Áo sơ mi nam dành cho người béo bụng

Béo b?ng là m?t trong nh?ng ?i?u khi?n b?n ?au ??u vì t?n khá nhi?u th?i gian ?? l?a ch?n trang ph?c phù h?p, ??c bi?t là áo s? mi. Hi?u ???c khó kh?n ?ó, trong bài vi?t này, ??c Trí s? ??a ra nh?ng l?u ý và g?i ý cách di?n áo s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng giúp b?n gi?i quy?t n?i lo ph?i ?? nhé.

L?u ý khi ch?n áo s? mi dành cho ng??i béo b?ng

L?a ch?n áo có kích c? phù h?p v?i ng??i béo b?ng

Vi?c l?a ch?n chi?c áo s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng có kích c? phù h?p là ?i?u r?t quan tr?ng. N?u áo s? mi c?a b?n quá r?ng, chúng s? khi?n b?n trông càng to h?n. Ng??c l?i, áo s? mi quá nh? s? làm l? nhi?u khuy?t ?i?m trên c? th? b?n. Vì v?y v?i nam béo b?ng, m?t chi?c áo s? mi v?a v?n k?t h?p v?i phong cách cá nhân là cách t?t nh?t.

Tuy nhiên, nh?ng ng??i béo b?ng s? g?p khó kh?n h?n trong vi?c tìm ki?m áo s? mi v?a v?n v?i mình vì có ít l?a ch?n may s?n. Vì v?y, t?t nh?t b?n nên ??n ti?m may nh? ??ng Ph?c ??c Trí và ??t nh?ng b? qu?n áo v?a v?n nh?t v?i mình.

L?a ch?n áo s? mi có kích c? phù h?p s? giúp b?n che ???c khuy?t ?i?m c?a mình

L?a ch?n s? mi h?a ti?t không quá c?u k?

H?a ti?t ??n gi?n s? là cách h?u hi?u nh?t ?? che ?i nh?ng khuy?t ?i?m trên c? th?. Khi l?a ch?n áo s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng, b?n nên l?a ch?n nh?ng ki?u áo t?i màu ?? t?o c?m giác c? th? ?ang b? thu nh? l?i và ít ?? l? khuy?t ?i?m h?n.

Ch?t li?u áo s? mi.

Khi l?a ch?n áo s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng, b?n nên tránh nh?ng chi?c áo có ch?t li?u v?i dày. Vì nó không ch? khi?n ng??i m?c trông n?ng n? mà ch?t li?u v?i dày còn khi?n ng??i m?c d? toát m? hôi h?n. Tuy nhiên, b?n c?ng không nên ch?n nh?ng lo?i v?i quá m?ng vì b?n d? l? nhi?u khuy?t ?i?m khi m?c.

Cách di?n s? mi nam cho ng??i béo b?ng trông thon g?n h?n

T?n d?ng dây ?eo qu?n

M?c ?ích c?a th?t l?ng là gi? cho qu?n không b? tu?t. Tuy nhiên, th?t l?ng l?i không hi?u qu? v?i nh?ng ng??i béo b?ng vì ph?n b?ng l?n h?n ph?n hông. H?n n?a, ??i v?i nh?ng ng??i béo b?ng thì vi?c ?eo dây ?ai còn có s?c hút h?n h?n so v?i ?eo th?t l?ng.

Ng??i béo b?ng ?eo dây ?ai s? có s?c hút h?n h?n so v?i ?eo th?t l?ng

Nên ch?n ph? ki?n là th?t cà v?t

Cà v?t là ph? ki?n không th? thi?u c?a b?t k? quý ông nào. Cà v?t không ch? có tác d?ng làm t?ng v? l?ch s?, sang tr?ng cho ng??i m?c mà cà v?t còn giúp ng??i béo che ?i khuy?t ?i?m r?t t?t. Tuy nhiên, hãy ch?n cà v?t có kích th??c v?a ph?i, cân ??i v?i c? th?. Không nên ch?n lo?i quá l?n, vì chúng s? làm r?i m?t và khi?n b?n béo h?n. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng không nên ch?n lo?i quá nh? s? làm m?t ?i v? thanh l?ch c?a b?n.

L?a ch?n qu?n c?p th?p

Vi?c m?c qu?n c?p th?p s? giúp nh?ng ng??i béo b?ng c?m th?y tho?i mái h?n. ??c bi?t, qu?n c?p th?p khi s? vin vào thì dáng g?n gàng h?n so v?i qu?n c?p cao. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng không nên l?a ch?n chi?c qu?n bó sát. Vì chúng s? khi?n b?ng b?n to.

N?i mua áo s? mi nam cho ng??i béo b?ng

N?u b?n ?ang l?a ch?n n?i mua áo s? mi nam cho ng??i béo thì không nên b? qua Công ty Th?i trang ??c Trí. Tuy ??c Trí không chuyên v? s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng, nh?ng ?ây là ??a ch? nh?n may áo s? mi, áo vest cao c?p mà nhi?u anh chàng m?p ghé th?m. ??c bi?t khi ??n v?i ??c Trí, b?n không ch? ???c cam k?t ch?t l??ng may m?c t?t nh?t mà giá thành t?i ?ây r?t phù h?p v?i túi ti?n c?a b?n.

Áo s? mi cho ng??i béo b?ng t?i ??c Trí

Tham kh?o ngay thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

m?u ??ng ph?c công s? ??p in áo ??ng ph?c hà n?i công ty may ??ng ph?c chuyên nghi?p
may áo ??ng ph?c t?i hà n?i nhà may áo s? mi nam may áo s? mi n? ??p

Trên ?ây là các l?u ý khi l?a ch?n áo s? mi nam dành cho ng??i béo b?ng. Mong r?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi cung c?p ?ã giúp b?n l?a ch?n ???c áo s? mi phù h?p v?i mình. ?? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u áo s? mi cho riêng mình, hãy liên h? v?i chúng tôi qua nh?ng cách sau:

  • ??a ch?: S? 44 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Email: ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.