Top những mẫu áo sơ mi nam đẹp nhất hiện nay không nên bỏ qua

Nhi?u nam gi?i ?ang g?p khó kh?n khi l?a ch?n nh?ng m?u áo s? mi và ph?i ?? sao cho ??p nh?t. ?i?u này r?t d? hi?u b?i không ph?i anh chàng nào c?ng có gu th?m m? ?n ??nh hay s? tr??ng mua s?m. Do ?ó, hãy cùng ??ng Ph?c ??c Trí tham kh?o top nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay và cách ?? m?c sao cho ??p nhé!

B?t mí nh?ng m?u áo s? mi siêu hot dành cho phái m?nh

S? mi là m?u áo không th? thi?u ???c trong t? ?? c?a phái m?nh. M?i thi?t k? ??u có th? mang ??n nhi?u phong cách khác nhau cho ng??i m?c. Vi?c ch?n m?t chi?c áo phù h?p vào t?ng th?i ?i?m s? giúp ??ng mày râu tr? nên n?i b?t h?n. Nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay s? ???c b?t mí ngay d??i ?ây.                           

Áo s? mi tr?ng

S? mi tr?ng ch?c h?n là món ?? không th? thi?u trong t? qu?n áo c?a các ??ng mày râu. S? d? m?u thi?t k? này ???c ?a chu?ng b?i nó có th? ?em ??n s? l?ch lãm, sang tr?ng c?a m?t quý ông hay là s? tr? trung, n?ng ??ng c?a các chàng trai.

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
S? mi tr?ng dành cho nam

S? mi tr?ng nam tuy ??n gi?n nh?ng l?i có nh?ng nét tinh t? riêng mà khó có màu s?c nào sánh ???c. N?u b?n có th? t?n d?ng nh?ng tip nh? nh? x?n tay hay bi?n t?u trong cách m?c, trông b?n s? cu?n hút h?n nhi?u ??y!

Áo s? mi k? caro

Nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay không th? thi?u áo k? caro. ?ây là thi?t k? kinh ?i?n ???c ?a chu?ng v?i m?i l?a tu?i. Áo s? mi caro ???c bi?n t?u b?i chi ti?t ?a d?ng và màu s?c phong phú. Có th? nói, m?t chi?c s? mi k? caro s? không bao gi? l?i th?i dù chúng ???c thi?t k? t? nhi?u n?m v? tr??c. 

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
S? mi nam h?a ti?t caro ?a d?ng

S? mi k? nam hoàn toàn v??t tr?i v? “??t di?n” khi chúng ta có áo k? d?c, k? ngang, k? to, k? nh?, k? b?t ??i x?ng,…. Do ?ó, b?n ch?c ch?n khó có th? “chán” khi mua s? mi caro.

Áo s? mi màu tr?n

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
S? mi nam màu tr?n l?ch lãm, sang tr?ng

Ngoài s? mi màu tr?ng thì nh?ng chi?c áo có màu tr?n khác nh? ?en, xanh than, h?ng nh?t, ghi sáng, xanh rêu,…. c?ng r?t ???c các anh ?a chu?ng. N?n áo tr?n cùng màu s?c ?a d?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o trong nhi?u d?p quan tr?ng. ??c bi?t, b?n s? tr? thành m?t quý ông khi k?t h?p v?i vest và cà v?t ??y.

Làm sao ?? m?c áo s? mi nam ??p nh?t?

Qu?n áo không ch? là ?? m?c n?a mà còn nh? m?t công c? kh?ng ??nh cá tính và gây ?n t??ng ??i v?i ng??i xung quanh. Làm th? nào ?? m?c áo s? mi nam ??p nh?t? Nh?ng tips d??i ?ây s? giúp b?n tr? l?i câu h?i này.

Form áo v?a v?n

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
L?a ch?n form áo v?a v?n

B?n th??ng l?a ch?n m?t chi?c áo r?ng thùng thình hay v?a ng??i? L?i khuyên cho các anh là hãy ch?n áo v?a ng??i, trông b?n s? ch?n chu, g?n gàng h?n r?t nhi?u ??y. ??ng ng?i khi b?n không có m?t body chu?n, chính s? t? ti và chi?c s? mi r?ng thùng thình s? khi?n b?n trông lu?m thu?m và m?t ?i?m tr??c ng??i ??i di?n.

Quy t?c “ngón tay tr?”

?? m?c m?t chi?c s? mi nam ??p, bên c?nh ch?t li?u, màu s?c, ki?u dáng thì các anh c?ng c?n quan tâm ??n c? áo. B?i n?u c? áo b? r?ng ho?c quá ch?t thì chi?c áo ?ó c?ng không dành cho b?n.

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
S? d?ng quy t?c “ngón tay tr?”

Quy t?c “ngón tay tr?” ? ?ây là hãy cài cúc áo trên cùng và ??t ngón tay tr? vào. N?u ngón tay v?a ?? ?? l?t qua ???c thì ch?ng t? chi?c áo v?a v?n v?i b?n. Hãy nh? r?ng, ph?n c? áo c?ng có th? tr? thành ?i?m m?u ch?t cho b? trang ph?c c?a b?n và ??ng mua nh?m nhé!

Chi?u dài c?a tay áo 

nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay
Nên l?a ch?n chi?u dài tay áo phù h?p

Khi ch?n s? mi nam, chi?u dài tay áo nh? th? nào là v?a ??. Chúng ta có th? v?n d?ng nguyên t?c sau: Chi?u dài tay áo ch?m ?i?m giao nhau gi?a ngón cái và ngón tr? là phù h?p. Do ?ó, khi c? ??ng, tay áo s? không b? co lên quá nhi?u. M?t tip nh? n?a khi m?c s? mi kèm vest là hãy ch?n áo có ph?n c? tay dài h?n chi?u dài tay áo vest t? 1 ??n 3 cm nhé!

Nh? v?y, bài vi?t trên ?ây ?ã b?t mí cho b?n ??c nh?ng m?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay. Hãy tham kh?o ngay nh?ng thi?t k? s? mi nam m?i nh?t t?i ??ng ph?c ??c Trí: Website https://dongphucductri.com ho?c g?i t?i hotline 0909904303 ?? ???c t? v?n nhi?t tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.