Top 4 các loại áo sơ mi nam được ưa chuộng nhất hiện nay

S? mi nam là trang ph?c không th? thi?u ??i v?i cánh mày râu. M?u áo này ?ã tr?i qua r?t nhi?u n?m phát tri?n v? ch?t li?u, ki?u dáng, h?a ti?t,… Nh?ng dù có nhi?u thay ??i, chúng v?n là item quan tr?ng trong t? ??. Cùng ??ng Ph?c ??c Trí khám phá các lo?i áo s? mi nam ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay nhé!

Áo s? mi nam denim

các lo?i áo s? mi nam
Áo s? mi denim dành cho nam gi?i

Các lo?i áo s? mi nam ???c ?a chu?ng nh?t? ??u tiên ph?i k? ??n áo denim. Áo s? mi nam t? ch?t li?u denim ?em ??n s? b?i b?m, phóng khoáng. Chính ?i?u này khi?n nó ???c nhi?u anh chàng yêu thích. ?? m?c áo denim ??p nh?t, b?n hãy ch?n size v?a ng??i, không quá bó. Nh? v?y, b? cánh c?a b?n trông s? không quá r?ng l?i c?c k? ch?n chu. ?ó chính là ?i?m c?ng tuy?t ??i tr??c ng??i ??i di?n ??y nhé!

Bên c?nh ?ó, v?i các b?n nam công s?, hãy ph?i áo denim cùng m?t chi?c blazer. Trông b?n s? th?t l?ch lãm và th?i trang trong b? cánh này ??y. Ngoài ra, n?u b?n theo ?u?i phong cách ??n gi?n, tr? trung thì m?t chi?c qu?n jeans ton sur ton là l?a ch?n hoàn h?o.

Áo s? mi nam oversize

các lo?i áo s? mi nam
Áo s? mi nam khoác ngoài oversize

Các b?n tr? ch?c h?n ?ã quá quen thu?c v?i thi?t k? s? mi nam oversize. Lo?i s? mi này ???c may v?i form l?n ?? s? d?ng thành áo khoác. Khi ?ó, b?n ch? c?n m?c thêm áo thun bên trong cùng qu?n jeans và sneaker kh?e kho?n ?? cùng b?n bè d?o ch?i.

B? cánh g?i ý ? trên th?c s? là m?t chiêu hack tu?i c?c hi?u qu? ?? b?n có m?t ngo?i hình tr? trung và cu?n hút. Vì v?y, n?u b?n ?ã mu?n “back to school” thì ??ng ng?i mà không th? outfit này nhé!

S? mi nam ki?u c? Cuba

các lo?i áo s? mi nam
S? mi nam ki?u c? Cuba

Khác v?i hai lo?i áo s? mi trên, áo s? mi c? Cuba có ?i?m nh?n ??c tr?ng ? c? áo r?t m?m và b? r?ng ra hai bên. M?u áo này xu?t hi?n v?i màu tr?ng ho?c các h?a ti?t s?c s?. Cách ph?i màu này r?t h?p ?? b?n ?i bi?n vào ngày hè nóng n?c. 

V?i chi?c áo này, b?n nên l?a ch?n qu?n màu sáng ho?c trung tính ?? làm n?i b?t các chi ti?t và t?o c?m giác mát m?, phóng khoáng.

S? mi nam c? tàu

các lo?i áo s? mi nam
S? mi nam c? tàu

S? mi c? tàu cho nam là s? k?t h?p gi?a áo phông và s? mi c? ?i?n. ?i?m nh?n c? tàu ?em l?i phong cách hoàn toàn khác bi?t mà b?n có th? t?n d?ng vào nhi?u d?p.

N?u nh? s? mi c? tàu ???c k?t h?p v?i vest, b? cánh c?a b?n s? t?o c?m giác l?ch lãm, th? thái. Nh?ng khi k?t h?p cùng qu?n jeans l?i là s? tr? trung, n?ng ??ng và hi?n ??i. Do ?ó, hãy có nh?ng l?a ch?n thích h?p v?i m?i d?p ??c bi?t nhé!

Mua các lo?i s? mi nam ??n ngay ??ng ph?c ??c Trí

B?n là nam gi?i yêu thích phong cách l?ch lãm? B?n là m?t anh chàng tr? trung và n?ng ??ng? Dù là phong cách nào thì ??n v?i ??c Trí, các lo?i s? mi nam t?i ?ây s? giúp b?n th?a mãn s? thích mua s?m và tân trang l?i t? ??.

các lo?i áo s? mi nam
??c Trí ?em ??n các m?u mã áo s? mi nam ch?t l??ng hàng ??u trên th? tr??ng

??c Trí là ??n v? chuyên may ?o qu?n áo công s? có ti?ng trên th? tr??ng và ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng. ?i?u này xu?t phát t? s? t?n tâm v?i t?ng s?n ph?m và mong mu?n làm hài lòng khách hàng t?t nh?t. Do ?ó, m?i chi?c áo t?i tay khách hàng ??u ???c ??c Trí trau chu?t và ki?m tra m?t cách t? m? nh?t. 

Qua bài vi?t trên ?ây, hy v?ng b?n ??c ?ã có th? t? ch?n cho mình nh?ng lo?i s? mi phù h?p. M?i ki?u dáng ??u cho th?y m?t tinh th?n khác nhau mà b?n có th? s? d?ng ?? làm m?i b?n thân tr??c b?n bè và ng??i thân. V?y, còn ch?n ch? gì n?a, hãy tham kh?o các lo?i áo s? mi nam ??p nh?t t?i ??ng ph?c ??c Trí nhé: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.