Những điều có thể bạn chưa biết về về vải tuyết mưa

Khi nh?c ??n các lo?i v?i ph? bi?n trong ngành may m?c, chúng ta không th? nào b? qua v?i tuy?t m?a. V?y v?i tuy?t m?a là v?i gì? V?i tuy?t m?a có nh?ng ?u – nh??c ?i?m nh? th? nào? Bài vi?t này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u k? h?n v? lo?i ch?t li?u may m?c này nhé. 

V?i tuy?t m?a là v?i gì?

V?i tuy?t m?a là v?i gì là m?t trong nh?ng câu h?i ???c nhi?u ng??i quan tâm.

V?i tuy?t m?a là lo?i v?i ???c s?n xu?t theo ch?t cát hàn. Nó còn có tên g?i khác là v?i thun Ponte di Roma. V?i tuy?t m?a ???c d?t trên m?t chi?c máy có hai ??u kim (hay còn g?i là ph??ng pháp ?an ?ôi), có hai b? m?t v?i gi?ng h?t nhau, mình v?i dày d?n, ch?c ch?n. Lo?i v?i này có k?t c?u ch?t ch?, ?? dày trung bình, ?? b?n kéo ngang th?p h?n so v?i ?? b?n kéo d?c. Ch?t li?u tuy?t m?a ???c d?t t? nhi?u thành ph?n khác nhau, c? th? là: 

  • Viscose có ??c tính th?m hút t?t và kh? n?ng t?o ?? m?m cho v?i.
  • Spandex có ?? b?n màu cao, kh? n?ng ?àn h?i và co giãn t?t.
  • Polyester có c?u trúc ch?t ch? và b?n v?ng.
  • Ngoài ra m?t s? lo?i v?i tuy?t m?a còn ???c d?t t? s?i len.
V?i tuy?t m?a – g??ng m?t quen thu?c trong ngành th?i trang

??c ?i?m c?a v?i tuy?t m?a

V?i tuy?t m?a là v?i gì và có ??c ?i?m nh? th? nào? D??i ?ây là m?t s? ?u – nh??c ?i?m c?a v?i tuy?t m?a có th? b?n quan tâm.

?u ?i?m

V?i tuy?t m?a s? h?u r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i, trong ?ó ph?i k? ??n:

  • Thân thi?n v?i môi tr??ng, không gây kích ?ng da, hoàn toàn lành tính v?i ng??i s? d?ng.
  • Ch?t v?i dày d?n nh?ng có ?? thoáng khí t?t, phù h?p v?i c? mùa hè và mùa ?ông, mang ??n c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c. 
  • ?? co giãn khá t?t, ?? ?? lông th?p, sau th?i gian dài s? d?ng v?n gi? ???c ch?t v?i nh? m?i.

Nh??c ?i?m

V?i tuy?t m?a là v?i gì và có nh??c ?i?m gì không? Theo ?ó, nh??c ?i?m l?n nh?t c?a v?i tuy?t m?a ?ó chính là ít h?a ti?t, ph?n l?n là các s?n ph?m tr?n màu ho?c ít ?a d?ng màu. Bên c?nh ?ó, giá thành c?a ch?t v?i tuy?t m?a c?ng khá cao, không phù h?p v?i phân khúc thu nh?p trung bình – th?p.

V?i tuy?t m?a có t?t không?

V?i tuy?t m?a là v?i gì và có t?t không? V?i các ?u ?i?m n?i tr?i ?ã k? trên thì ch?c ch?n ?ây là ch?t v?i r?t t?t khi s? d?ng. Lo?i v?i này v?a ??m b?o an toàn, v?a mang ??n c?m giác tho?i mái, d? ch?u cho ng??i m?c. N?u b?n yêu thích s? thanh l?ch thì ??ng ng?n ng?i hãy s? h?u ngay cho mình nh?ng b? trang ph?c làm t? ch?t li?u này nhé.

V?i tuy?t m?a là lo?i v?i r?t t?t và ???c ?ng d?ng nhi?u trong ??i s?ng

?ng d?ng c?a v?i tuy?t m?a

V?i tuy?t m?a là v?i gì và ?ng d?ng nh? th? nào trong ??i s?ng chính là v?n ?? ???c nhi?u ng??i tiêu dùng quan tâm. Theo ?ó, v?i tuy?t m?a có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i nên ???c nhi?u th??ng hi?u th?i trang s? d?ng. Lo?i v?i này ???c ví von nh? m?t “ngôi sao th?i trang” khi mang ??n cho ng??i dùng s? n?i b?t, tinh t?. V?i tuy?t m?a có th? góp m?t trong nhi?u lo?i trang ph?c khác nhau, trong ?ó ph?i k? ??n:

  • V?i tuy?t m?a ???c làm t? thành ph?n Rayon s? phù h?p v?i nh?ng b? trang ph?c có tính ch?t thanh l?ch nh? áo vest, áo khoác, ?? công s?,… nh? tính ch?t th?m hút t?t và có ?? c?ng v?a ph?i, không gây nh?n nhúm.
  • V?i tuy?t m?a ???c làm t? ch?t Viscose s? phù h?p ?? t?o nên nh?ng chi?c váy, ??m hay trang ph?c d?o ph? nh? tính ch?t m?m m?i, thoáng mát.
  • V?i tuy?t m?a có nhi?u Spandex v?i ?? co giãn cao s? phù h?p v?i vi?c may qu?n legging.

Trên ?ây chúng tôi ?ã cung c?p ??n b?n nh?ng thông tin h?u ích liên quan ??n v?n ?? v?i tuy?t m?a là v?i gì và nh?ng ??c ?i?m c?a nó. N?u b?n có nhu c?u s? h?u cho mình b? trang ph?c làm t? v?i tuy?t m?a tuy?t ??p, hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí qua hotline 0904 904 303 ?? ???c h? tr? t? v?n trong th?i gian s?m nh?t. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.