Thời trang phù hợp cho những anh chàng 1m60

Chi?u cao 1m60 ???c coi là khá khiêm t?n ? nam gi?i. Chính vì v?y n?u b?n ?ã quá ?? tu?i phát tri?n chi?u cao, hãy t?p trung vào trang ph?c ?? kh?c ph?c ?i?m y?u này. Th?i trang cho nam cao 1m60  nh? nào? Hãy tìm hi?u ngay trong bài vi?t d??i ?ây nhé!

Nam gi?i có chi?u cao khiêm t?n nên m?c gì?

Chi?u cao là y?u t? quan tr?ng trong vi?c ??nh hình vóc dáng. Tùy vào gi?i tính mà giai ?o?n phát tri?n c?a x??ng c?ng khác nhau. N?u các b?n nam có chi?u cao khiêm t?n và ?ã qua ?? tu?i có th? c?i thi?n, nh?ng bí kíp th?i trang cho nam cao 1m60  d??i ?ây s? giúp b?n nâng t?m vóc dáng trong nháy m?t.

Qu?n áo có màu tr?n

th?i trang cho nam cao 1m60
Th?i trang ??n s?c cho nam gi?i th?p

?i?u quan tr?ng nh?t khi ch?n th?i trang cho nam cao 1m60 là tránh ?? c? th? b? chia t? l? b?i màu s?c c?a qu?n áo. B?n s? l? rõ khuy?t ?i?m chi?u cao h?n ch? và b?t cân ??i. Do ?ó, hãy m?c qu?n và áo có màu gi?ng nhau, ??c bi?t là nh?ng gam t?i nh? ?en, xám, rêu,… Cách ph?i ?? nh? v?y s? giúp b?n nam cao ráo và thon g?n h?n. Bù l?i, n?u b?n h?i g?y, hãy l?a ch?n gam màu t??i sáng nh? tr?ng, nude ?? trông ??y ??n h?n nhé!

Qu?n áo v?a ng??i

th?i trang cho nam cao 1m60
Ch?n qu?n áo v?a ng??i

Tip l?a ch?n qu?n áo v?a ng??i ???c áp d?ng cho nam gi?i có chi?u có chi?u cao khiêm t?n. Nh?ng b? qu?n áo ôm v?a ?? s? giúp b?n trông cao h?n h?n. Vì v?y, cho dù b?n có yêu thích phong cách th?i trang r?ng thùng thình thì c?ng nên t? b? ?? tránh t?o c?m giác lôi thôi và chìm ngh?m trong b? qu?n áo nhé. 

Áo thun c? ch? V

th?i trang cho nam cao 1m60
Ch?n áo c? ch? V cho nam 1m60

Lo?i áo nào phù h?p v?i nam gi?i có chi?u cao ch? 1m60? Áo thun c? ch? V. V?i thi?t k? này, ng??i ??i di?n s? chú ý nhi?u h?n vào khu v?c này trên c? th? và chi?u cao c?a b?n không còn là v?n ?? bàn tán n?a. M?c dù v?y, chi?c áo ch? V l?i không ???c các anh ?a chu?ng. B?i v?y, ?? thêm ph?n nam tính cho thi?t k? này, áo tay dài, gam màu tr?m t?i là s? l?a ch?n hoàn h?o ??y.

Qu?n ?áy v?a

th?i trang cho nam cao 1m60
Ch?n qu?n ?áy v?a

Tip ch?n qu?n cho nam cao 1m60 là nh?ng m?u qu?n jean ho?c qu?n tây có ?áy v?a ph?i. ?? t?t nh?t, l?ng qu?n nên ? v? trí ngay eo s? t?o c?m giác chân dài h?n. N?u b?n khó tìm ki?m thi?t k? này, hãy t? ??t may cho mình và t? tin khi di?n chúng nhé!

Giày l??i

th?i trang cho nam cao 1m60
Giày l??i h?p v?i nam gi?i 1m60

Giày l??i là m?t trong nh?ng ki?u dáng kinh ?i?n. V?i ?u ?i?m là ôm chân, t?o c?m giác t?ng chi?u cao và có th? k?t h?p v?i nhi?u lo?i qu?n áo khác nhau, các b?n nam h?n ch? v? chi?u cao không th? b? qua. Ngoài ra, ch?t li?u c?a giày l??i th??ng m?ng, khá nh? nên r?t tho?i mái khi v?n ??ng.

L?a ch?n các s?n ph?m qu?n áo dành cho nam 1m6 t?i ??ng Ph?c ??c Trí 

Các chàng trai s? h?u chi?u cao khiêm t?n 1m60 th??ng r?t b?n kho?n v? ??a ch? mua qu?n áo cho v?a v?i s? ?o c? th?. N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t ??n v? kinh doanh các lo?i qu?n áo giúp tôn dáng, hack chi?u cao thì không th? b? qua nh?ng thi?t k? t?i ??ng Ph?c ??c Trí 

th?i trang cho nam cao 1m60
L?a ch?n các item qu?n áo t? ??c Trí ?? tr? thành chàng soái ca v?n ng??i mê

Các chàng trai hoàn toàn có th? ki?m tìm các item phù h?p v?i chi?u cao nh? qu?n áo màu tr?n, áo thun, qu?n có ?áy v?a v?i kích th??c c? th? ?? kh?c ph?c nh?ng khuy?t ?i?m. Khi di?n nh?ng m?u th?i trang t? ??ng Ph?c ??c Trí, ch?c ch?n b?n s? c?m th?y tho?i mái, t? tin và trông “b?nh” h?n bao gi? h?t. 

Qua bài vi?t này, các b?n nam ch?c h?n ?ã n?m b?t ???c nh?ng tip Th?i trang cho nam cao 1m60  ph?i không? Hãy tham kh?o ngay nh?ng b? cánh dành riêng cho nam gi?i m?i nh?t t?i ??ng ph?c ??c Trí: Website https://dongphucductri.com ho?c g?i t?i hotline 0909904303 ?? ???c t? v?n nhi?t tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.