Ấn tượng phong cách mặc áo sơ mi bên trong áo len nữ

M?c áo s? mi bên trong áo len n?, m?t trong nh?ng ki?u ph?i ?? kinh ?i?n c?a ch? em khi ?ông ??n.

Ti?p t?c ??ng ??u top th?nh hành th?i trang thu ?ông trong nh?ng n?m g?n ?ây, ?ó là style m?c áo s? mi bên trong áo len n?. Cùng khám phá nh?ng cách mix ?? quen mà l? v?i 2 ki?u item này nhé các nàng!

G?i ý 3 cách m?c áo s? mi bên trong áo len n? giúp nàng n?i b?t trong mùa ?ông này

M?c áo s? mi bên trong áo len n? là m?t phong cách th?i trang không m?y m?i m? nh?ng l?i ???c các ch? em r?t ?a chu?ng. V?y ph?i nh? th? nào ?? chu?n style cá tính nh?t?

Ph?i áo s? mi k?t h?p áo len c? tim n? 

Áo len và áo s? mi luôn là nh?ng m?u trang ph?c không th? thi?u trong t? ?? c?a b?t c? cô gái nào. Vì v?y ý t??ng ph?i áo len cùng s? mi luôn ???c các quý cô r?t yêu thích. 

Áo len c? V có thi?t k? x? sâu, là m?t item lý t??ng ?? k?t h?p cùng chi?c áo s? mi c?a b?n. Outfit này t?o cho b?n m?t phong cách th?i trang vô cùng n?ng ??ng và tr? trung. Khi k?t h?p cùng m?t chi?c qu?n short và ?ôi boots, b? ?? c?a b?n s? thêm ph?n cá tính h?n ??y. M?t cách m?c áo s? mi bên trong áo len n? siêu ??p ?úng không nào!

Tr? trung và thanh l?ch khi ph?i áo len c? tim dài tay m?c ngoài s? mi n?

N?ng ??ng và cá tính cùng áo len gile n? c? tim và s? mi tr?ng

Mix – match cùng áo s? mi và áo len c? tròn n?

Áo len c? tròn v?n là ki?u áo len ?n ý b?c nh?t v?i nh?ng chi?c s? mi, dù là m?u s? mi ??n ?i?u nh?t. Ph?n c? tròn c?a áo len ôm sát và v?a v?n v?i ph?n c? b? c?a áo s? mi, giúp b? trang ph?c g?n gàng và ch?n chu h?n. B?n hãy khéo léo m?t chút, l?a ch?n dáng áo len h?i bo theo vùng eo và có màu s?c phù h?p. V?y là b?n ?ã có ngay m?t set ?? sang tr?ng và n?i b?t ?? t?i công s? hay xu?ng ph? trong nh?ng ngày se l?nh r?i. L?u l?i ngay cách m?c áo s? mi bên trong áo len n? này nhé ch? em.

Cách ph?i ?? áo len c? tròn v?i s? mi n? ??n gi?n mà siêu ?n t??ng

M?o ph?i ?? v?i áo s? mi n? m?c trong áo len cardigan

?ây là cách m?c áo s? mi bên trong áo len n? ?ang nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a các ch? em. V?i ?u ?i?m tuy?t v?i v? m?t th?m m? và kh? n?ng gi? ?m t?t, áo len cardigan là m?t item hot hit ???c các nàng s?n ?ón hàng ??u.

Áo len cardigan có thi?t k? là m?t chi?c áo khoác ngoài. K?t h?p bên trong là áo s? mi c?c tay ho?c dài tay, nàng s? xu?t hi?n v?i m?t v? ??p tr? trung và m?t phong cách th?i trang ngày thu vô cùng tuy?t v?i. 

M?t style th?i trang hoàn h?o cùng áo len cardigan khoác ngoài s? mi n?

 

M?t vài l?u ý nh? khi m?c áo s? mi bên trong áo len n?

?? ??t ???c tiêu chí mix chu?n – m?c ??p, ch? em ??ng b? qua m?t vài l?u ý trong cách ch?n ?? và ph?i ?? sau ?ây. 

Dáng áo 

Khi áp d?ng style th?i trang m?c áo s? mi bên trong áo len n?, hãy ch?n nh?ng m?u len có chi?t vùng eo m?t chút. ?ây là m?t cách khoe khéo léo vóc dáng cùng vòng 2 chu?n c?a b?n ??y.

V?i áo s? mi m?c bên trong nên ch?n nh?ng m?u áo dáng dài. B?i khi ph?i ?? l? v?t áo c?ng là m?t trong nh?ng ?i?m nh?n m?i m? cho b? trang ph?c c?a b?n.

Màu s?c áo

Hi?u ?ng màu s?c t??ng ph?n v?n luôn là chân ái ?? ch? em n?i b?t trong nh?ng “b? cánh” c?a mình. Và cách ph?i áo len m?c ngoài s? mi n? c?ng không ngo?i l?. Các nàng nên ch?n nh?ng chi?c áo s? mi màu tr?ng ho?c có tông màu sáng k?t h?p áo len m?c ngoài có tông màu tr?m, trung tính ho?c ng??c l?i. Cách mix này giúp b? ?? tr? nên b?t m?t h?n.

 

Ngoài ra, vi?c l?a ch?n màu s?c tông xo?t tông c?ng là m?t cách giúp ch? em có thêm ???c nh?ng tip ph?i ?? hay theo phong cách riêng.

Dáng áo s? mi dài cùng màu s?c phù h?p t?o nên m?t set ?? chu?n ??p

 

V?i nh?ng chia s? v? cách m?c áo s? mi bên trong áo len n? ? trên, b?n hoàn toàn có th? làm m?i b?n thân b?ng nh?ng b? ?? t??ng ch?ng nh? r?t c?. Mùa ?ông ?ang ??n r?i, các nàng ?ã s?n sàng th? hi?n gu th?i trang sành ?i?u c?a mình ch?a? 

 

N?u nàng ?ã có m?t vài chi?c áo len m?c ngoài x?n sò và ?ang tìm ki?m nh?ng m?u áo s? mi chu?n ??p ?? ph?i cùng thì hãy ghé qua ??ng ph?c ??c Trí ngay nhé. ? ?ây ngoài nh?ng m?u s? mi n? ch?t l??ng, còn vô vàn các s?n ph?m th?i trang th?i th??ng khác ?ang ??i ch? em ??n rinh v? ??y.

 

Thông tin liên h?: 

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.