Gợi ý địa chỉ may áo sơ mi nam đẹp nhất ở Hà Nội

B?n mu?n tìm ??a ch? may áo s? mi nam s? l? giá t?t t?i Hà N?i? Hi?n nay, s? l??ng c? s? kinh doanh d?ch v? may m?c có quy mô là r?t l?n. L?a ch?n m?t ??n v? phù h?p và ch?t l??ng không ph?i là ?i?u d? dàng. Bài vi?t s? gi?i thi?u ??n quý khách c? s? may m?c ??c Trí v?i ch?t l??ng hàng ??u.

Gi?i thi?u v? ??c Trí

Ho?t ??ng lâu n?m trong l?nh v?c thi?t k? th?i trang, ??c Trí ?ang là ??i tác c?a hàng nghìn cá nhân, doanh nghi?p l?n nh? c? trong và ngoài n??c. Chúng tôi t? hào là nhà may áo s? mi nam có ti?ng t?i Hà N?i c?ng nh? toàn qu?c.

Xem ngay top m?u áo ??ng ph?c công ty ??p

M?u s? mi nam dài tay nhi?u màu hot hit 2021-may áo s? mi nam

M?u s? mi nam dài tay nhi?u màu hot hit 2021

Các lo?i áo s? mi ??c Trí cung c?p

Thi?t k? trong quá trình may áo s? mi nam ??p, ch?t l??ng c?a ??c Trí luôn ?a d?ng v? c? ch?ng lo?i, kích th??c và màu s?c.

Áo s? mi nam tr?n dài tay ???c phái m?nh ??c bi?t l?u tâm b?i chúng th? hi?n ???c v? nam tính, b?n l?nh c?a ng??i m?c. K?t h?p v?i b? vest s? làm b?n tr? nên ??ng ??n và tr??ng thành h?n.

May áo s? mi nam ??p màu tr?ng-x??ng may áo s? mi nam

May áo s? mi nam ??p màu tr?ng

Ngoài ra, bên c?nh nh?ng m?u áo k? s?c, ngang, caro, màu tr?ng ??n s?c luôn là l?a ch?n an toàn cho b?n, Ch?c ch?n trong t? ?? c?a chúng ta không th? thi?u chi?c áo tr?ng truy?n th?ng kèm qu?n âu l?ch lãm, chu?n ??ng c?p quý ông.

Giá c? c?a t?ng lo?i

V?i vi?c ??t may áo s? mi nam s? l??ng l?n, m?c giá ch?c ch?n s? có l?i h?n cho khách hàng khi mua l?. Giá thành m?t s?n ph?m bán buôn t?i ??c Trí s? r? h?n t? vài nghìn ??n vài ch?c nghìn so v?i vi?c b?n mua 1 chi?c. Vì v?y, thông th??ng ??i tác lâu dài luôn ký k?t nh?ng h?p ??ng có giá tr? l?n v?i công ty.

C?p nh?t báo giá may ??ng ph?c công s?

Cách v?n chuy?n

may áo s? mi nam hà n?i

V?n chuy?n lô áo s? mi nam nhanh chóng

S? h?u x??ng may áo s? mi nam Hà N?i v?i di?n tích r?ng, vi?c v?n chuy?n lô hàng ???c th?c hi?n nghiêm ng?t t? khâu ?óng gói ??n khâu giao hàng. Th?i gian giao hàng m?t l?n hay theo ??t là tùy thu?c vào mong mu?n c?a khách hàng.

Quy trình làm vi?c khi ??t áo t?i doanh nghi?p

Là m?t trong s? ít x??ng may áo s? mi nam chuyên nghi?p, quy trình làm vi?c ???c chúng tôi phân tách làm 5 b??c chính.

T? v?n s?n ph?m cho khách hàng

??i ng? nhân viên, ch?m sóc khách hàng s? tr?c ti?p g?p m?t ho?c liên h? qua ?i?n tho?i nh?m ??nh hình nhu c?u may áo s? mi nam c?a doanh nghi?p. Các m?u mã áo c?ng nh? ki?u dáng ?ã ???c th?ng kê s? ???c g?i ??n quý khách b?t c? khi nào.

T? v?n m?u mã áo s? mi nam ??p -nhà may áo s? mi nam

T? v?n m?u mã áo s? mi nam ??p 

Công vi?c c?a t? v?n viên là làm sao th?a mãn ???c nhu c?u c?a doanh nghi?p. B?n không ph?i lo l?ng v? ch?t l??ng thành ph?m khi ??t hàng v?i s? l??ng l?n. B?i khách hàng là th??ng ??, x??ng may h? tr? t?i ?a vi?c ki?m tra, ?ánh giá ch?t l??ng.

G?i m?u phù h?p theo yêu c?u c?a khách

Sau khi ?ã bi?t ???c nhu c?u may áo s? mi nam c?a ??n v? b?n là gì, chúng tôi ti?n hành g?i thi?t k? thô ???c th?c hi?n d?a trên mong mu?n.

