Áo sơ mi nam cổ tay kiểu Pháp sang trọng cho quý ông

S? mi nam có r?t nhi?u ki?u dáng ???c phân bi?t qua m?t s? ?i?m chính ? c? tay áo. Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp chính là m?u áo ???c các quý công yêu thích nh? ?i?m nh?n sang tr?ng, l?ch lãm, pha chút c? ?i?n. V?y, thi?t k? này có ??c ?i?m gì ??c bi?t ?

Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp có ??c ?i?m gì?

Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp có ??c tr?ng ? ph?n tay cài, ???c g?i là m?ng-sét ?úp. ?ây là lo?i c? tay áo ???c x?n g?p 2 l?p r?i m?i cài nút l?i. Ph?n nút c?ng có chi ti?t tinh x?o, mang h?i h??ng quý t?c.

Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp

Chính vì v?y, thi?t k? này r?t phù h?p v?i nh?ng quý ông, ng??i l?n tu?i, th? hi?n s? sang tr?ng, ??ng ??n và ??ng c?p c?a ng??i m?c. Ngoài ra, các anh c?ng có th? ch?n nó cho các d?p l? quan tr?ng, ?i d? ti?c ??u r?t phù h?p.

Áo s? mi ki?u Pháp s? d?ng nh?ng gam màu ??n gi?n, ch? y?u là màu trung tính nh? xám ghi, xanh nh?t, tr?ng,… ?? tôn lên ?i?m nh?n n?i c? tay. ??i v?i nh?ng quý ông yêu thích s? ??n gi?n mà tinh t? thì ch?c ch?n không th? b? qua thi?t k? này.

Cách k?t h?p áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp

Áo s? mi c? tay ki?u Pháp th??ng ???c k?t h?p cùng qu?n âu, ?i kèm v?i ?ó là m?t chi?c vest tone sur tone. B?n s? nhanh chóng tr? thành m?t quý ông th?c th?, thu hút m?i cô gái v?i set ?? này ??y.

K?t h?p áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp nh? th? nào?

Bên c?nh qu?n âu, qu?n jeans c?ng là item không t?i khi ?i cùng áo s? mi c? tay ki?u Pháp. V?i set này, các anh nên ch?n m?t ?ôi b?t c? cao qua m?t cá chân ?? t?ng th? ???c hài hòa. Khác v?i phong cách trên, qu?n jeans s? giúp b?n trông th?t m?nh m?, có chút b?i b?m và cá tính.

Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp c?ng r?t phù h?p v?i các m?u gile t? nhi?u ch?t li?u khác nhau nh? kaki, len, l?a,… Chúng ??u mang ??n s? hi?n ??i, sang tr?ng và r?t nam tính. ?ây có l? là tiêu chí hàng ??u khi l?a ch?n qu?n áo c?a các quý ông.

Ngoài ra, khi di?n các m?u áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp, anh em có th? k?t h?p và l?a ch?n các lo?i ph? ki?n khác nh? giày tây, ??ng h?… ?? gia t?ng s?c hút c?a c? set ??.

Mua áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp ? ?âu?

S? mi c? tay Pháp là m?u áo không th? thi?u ??i v?i nam gi?i. Càng nhi?u tu?i, thi?t k? này càng ???c tr?ng d?ng nhi?u h?n. ?i?u này b?t ngu?n t? s? ??ng ??n và l?ch lãm mà nó mang l?i.

Nên mua áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp ? ?âu uy tín?

Ngày nay, không th? ph? nh?n s? phát tri?n c?a th?i trang t?i Vi?t Nam. Trên th? tr??ng ?ã có vô s? th??ng hi?u ho?t ??ng trong l?nh v?c may ?o, thi?t k? qu?n áo công s? nam n?. ?ó là lý do giá c? cho dòng s?n ph?m này luôn c?nh tranh và ??i m?i th??ng xuyên ?? thu hút khách hàng.

??ng ph?c ??c Trí c?ng ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng th??ng hi?u chuyên thi?t k?, may ?o các trang ph?c công s? cho nam, n? uy tín t?i Hà N?i. Bên c?nh nh?ng chi?c s? mi ki?u Pháp tuy?t ??p, chúng tôi còn cung c?p hàng tr?m m?u qu?n áo t? ch?t li?u cao c?p theo xu h??ng m?i nh?t. ??c Trí t? tin khi là m?t ??a ?i?m quen thu?c ???c nhi?u ng??i tin t??ng.

Tham kh?o nhanh thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

mua áo s? mi n? ??p may vest nam ??p ? hà n?i may áo phông ??ng ph?c
may qu?n âu nam hà n?i may chân váy bút chì ??ng ph?c ngân hàng vietcombank

Áo s? mi nam c? tay ki?u Pháp phù h?p cho nam gi?i khi ?i làm, ?i ch?i, ??c bi?t h?n là nh?ng d?p l? quan tr?ng. Chính vì v?y, hãy s?m m?t chi?c s? mi ki?u Pháp ?? ?a d?ng phong cách, các b?n nam nhé. N?u b?n ?ang có nhu c?u s? h?u các m?u s? mi này, hãy tham kh?o t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c g?i s? hotline 0909904303 ?? ???c t? v?n nhi?t tình!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.