Khám phá đồng phục ngân hàng Vietinbank có gì đặc biệt?

X?ng danh là m?t trong nh?ng m?u ??ng ph?c ngân hàng ?n t??ng nh?t n?m 2022, ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank không ch? có nhi?u ??c ?i?m n?i b?t mà còn có ý ngh?a ??c ?áo. Có th? nói, ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank chính là thi?t k? ??ng ph?c công s? tiêu chu?n mà nhi?u công ty, doanh nghi?p h??ng ??n hi?n nay.

?i?m n?i b?t c?a ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank là gì? 

Vietinbank là m?t trong nh?ng ngân hàng l?n nh?t t?i Vi?t Nam. Do ?ó ? ?ây không ch? chú tr?ng ??n ch?t l??ng d?ch v? khách hàng mà còn ??u t? cho hình ?nh c?a doanh nghi?p. Trong ?ó, ph?i k? ??n thi?t k? trang ph?c cho ??i ng? nhân viên. ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank ???c coi là hình ?nh ??i di?n cho c? ngân hàng, t?o s? ?n t??ng m?nh cho khách hàng c?ng nh? t?ng kh? n?ng nh?n di?n th??ng hi?u.

??ng ph?c ngân hàng vietinbank
??ng ph?c ngân hàng Vietinbank là quán quân cu?c thi ??ng ph?c các ngân hàng 2020

??ng ph?c ngân hàng Vietinbank s? h?u nh?ng ??c ?i?m vô cùng n?i b?t. Gam màu ch? ??o ? ??ng ph?c c?a ngân hàng Vietinbank là màu xanh nh?t nh? nhàng, cùng m?t vài chi ti?t ?? r?c ? ph? ki?n mang ??n phong cách tr? trung. Logo c?a ngân hàng c?ng có nhi?u thay ??i, font ch? trên logo ???c thi?t k? ki?u ch? th?ng v?ng ch?c, bi?u tr?ng ??ng ti?n c?ng ???c thi?t k? phù h?p v?i xu h??ng ph?ng. 

Ý ngh?a c?a t?ng lo?i ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank

Là quán quân cu?c thi ??ng ph?c các ngân hàng n?m 2020, ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank chi?m ???c tình c?m và s? yêu thích c?a r?t nhi?u ng??i. M?u ??ng ph?c này không ch? mang ??n v? ngoài l?ch thi?p mà còn th? hi?n ???c s? n?ng ??ng, tho?i mái.

??ng ph?c ngân hàng Vietinbank còn r?t ?a d?ng, t? áo s? mi ??n áo thun có c?, áo dài, áo vest phù h?p v?i nhi?u tình hu?ng làm vi?c khác nhau. M?i ??ng ph?c còn mang m?t ý ngh?a vô cùng ??c bi?t, cùng tìm hi?u nhé.

Áo thun ngân hàng Vietinbank có c?

Áo thun có c? c?a ngân hàng Vietinbank ???c thi?t k? v?i màu s?c ??ng nh?t v?i logo c?a ngân hàng. Màu xanh d??ng nh?t và s? tho?i mái c?a m?t chi?c áo thun giúp cho ??ng ph?c này trông n?ng ??ng, th? thao h?n. Thích h?p ?? s? d?ng trong ho?t ??ng xã h?i, các s? ki?n c?a ngân hàng hay các chuy?n team building.

??ng ph?c ngân hàng Vietinbank áo s? mi

S? mi ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank là m?u áo thích h?p ?? làm vi?c v?n phòng, màu xanh d??ng ??i di?n cho s? tin c?y tuy?t ??i khách hàng có th? an tâm khi giao d?ch t?i ?ây. ??ng ph?c s? mi n? c?a ngân hàng Vietinbank còn ???c thi?t k? ?i kèm thêm d?i n? màu xanh ?? nh? m?t bông hoa ?ang chuy?n mình phát tri?n. Áo s? mi nam thì ?i kèm v?i cavat mang ??n phong cách vô cùng l?ch lãm, tinh t?.

??ng ph?c ngân hàng vietinbank
??ng ph?c áo s? mi c?a ngân hàng Vietinbank

Màu s?c c?a trang ph?c ??ng nh?t v?i màu logo chính là m?t trong nh?ng cách truy?n t?i hình ?nh th??ng hi?u vô cùng hi?u qu? c?a ngân hàng Vietinbank.

Áo dài ngân hàng Vietinbank

M?t trong nh?ng ??ng ph?c ngân hàng Vietinbank vô cùng ??c bi?t không th? không k? ??n chính là áo dài. Áo dài Vietinbank ???c thi?t k? v?i gam màu xanh nh?t c?a logo, là s? k?t h?p ?n ý gi?a v? ??p truy?n th?ng và hi?n ??i. ?i?u này không ch? giúp Vietinbank th? hi?n ???c s? trang tr?ng, chuyên nghi?p trong phong cách làm vi?c mà còn ghi ?i?m v?i tinh th?n gi? gìn nh?ng tinh hoa c?a dân t?c. 

??ng ph?c vest ngân hàng Vietinbank

Áo vest ngân hàng Vietinbank ???c thi?t k? v?i 2 ki?u dáng dành cho nam và n?. Phiên b?n nam ???c thi?t k? c? b?n, d? ph?i v?i ??ng ph?c áo s? mi, bên c?nh ?ó còn giúp tôn lên nhi?u chi ti?t ?i?m nh?n th??ng hi?u c?a ngân hàng nh?: cavat, logo…

Áo vest ngân hàng Vietinbank c?a n? có thi?t trang nhã, tôn lên vóc dáng các ch? em. Không ch? mang ??n v? ngoài trang tr?ng, l?ch s? mà áo vest n? ngân hàng Vietinbank còn th?c s? r?t th?i trang.

??ng ph?c ngân hàng vietinbank
Áo vest nam n? ngân hàng Vietinbank

May ??ng ph?c ngân hàng ? ?âu ??p nh?t?

??ng ph?c ngân hàng Vietinbank v?i nhi?u ?i?m ??c bi?t c?c k? x?ng v?i danh hi?u quán quân c?a ch??ng trình ??ng ph?c các ngân hàng 2020. 

?? có th? may ???c nh?ng m?u ??ng ph?c ngân hàng, công ty ??p, ?n t??ng nên tìm ch?n ??n nh?ng ??n v? may ??ng ph?c uy tín. M?t trong nh?ng ??n v? chuyên thi?t k?, may ??ng ph?c hàng ??u hi?n nay chính là ??ng ph?c ??c Trí.

V?i nhi?u n?m ho?t ??ng trên th? tr??ng, ??ng ph?c ??c Trí s? h?u ??i ng? nhân viên thi?t k?, may m?c tay ngh? cao. T? ?ó mang ??n khách hàng nh?ng m?u ??ng ph?c ch?t l??ng cùng th?m m? cao nh?t.

Liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí qua thông tin d??i ?ây ?? ???c t? v?n và báo giá m?u ??ng ph?c ngân hàng, công ty phù h?p.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.