??i chi?u m?u áo s? mi nam theo s? ?o-may áo s? mi nam ??p

??i chi?u m?u áo s? mi nam theo s? ?o

Báo giá

Vi?c báo giá luôn ???c c?p trên qu?n lý tr?c ti?p th?c hi?n ?? ??m b?o tính minh b?ch ký giao k?t h?p ??ng. T? l? khách hàng ??ng ý v?i m?c giá ??a ra l?n ??u là r?t cao, b?i h? c?c k? hài lòng v? m?u áo ??a ra.

Ti?n hành s?n xu?t

B??c ti?p theo, nhà may áo s? mi nam s? d?a vào khuôn m?u ?? s?n xu?t hàng lo?t v?i quy mô l?n. S? l??ng l?n nh?ng tùy khâu k? thu?t nh? trong quy trình làm vi?c v?n luôn ???c các giám sát qu?n lý ch?t ch?.

?óng gói và giao s?n ph?m cho khách

V?i ??a ?i?m may áo s? mi nam ??p ? Hà N?i, ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n, khâu cu?i cùng v?n luôn ???c chúng tôi th?c hi?n m?t cách ch?n chu nh?t. T?ng s?n ph?m ???c g?p g?n gàng, ph?ng phiu ?em ??n t?n tay ng??i s? d?ng là chính công s?c lao ??ng c?a công ty.

Xem ngay ??a ch? in áo ??ng ph?c hà n?i ??p nh?t hi?n nay

?óng gói ki?n hàng áo s? mi nam ch?c ch?n-x??ng may áo s? mi nam hà n?i

?óng gói ki?n hàng áo s? mi nam ch?c ch?n

Nh?ng ?u ?i?m ch? có t?i chúng tôi

B?n r?t d? dàng có th? tìm ???c m?t ??a ch? may áo s? mi nam t?i Hà N?i nói riêng và toàn qu?c nói chung. Tuy nhiên, ??c Trí s? h?u nh?ng ?u ?i?m n?i tr?i khi?n khách hàng luôn luôn mu?n quay l?i s? d?ng d?ch v?.

Giá c?

Giá thành s?n ph?m mà chúng tôi mang t?i quý khách hàng luôn ?áp ?ng c?a mong mu?n ng??i dùng. Không cam k?t có giá r? nh?t th? tr??ng, nh?ng s? chi?c áo s? mi r? nh?t so v?i ch?t l??ng c?a nó.

S?n ph?m ch?t l??ng

T? khâu l?a ch?n ch?t li?u, thi?t k? dáng, may áo, là và b?o qu?n ??u ???c ??c Trí giám sát ch?t ch?. Nh? ?ó mà thành ph?m cu?i cùng luôn ???c khách hàng khó tính ?ánh giá cao.

D?ch v?

D?ch v? may áo s? mi nam Hà N?i ch?t l??ng v?i s? minh b?ch trong giao k?t h?p ??ng và th?i gian hoàn thành. Ngoài ra, chúng tôi chính sách ??i tr? ???c nêu rõ trong th?a thu?n v?i khách hàng.

Gi?i thi?u thêm m?t s? m?u áo s? mi ??p ?ang th?nh hành

Các m?u áo ?ang th?nh hành ???c nhà thi?t k? t?i ??c Trí g?i ý s? giúp t? ?? c?a b?n thêm phong phú nh?ng không kém ph?n l?ch lãm.

Xem ngay top m?u áo ??ng ph?c hà n?i?n t??ng nh?t

M?t vài m?u áo s? mi ?ang hot hit hi?n nay-may áo s? mi nam ??p ? hà n?i

M?t vài m?u áo s? mi ?ang hot hit hi?n nay

May áo s? mi nam dài tay ??n s?c phù h?p trong môi tr??ng công s? ho?c d? ti?c. Form áo không quá bó vào c? th? giúp ng??i m?c th?y tho?i mái. Tùy vào t?ng m?c ?ích s? d?ng, nh?ng b?n nên tránh nh?ng lo?i áo s? mi có nhi?u h?a ti?t. Vi?c m?c chúng có th? s? khi?n ng??i nhìn r?i m?t và khó ch?u.

H?n th? n?a, n?u b?n có dáng ng??i cao, g?y, thì áo s? k? caro ho?c s?c ngang nh? s? là item không th? thi?u trong t? ?? c?a b?n. Ngoài ra l?a ch?n m?u áo có c? hay không c? c?ng ph? thu?c vào hoàn c?nh b?n ??nh s? d?ng chúng.

Tham kh?o thông tin n?i b?t t? ??ng ph?c ??c trí

x??ng may áo s? mi nam áo s? mi tr?ng công s? nam x??ng may áo s? mi n?
mua áo s? mi n? ? ?âu nhà may áo vest nam may chân váy ch? a

Mong r?ng, quý khách ?ã l?a ch?n ???c ??a ?i?m may áo s? mi nam t?i Hà N?i. N?u b?n có b?t k? yêu c?u hay th?c m?c nào, hãy liên h? v?i chúng tôi qua hotline 0904.904.303 ho?c website https://dongphucductri.com/

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.