Gợi ý những mẫu áo cổ tim đẹp, thời thượng cho các nàng

Không ch? áo thun c? tròn, nh?ng m?u áo c? tim c?ng ???c r?t nhi?u cô nàng yêu thích. Nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t cách mix&match v?i áo c? tim. Trong bài vi?t này, hãy cùng ??c Trí tìm ra nh?ng m?u áo c? tim ??p và cách ph?i ?? v?i chúng nhé!

Áo thun c? tim c? ?i?n

Áo thun c? tim c? ?i?n ch?c h?n không còn xa l? v?i b?t kì cô nàng nào! N?u ?ã chán phong cách ??n gi?n hàng ngày, b?n hãy th? mix&match áo c? tim màu tím cùng qu?n tây xanh ?en. ??ng quên ph?i cùng ph? ki?n là túi c?m tay và vòng c?. B?n s? tr? thành cô gái thanh l?ch, n? tính t? tin b??c xu?ng ph?.

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Mix áo c? tim màu tím cùng qu?n tây xanh ?en – t? tin b??c xu?ng ph?

Áo croptop c? tim

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo c? tim dáng croptop

T??ng t? gi?ng v?i áo thun c? ?i?n, m?u croptop c? tim c?ng là m?t item mà nhi?u cô gái s? h?u. V?i thi?t k? khoe khéo vòng 2 s?n ch?c, chi?c áo này dùng ?i t?p, ?i ch?i r?t phù h?p. B?n có th? k?t h?p cùng qu?n jeans, chân váy tennis ?? s? h?u m?t outfit n?ng ??ng nhé! 

Áo c? tim ph?i bèo n? tính

N?u b?n là cô nàng yêu thích phong cách bánh bèo, ?i?u ?à thì áo c? tim ph?i bèo n? tính là l?a ch?n hoàn h?o cho b?n! ??c bi?t, v?i thi?t k? ph?n tay bèo, áo c? tim ph?i bèo n? tính s? giúp b?n che ?i khuy?t ?i?m b?p tay to m?t cách d? dàng. Hãy th? k?t h?p áo c? tim ph?i bèo màu v?i  chân váy ch? A ?? t?o ra m?t outfit ?i?u ?à, tr? trung ?i làm b?n nhé!

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo c? tim ph?i bèo n? tính s? giúp b?n có che ?i nh?ng khuy?t ?i?m tay to m?t cách d? dàng

Áo c? tim tay ng?n nh?n 2 n?

N?u b?n ?ang tìm m?t phong cách n? tính, ?i?u ?à cho t? ?? c?a mình thì hãy tham kh?o ngay nh?ng chi?c áo c? tim tay ng?n nh?n 2 n? nhé. V?i thi?t k? n? bu?c tr??c ng?c xinh x?n, tinh t? ki?u áo này s? mang ??n cho b?n m?t phong cách d?u dàng và c?c k? ?i?u ?à.

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo c? tim tay ng?n nh?n 2 n? xinh x?n, tinh t?, ?i?u ?à

Áo c? tim th?i trang công s?

Áo c? tim th?i trang công s? màu tím nh?t thi?t k? ??n gi?n nh?ng l?i vô cùng n?i b?t v?i ki?u bèo nhún ph?n c?. V?i nh?ng m?u áo c? tim ??p này, b?n nên k?t h?p v?i qu?n tây ho?c chân váy ?? tôn lên v? thanh l?ch, d?u dàng nhé.

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo c? tim th?i trang công s? thi?t k? ??n gi?n nh?ng vô cùng n?i b?t

Áo s? mi c? tim phong cách

?? thay ??i phong cách th?i trang công s? nhàm chán, b?n có th? th? ngay ki?u áo s? mi c? tim này. Thi?t k? c? tim c?a áo không ch? giúp b?n tôn lên v? ngoài cá tính mà còn giúp b?n tr? nên thu hút tr??c m?i ánh nhìn. 

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo s? mi c? tim là item không th? thi?u trong t? áo c?a nh?ng cô nàng th?i th??ng

Áo len c? tim

Áo len c? tim là item không th? thi?u vào nh?ng ngày se l?nh. S? d?u dàng pha chút ?i?u ?à c?a m?u chân váy dài khi k?t h?p cùng áo len c? tim form r?ng s? ?em t?i cho b?n m?t set ?? mùa ?ông c?c ?n t??ng.

nh?ng m?u áo c? tim ??p
Áo len c? tim mix chân váy dài – set ?? mùa ?ông c?c ?n t??ng

Áo cardigan c? tim 

nh?ng m?u áo c? tim ??p
M?u áo cardigan len c? tim màu ?? n?i b?t

M?u áo cardigan c? tim m?c trong nh?ng ngày se se l?nh là s? l?a ch?n siêu n? tính mà nhi?u cô nàng ?a chu?ng. B?n có th? m?c ?i làm, ?i ch?i, ?i d?o ph? u?ng cafe v?i set ?? cùng áo cardigan này. 

Trên ?ây, ??ng Ph?c ??c Trí ?ã t?ng h?p và chia s? v?i b?n nh?ng m?u áo c? tim ??p 2022 không nên b? l?. Mong r?ng qua bài vi?t này, b?n có thêm cách ph?i ?? m?i v?i nh?ng m?u áo c? tim. ?? ???c t? v?n và may áo c? tim th?i trang chu?n size, liên h? ngay v?i ??c Trí qua thông tin sau:

Công ty TNHH th?i trang ??c Trí

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Hotline: 0904 904 303

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.