Tìm hiểu về mẫu đồng phục ngân hàng Techcombank

Hi?n nay, ? m?i ??n v?, vi?c s? d?ng ??ng ph?c có vai trò quan tr?ng giúp nh?n bi?t th??ng hi?u nhanh chóng. Chính vì v?y, chúng ta d? dàng nh?n th?y t?i các ngân hàng, các giao d?ch viên s? d?ng ??ng ph?c theo màu s?c ??i di?n doanh nghi?p. N?i b?t trong ?ó ph?i k? ??n ??ng ph?c ngân hàng Techcombank. V?y, ??ng ph?c t?i Techcombank chuyên nghi?p nh? th? nào? Hãy tìm hi?u trong bài vi?t d??i ?ây nhé!

M?t s? ?i?m n?i b?t trong thi?t k? ??ng ph?c ngân hàng Techcombank

Techcombank ???c m?nh danh là m?t trong nh?ng ngân hàng t?t nh?t t?i Vi?t Nam. Do ?ó, ??ng ph?c ngân hàng Techcombank luôn ph?i th? hi?n s? l?ch s? và chuyên nghi?p.

T??ng t? nh? các ngân hàng khác, Techcombank c?ng s? h?u m?t s? thi?t k? ??ng ph?c phù h?p v?i t?ng b? ph?n chuyên môn khác nhau. 

??ng ph?c s? mi c?a Techcombank

??ng ph?c ngân hàng techcombank
??ng ph?c s? mi c?a Techcombank

Áo s? mi Techcombank k? h?ng có ph?n c? và tay áo pha màu tr?ng r?t tr? trung. Logo ???c thêu nh? ? ng?c trái. Ch?t v?i ???c s? d?ng là cotton k?t h?p polyester ?? t?o ?? thoáng, b?n và không d? b? nh?n. V?i ki?u dáng hi?n ??i này, áo ??ng ph?c s? mi c?a Techcombank luôn ???c ?ánh giá cao.

Áo polo ??ng ph?c Techcombank 

??ng ph?c ngân hàng Techcombank ph?i k? ??n th? 2 là áo polo ng?n tay. ?ây c?ng là thi?t k? c? ?i?n, tinh t? và r?t phù h?p v?i mùa hè. Áo có form chu?n, ph?n c? d?t và hàng cúc xinh x?n. Do ?ó, áo r?t d? m?c và phù h?p v?i m?i dáng ng??i.

??ng ph?c ngân hàng techcombank
Áo polo ??ng ph?c Techcombank ??

Áo polo Techcombank có 2 màu là ?? và h?ng v?i ch?t li?u thun co dãn nên r?t b?n và t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i m?c. Ph?n logo ???c thêu s?c nét ? ng?c và ?i?m nh?n thêm ? tay áo ?? t?ng kh? n?ng nh?n bi?t. Nhân viên Techcombank khi m?c trên ng??i m?u áo này ??u th? hi?n m?t hình ?nh chuyên nghi?p trong m?t khách hàng.

??ng ph?c ngân hàng techcombank
Áo polo ??ng ph?c Techcombank h?ng

M?t ?i?u chú ý ? thi?t k? này là màu ?? ? áo có th? b? phai ra các trang ph?c khác n?u b?n gi?t chung chúng. H?n n?a, b?n nên ph?i áo d??i bóng râm b?i ánh n?ng có th? làm gi?m ?? b?n màu.

??t áo ??ng ph?c ngân hàng ? ?âu?

??ng ph?c ?ã tr? thành m?t ?i?u không th? thi?u ??i v?i các công ty, ??c bi?t là các ngân hàng khi l??ng khách hàng l?n và ghé ??n nhi?u l??t trong ngày. Chính vì v?y, hoàn toàn có th? ?ánh giá r?ng, Techcombank ?ã có s? l?a ch?n hoàn h?o khi s? h?u 2 m?u ??ng ph?c tuy?t ??p.

N?u công ty b?n ?ang c?n thi?t k? và ??t may ??ng ph?c thì ??c Trí là n?i mà b?n có th? tham kh?o. Không ch? là ??ng ph?c ngân hàng nói chung, ??ng ph?c ngân hàng Techcombank nói riêng, ??c Trí còn nh?n thi?t k? và may theo nhu c?u riêng c?a m?i doanh nghi?p. 

T?i ?ây, b?n có th? l?a ch?n ch?t li?u, ki?u dáng và màu s?c sao cho phù h?p v?i tiêu chí và b? nh?n di?n c?a công ty. Ngoài ra, ??c Trí luôn có ??i ng? t? v?n nhi?t tình, mang ??n cho khách hàng tr?i nghi?m s?n ph?m – d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t.

??ng Ph?c ??c Trí là m?t trong nh?ng ??n v? chuyên may ?o ??ng ph?c, qu?n áo công s? có ti?ng trên th? tr??ng. M?i s?n ph?m ??u ???c trau chu?t và ki?m tra t? m? tr??c khi giao t?n tay khách hàng. Uy tín cao trong ngh? ?ã giúp ??c Trí r?t ???c yêu thích.

??ng ph?c ngân hàng techcombank
??c Trí là ??n th? thi?t k?, may s?n các m?u ??ng ph?c theo nhu c?u khách hàng

Qua bài vi?t trên ?ây, ch?c h?n b?n ??c ?ã th?y ???c ??ng ph?c ngân hàng Techcombank ??p và chuyên nghi?p nh? th? nào ph?i không? Chi?c áo ??ng ph?c v?n ???c coi là b? m?t c?a m?i doanh nghi?p, th??ng hi?u. Do ?ó, b?n hãy l?a ch?n ??n v? thi?t k? và may ?o uy tín nhé. Tham kh?o t?i ??ng ph?c ??c Trí, m?i b?n ??c truy c?p vào website https://dongphucductri.com ho?c g?i ??n s? hotline 0909904303 ?? nh?n t? v?n, báo giá t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.