Bật mí những kiểu áo sơ mi đẹp hợp với người béo lùn

S? mi là m?t trong nh?ng item ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng. Nó ???c thi?t k? v?i nhi?u ki?u dáng ?? phù h?p v?i m?i tu?i tác, ngo?i hình khác nhau. M?c dù ph? bi?n là v?y nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t cách m?c áo s? mi sao cho ??p, ??c bi?t là nh?ng b?n có nh??c ?i?m v? ngo?i hình. Theo dõi bài vi?t sau ?ây ?? ???c b?t mí nh?ng ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn nhé!

Bí quy?t ch?n s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn 

??i v?i nh?ng b?n có ngo?i hình béo lùn, ?i?u khó nh?t khi ch?n s? mi là ch?n size cho phù h?p. Ch?c h?n các b?n ?ã t?ng g?p tr??ng h?p v?a ?? dài thì ch?t chi?u ngang và ng??c l?i khi mua ?? may s?n. 

Do ?ó, nh?ng ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn nên ???c may ?o theo s? ?o th?c t? c?a c? th?. Tr??c tiên, hãy tìm hi?u các m?u s? mi khéo che ?i nh??c ?i?m này nhé!

S? mi dáng ôm v?a ph?i

ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn
S? mi dáng ôm v?a

M?t chi?c s? mi quá r?ng v? b? ngang có th? khi?n b?n trông th?a cân h?n th?c t?. H?n n?a, n?u chi?u dài áo qua mông, chi?u cao c?a b?n có l? s? gi?m ?i r?t nhi?u. Vì v?y, vi?c ch?n m?t chi?c s? mi có dáng ôm v?a ph?i giúp c? th? b?n trông thon g?n h?n. Ngoài ra, hãy s? vin m?t n?a ho?c toàn b? ?? t?ng chi?u dài cho ?ôi chân nhé!

S? mi c? ch? V

ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn
Áo s? mi c? ch? V

??i v?i nh?ng b?n có ngo?i hình m?m m?m, m?t chi?c s? mi c? ch? V s? giúp ph?n c? ???c dài h?n. ?i?u này s? t?o ???c hi?u ?ng t?ng chi?u cao ?áng k?. H?n n?a, ph?n c? khoét sâu c?ng giúp ng??i ??i di?n không chú ý quá nhi?u vào thân hình m?p m?p c?a b?n.

S? mi h?a ti?t k? d?c

ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn
S? mi h?a ti?t k? d?c

S? mi k? ?ã quá quen thu?c trong t? ?? c?a m?i ng??i. Lo?i áo này có r?t nhi?u cách bi?n t?u khác nhau nh? k? ngang, k? d?c, k? ô,… Tuy nhiên, ??i v?i ng??i béo lùn, b?n hãy ch?n h?a ti?t k? d?c, ???ng k? nh?. Nh? v?y, c? th? s? trông m?nh và cao h?n.

S? mi tr?n màu t?i ho?c trung tính

ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn
S? mi tr?n màu t?i ho?c trung tính

Nh?ng màu s?c sáng nh? h?ng, tr?ng, pastel,… có l? là k? thù c?a các cô gái, chàng trai có thân hình tròn tr?a và chi?u cao khiêm t?n. S? mi trong gam màu sáng làm l? rõ nh?ng khuy?t ?i?m trên c? th?. Do v?y, hãy ch?n m?u áo này v?i màu trung tính ho?c t?i nh? ghi, xám, ?en, tím,…

Cách m?c s? mi giúp che nh??c ?i?m béo lùn

Ch?n ???c chi?c áo ?ng ý nh?ng ph?i ?? sao cho ??p c?ng là m?t câu h?i l?n. M?c dù nh??c ?i?m béo lùn s? khi?n b?n t? ti, nh?ng ??ng lo, các tip d??i ?ây s? giúp b?n ??p h?n r?t nhi?u v?i chi?c áo s? mi.

  • Ph?i áo s? mi cùng qu?n l?ng cao: Khi m?c s? mi, hãy ?u tiên ph?i chúng v?i qu?n l?ng cao ?? t?ng chi?u dài cho ?ôi chân. Nh? v?y, t? l? thân hình c?a b?n ?ã ???c ?i?u ch?nh phù h?p. 
  • Ph?i áo s? mi cùng áo khoác: Cách ph?i ?? layer luôn ???c l?a ch?n b?i nh?ng cô nàng có dáng ng??i ??y ??n. M?t chi?c áo khoác ngoài s? giúp che ?i vùng m? th?a c?a b?n m?t cách khéo léo.
  • Dùng áo s? mi thay cho áo khoác: ?? trông phong cách h?n, hãy th? m?c m?t chi?c áo thun ?en bên trong và khoác áo s? mi bên ngoài. ?ây ???c coi là cách ph?i ?? kinh ?i?n ??y nhé! Ngoài ra, hãy k?t h?p chúng v?i qu?n t?i màu, lúc này b?n ?ã có m?t t?ng th? cân ??i và có th? t? tin xu?ng ph?.

May áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn ? ?âu?

??ng ph?c ??c Trí là m?t cái tên không còn xa l? trong l?nh v?c may m?c. ??c Trí ?ã thi?t k? nhi?u m?u s? mi phù h?p v?i m?i l?a tu?i và ngo?i hình khác nhau. ??n v?i ??c Trí, nh?ng b? cánh luôn ???c chau chu?t m?t cách t? m?. Chính vì v?y, ??ng lo n?u b?n không s? h?u thân hình tuy?t ph?m, ??c Trí s? giúp b?n hoàn h?o nh?t theo cách riêng c?a mình.

Bài vi?t trên ?ây ?ã ??a ra nh?ng ki?u áo s? mi ??p h?p v?i ng??i béo lùn ?? b?n ??c tham kh?o. N?u quý khách hàng có nhu c?u ??t may, hãy tham kh?o các m?u qu?n áo t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.