?i cô nàng nh? nh?n

Nh?ng b?n có dáng ng??i h?i g?y khi may áo s? mi n? ??p ? Hà N?i nên l?a ch?n s? mi có dáng suông và h?i r?ng so v?i form ng??i. Ngoài ra, k?t h?p s? vin khi ph?i ?? giúp b?n trông n?i b?t và cân ??i h?n.

Cách ch?n áo s? mi n? phù h?p-may áo s? mi n? ??p
H??ng d?n cách ch?n áo s? mi n? phù h?p dáng ng??i

Ng??i có thân hình h?i ??m nên m?c dáng may s? mi n? nào?

B?n th??ng không t? tin v?i thân hình t??ng ??i m?m m?m c?a mình thì tay l? v?i thi?t k? không r??m rà s? phù h?p v?i b?n. Bên c?nh ?ó, tuy?t ??i không nên dùng nh?ng ch?t li?u có ?? bóng cao. ?i?u này khi?n b?n trông có ph?n quá kh? h?n.

=> G?i ý cho ch? em: áo s? mi công s? n? cao c?p

Nh?ng ?u ?i?m khi may áo s? mi n? ??p t?i ??ng Ph?c ??c Trí

C?ng xu?t phát t? mô hình nh?, t?i sao ??c Trí l?i có ???c ch? ??ng v?ng ch?c trong ngành th?i trang nh? hi?n nay? Có ???c thành công ?ó là do ??a ?i?m may áo s? mi n? ??p s? h?u nhi?u ?u ?i?m.

Gi?m thi?u chi phí

V?i vi?c ??t mua tr?c ti?p t?i x??ng may áo s? mi n?, không qua b?t k? ??n v? trung gian nào, khách hàng t?i ??c Trí luôn gi?m thi?u ???c chi phí t?i ?a.

m?u áo s? mi hot 2022

Ngân sách mà doanh nghi?p có th? tính toàn xu?ng d??i m?c ph?i chi tr? bao g?m: chi phí v?n chuy?n, môi gi?i, gi?i thi?u, ch?t li?u,…. Thành ph?m v?a ch?t l??ng, v?a h?n ch? ???c s? ti?n b? ra.

Ti?t ki?m th?i gian

Nh? s? d?ng quy trình làm vi?c khoa h?c mà th?i gian m?t chi?c áo ???c hoàn thành ???c rút ng?n ?áng k?. ??i ng? nhân công lành ngh? t?i ??c Trí có n?ng su?t may áo s? mi n? ??p g?p 1.5 l?n ng??i bình th??ng.

Giá s?n ph?m phù h?p v?i t?ng ??i t??ng khách hàng

Giá m?i s?n ph?m t?i ti?m may áo s? mi n? ??p ??c Trí ??u ???c tính toán d?a trên chi phí g?c và nhân công. Do ?ó, vi?c b?n s? h?u m?t chi?c s? mi ch?t l??ng mà t?n ít chi phí là hoàn toàn có th? x?y ra.

M?c giá mua áo s? mi n? theo phân khúc-may áo s? mi n? ? ?âu ??p
M?c giá mua áo s? mi n? theo phân khúc

Chính sách b?o hành và d?ch v?

Ch?t l??ng d?ch v? t?i x??ng may ??c Trí chính là nhân t? quan tr?ng nh?t quy?t ??nh s? phát tri?n c?a công ty. Ngoài ra, chúng tôi luôn mang t?i cho quý khách chính sách h?u mãi t?t và nhi?u ?u ?ãi h?p d?n.

=>Xem ngay: mua áo s? mi n? ??p  t?i ??c Trí

M?t s? m?u áo s? mi n? ??p t?i ??c Trí

áo s? mi màu ?en trang nhã

Ki?u may áo s? mi n? ??p v?i gam màu t?i làm ch? ??o phù h?p cho ng??i có tính cách m?nh m? ho?c mu?n phá cách.

Áo s? mi ôm dáng dành cho n? công s?-may áo s? mi n? ??p ? hà n?i
Áo s? mi ôm dáng dành cho n? công s?

N?u b?n s? h?u thân hình cân ??i thì ng?i gì mà không di?n lên mình chi?c áo s? mi ôm dáng k?t h?p v?i qu?n âu thanh l?ch. ?ây ch?c ch?n ra là ?i?m c?ng trong m?t ??i tác ho?c khách hàng.

S? mi n? ng?n tay dành cho mùa hè
S? mi n? ng?n tay dành cho mùa hè

=> M?i b?n tham kh?o thêm:

in áo ??ng ph?c hà n?i may qu?n âu n? ??p ? hà n?i
may ??ng ph?c hà n?i may chân váy ch? a
nhà may áo vest n? áo ??ng ph?c công ty ??p

Ngoài ra, l?a ch?n s? mi n? ng?n tay v?a giúp b?n tho?i mái ho?t ??ng, v?a làm thon g?n dáng ng??i. V?i nhi?u kích c? và màu s?c khác nhau, b?n d? dàng l?a ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý cho b?n thân.

Mong r?ng, quý khách ?ã l?a ch?n ???c ??a ?i?m may áo s? mi n? ??p t?i Hà N?i. N?u b?n có b?t k? yêu c?u hay th?c m?c nào, hãy liên h? v?i công ty may ??ng ph?c công s? ??c Trí qua hotline 0904.904.303 ho?c website https://dongphucductri.com/

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.