Top 5 hình ảnh đồng phục công sở nữ đẹp tinh tế

Phong cách th?i trang công s? luôn là v?n ?? mà nhi?u cô nàng quan tâm. Trong bài vi?t này hãy cùng ??c Trí tìm hi?u v? nh?ng nguyên t?c c? b?n trong trang ph?c n?i công s?. Và khám phá nh?ng hình ?nh ??ng ph?c công s? n? phù h?p v?i b?n nh?t nhé!

Nguyên t?c c? b?n giúp ch? em m?c ?? ??p n?i công s? 

?? trang ph?c công s? luôn ch?n chu, g?n gàng, các ch? em nên l?u ý nh?ng nguyên t?c sau ?ây:

  • Ch?n trang ph?c phù h?p v?i môi tr??ng làm vi?c.
  • Không m? quá hai nút cúc áo khi m?c áo s? mi.
  • Tránh ?? qu?n áo b? nh?n.
  • Tránh ph? ki?n r??m rà, nhi?u màu s?c.
  • L?a ch?n nh?ng chi?c qu?n jean g?n gàng, không quá ôm.
  • Tránh trang ph?c gây ph?n c?m nh? áo tr? vai, áo khoét ng?c.
  • Không nên l?a ch?n b? suit t?i màu

G?i ý nh?ng phong cách “b?t b?i” giúp ch? em t?a sáng n?i công s? 

Áo s? mi thi?t k? cúc ??c ?áo mix qu?n âu

M?t trong nh?ng hình ?nh ??ng ph?c công s? n? b?t b?i mà các ch? em không th? b? qua ?ó chính là qu?n âu ph?i áo s? mi thi?t k? ??c ?áo. Qu?n âu h?u nh? ??u phù h?p v?i m?i dáng ng??i. Tuy nhiên, các nàng có dáng ng??i cao g?y thì có th? di?n ngay qu?n l?ng và l?a ch?n áo có ho?t ti?t s?c ngang ?? thân hình trông ???c ??y và n?ng ??ng h?n.

Áo s? mi thi?t k? cúc ??c ?áo mix qu?n âu, phong cách l?ch s?

Áo s? mi mix cùng chân váy dài

Bên c?nh vi?c mix áo s? mi cùng chân váy ch? A thì các nàng có th? th? mix ngay áo s? mi v?i chân váy dài nhé. Ki?u váy này s? c?c k? phù h?p cho các cô nàng công s? ?ang theo ?u?i phong cách ti?u th? và thanh l?ch. 

Áo s? mi mix cùng chân váy dài, phong cách ti?u th? và thanh l?ch

??m c? vest ?ính nút thanh l?ch

??m công s? là l?a ch?n hoàn h?o khi các nàng không có nhi?u th?i gian mix & match mà v?n mu?n s? h?u phong cách th?i trang công s? n? thanh l?ch. ??m công s? có r?t nhi?u ki?u dáng, màu s?c khác nhau nh?ng n?i b?t nh?t và phù h?p v?i m?i dáng ng??i c?a ch? em là ??m vest.

??c bi?t, khi b?n c?n s? chuyên nghi?p ?i kèm v?i v? sang tr?ng trong các bu?i h?p hay b?a ti?c trang tr?ng v?i ??i tác thì ??m vest là s? l?a ch?n hoàn h?o nh?t. V?i phong cách mà chi?c ??m này mang l?i, ch? em s? th?t t? tin và duyên dáng ?? th? hi?n cá tính riêng c?a mình.

??m c? vest ?ính nút màu ?? thanh l?ch

??m s? mi suông r?ng

Nh?ng cô nàng công s? cá tính, yêu thích phong cách ??n gi?n không mu?n b? gò bó trong hình ?nh ??ng ph?c công s? n? thì không b? qua ??m s? mi suông form r?ng ?âu nhé. ??c bi?t, v?i chi?c ??m này, b?n có th? mix & match thêm m?t chi?c m? l??i trai, balo nh?, và m?t chi?c dây n?t là ?ã có th? hô bi?n chi?c váy công s? thành m?t outfit n?ng ??ng xu?ng ph?.

??m s? mi form r?ng d? dàng mix & match ?? ?i làm, ?i ch?i

Jumpsuit sang ch?nh

Nh?c ??n hình ?nh ??ng ph?c công s? n? thì không th? không nh?c ??n jumpsuit. Có th? nói, jumpsuit phù h?p v?i m?i l?a tu?i và jumpsuit s? giúp b?n tr? thành m?t quý cô sang ch?nh, có gu ?n m?c h?n r?t nhi?u ??y. ??c bi?t, nh? thi?t k? r?ng rãi và c?c k? thoáng mát c?a jumpsuit, ch? em có th? yên tâm l?a ch?n trang ph?c này cho mùa hè oi b?c.

Jumpsuit sang ch?nh phù h?p cho c? cho mùa hè

Mua ?? công s? ? ?âu ch?t l??ng, giá t?t nh?t? 

??ng Ph?c ??c Trí ???c bi?t ??n là c?a hàng th?i trang thanh l?ch, th?i th??ng dành cho c? nam và n? t?i Hà N?i. ??c Trí chú tr?ng ??n ch?t l??ng s?n ph?m giúp ng??i m?c luôn th?t t? tin, n?i b?t trong môi tr??ng công s?.

Ngoài ra, t?i ??c Trí, khách hàng có th? ??t may theo yêu c?u d?a trên nh?ng m?u có s?n. N?u b?n yêu thích ki?u dáng m?t chi?c váy công s? nh?ng l?i không tìm kích th??c ?ng ý, hãy note l?i và ??n v?i ??c Trí. B?n s? nh?n ???c s?n ph?m v?a v?n và phù h?p v?i mình.

Trên ?ây là nh?ng nguyên t?c trang ph?c n?i công s? và hình ?nh ??ng ph?c công s? n? siêu ??p giúp ch? em t?a sáng n?i công s? mà ??c Trí mu?n g?i ??n b?n. N?u b?n mu?n ???c t? v?n thêm v? th?i trang công s? thì hãy liên h? ??ng ph?c ??c Trí ?? nh?n ???c t? v?n và l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p.

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Tel: 0904 904 303

Mail : ductriboutique@gmail.com

Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.