Top các mẫu áo sơ mi nam caro đẹp nhất hiện nay

Áo s? mi có l? là món ?? ch?c ch?n ph?i có trong t? ?? c?a m?i chàng trai. M?u áo này không có quá nhi?u ki?u dáng nh?ng l?i r?t d? ph?i ?? nh? màu s?c, thi?t k? ?a d?ng. Trong bài vi?t d??i ?ây, m?i b?n ??c hãy tham kh?o các m?u áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay ?? làm m?i t? ?? c?a mình nhé!

Các m?u áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay

Áo s? mi caro là item “kinh ?i?n” c?a các anh em

Áo s? mi caro có th? phù h?p cho nhi?u m?c ?ích nh? ?i làm, ?i ch?i, ?i ti?c,… Chi ti?t caro có th? ???c thay ??i v? màu s?c nh?ng các m?u áo ??u th? hi?n tinh th?n tr? trung, n?ng ??ng, l?ch s? cho ng??i m?c. Các m?u áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay s? ???c t?ng h?p ngay d??i ?ây.

Áo s? mi nam caro flannel

Áo s? mi nam caro flannel

Áo s? mi flannel cho nam gi?i th??ng ch? có m?t gam màu ??n gi?n v?i ?i?m nh?n là ph?n túi n?i bên ng?c và h?a ti?t caro l?n. N?u b?n ?ang ??n ?o trang ph?c cho bu?i h?n hò hay lên ?? t?i v?n phòng, chi?c áo này s? là s? l?a ch?n h?p lý và nhanh g?n nh?t ??y.

Áo s? mi caro s?c nh?

Áo s? mi caro s?c nh?

So v?i chi ti?t caro b?n to thì caro b?n nh? mang l?i c?m giác tr? trung và trang tr?ng h?n. Do ?ó, b?n có th? l?a ch?n m?u áo này trong nh?ng d?p quan tr?ng ho?c ?i công tác. Màu s?c c?ng là v?n ?? ???c quan tâm ??u tiên. Nh?ng gam màu sáng nh? xanh lá, h?ng nh?t,… s? tr? trung h?n ??y.

Áo s? mi caro b?t ??i x?ng

Áo s? mi caro b?t ??i x?ng

Nh?c ??n áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay thì các s?n ph?m caro ??i x?ng c?ng ???c nhi?u anh em ch?n l?a. N?u nh? m?u áo s? mi caro nam v?i nh?ng ô vuông ??u nhau ?ã quá quen thu?c, b?n hãy th? thi?t k? caro b?t ??i x?ng. Nó ch?c ch?n s? khi?n b?n n?i b?t, phá cách và cá tính r?t nhi?u ??y. H?a ti?t caro in trên v?i s? ???c ?an xen t? 1-3 màu s?c, ?? r?ng c?a ô vuông c?ng khác nhau ?? t?o c?m giác m?i l?.

Cách ch?n áo s? mi caro nam phù h?p v?i dáng ng??i

Áo s? mi caro phù h?p và r?t d? k?t h?p ?? ??i v?i m?i l?a tu?i. Tuy nhiên, tùy vào dáng ng??i, ?? tu?i mà b?n có th? ch?n áo caro sao cho ??p nh?t. V?y làm th? nào ?? l?a ch?n ???c s?n ph?m áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay? D??i ?ây là m?t vài tip ch?n ?? giúp b?n d? dàng s? h?u s?n ph?m ?ng ý.

Cách ch?n áo s? mi nam caro phù h?p

Áo s? mi caro cho dáng ng??i g?y

V?i nh?ng chàng trai có thân hình cao và g?y thì m?u áo caro kh? l?n, dáng h?i r?ng s? giúp b?n trông m?p m?p h?n. Nh? ?ó, thân hình ???c cân ??i và thu hút ng??i ??i di?n.

Bên c?nh ?ó, n?u b?n s? h?u chi?u cao và cân n?ng khiêm t?n, hãy ch?n cách s? vin ?? t?ng th? hài hòa h?n. M?t set ?? ch?n chu, g?n gàng s? giúp b?n che ?i khuy?t ?i?m v? chi?u cao ??y.

 

Áo s? mi caro nam cho dáng ng??i m?p

N?u b?n s? h?u m?t thân hình có ph?n quá kh?, ??ng lo l?ng khi s? mi caro có th? che ?i ph?n nào s? t? ti v? ngo?i hình c?a b?n. Hãy chú tr?ng nh?ng thi?t k? có màu t?i nh? xanh than, ?en,… ?ây là nh?ng m?u áo s? mi nam caro ??p nh?t hi?n nay và giúp che ?i ?áng k? nh?ng khuy?t ?i?m c? th? c?a các anh em ?ó!

Áo s? mi caro nam cho ng??i l?n tu?i

Ch?n áo s? mi caro cho ng??i l?n tu?i nh? th? nào?

??i v?i ng??i l?n tu?i, nh?ng chi?c s? mi caro kh? nh? ho?c b?t ??i x?ng nh?ng t?i gi?n màu s?c th? hi?n s? l?ch thi?p, ??ng ??n. Ngoài ra, b?n có th? ch?n cho ng??i thân m?u tay ng?n, tay dài ??u r?t phù h?p.

Tham kh?o thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

s? mi n? công s? cao c?p may vest nam hà n?i chuyên may vest n?
nhà may qu?n âu ??p ? hà n?i may chân váy bút chì may ??ng ph?c ngân hàng

Không ch? ng??i tr??ng thành mà các bé trai trong m?u áo s? mi caro c?ng r?t ?áng yêu ??y các b?n ?. N?u b?n ?ang tìm ki?m áo s? mi caro nam ??p nh?t hi?n nay cho mình và ng??i thân, hãy tham kh?o t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c g?i s? hotline 0909904303 ?? ???c t? v?n nhi?t tình!

 

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.